Terug
Gepubliceerd op 24/06/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 23/06/2022 - 20:15

Politie van het wegverkeer: aanvullend reglement houdende het instellen van snelheidszones met zonale geldigheid '30' en '50' en andere snelheidsbeperkingen '30' en '50' en '70' in Steenokkerzeel (581.15)

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

Het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2021, houdende het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: instellen van snelheidszones met zonale geldigheid '30' en '50' en '70' (geen zone) in Steenokkerzeel.
Er dienen 7 wijzigingen uitgevoerd te worden aan het algemeen reglement betreffende de snelheidszones / snelheidsbeperkingen zoals hieronder vermeld.

 1. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 december 2021, houdende goedkeuring van het verslag van het politieoverleg van 30 november 2021 waarin onder andere - punt 14 - werd besproken om op de Kortenbergsesteenweg een snelheidsbeperking in te stellen max. 50 km/u vanaf het einde van de bebouwde kom tot de grens met Kortenberg. Dit betreft geen zone.
 2. Het gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2019, houdende het invoeren van een snelheidsbeperking tot 30 km/u en het aanleggen van twee wegversmallingen in een deel van de Lesagestraat te Steenokkerzeel dient deels te worden opgeheven, namelijk artikel 1. De snelheidsbeperking zal mee worden opgenomen in dit reglement zodat er 1 algemeen reglement is voor wat betreft de snelheden. Dit betreft geen zone.
 3. De proefopstelling in de Damlaan, zijnde zone 30 + verkeersremmende maatregelen wegversmallingen, wordt definitief gemaakt. De verkeersborden en belijning hiervoor werden opgenomen in een ander aanvullend reglement zie gemeenteraad 23 juni 2022. De snelheidszone werd opgenomen in dit reglement. Dit betreft een zone.
 4. De snelheidsverlagingen op de Haachtsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Tervuursesteenweg ten gevolge van het verlengen van de busbaan richting Brussel en de conflictvrije verkeerslichtenregeling op het kruispunt. Dit betreft geen zone.
  BOB richting Brussel: snelheidsregime tot 50 km/u te beperken vanaf kmpt 13,300 tot het kruispunt kmpt 12,900.
  BOB richting Haacht: snelheidsregime tot 50 km/u te beperken vanaf kmpt 12,600 tot het kruispunt 12,900.
  Dit betreft geen zone.
 5. Naar aanleiding van het opmaken van een aanvullend reglement voor de verkeersmaatregelen op het kruispunt Bataviastraat / Steenwagenstraat blijkt dat de snelheidsbeperkingen buiten de bebouwde kom niet werden opgenomen in een aanvullend reglement. Deze werden toegevoegd. Dit betreft geen zone.
 6. Naar aanleiding van de werken voor de aanleg van fietspaden op de Tervuursesteenweg werd de snelheidsbeperking 50 km/u uitgebreid van einde bebouwde kom centrum Perk tot aan de Kardinaal Goossensstraat, dus van huisnummer 81 tot 110. Dit wordt mee opgenomen in dit reglement. Dit betreft geen zone.
 7. Naar aanleiding van de werken voor de aanleg van fietspaden op de Tervuursesteenweg werd de zone 50 in Perk uitgebreid tot voorbij woning nr. 51. Dit betreft een zone.

De bijgevoegde plannen met aanduiding van de snelheidszones.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de buurgemeenten Zemst, Kampenhout, Zaventem, Vilvoorde en Kortenberg.
Het aanvullend reglement is gedeeltelijk van toepassing op gewestwegen en/of wegen bedoeld in artikel 6 van het decreet betreffende de aanvullende reglementen.
Het aanvullend reglement bevat maatregelen over volgende gewestwegen: Haachtsesteenweg, Tervuursesteenweg en Vilvoordsesteenweg.

 
juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeertekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Tegenstanders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Onthouders: Jan Van hoof
Resultaat: Met 16 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 1 onthouding
besluit
1. In de zone Perk begrensd door:
- Tervuursesteenweg ter hoogte van de grens met Elewijt
- Brembosstraat ter hoogte van de grens met Vilvoorde
- Molenstraat ter hoogte van de grens met Elewijt
- Houtemsesteenweg ter hoogte van de grens met Vilvoorde
- Tervuursesteenweg tot voorbij woning nr. 51
- Moorbosstraat ter hoogte van de grens met Elewijt
- Kampenhoutsesteenweg ter hoogte van de grens met Kampenhout
- Breemstraat ter hoogte van het kruispunt met de Hondenbergweg
- Kampenhoutsesteenweg nr. 7
- Molenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Tervuursesteenweg en het kruispunt met de Kerselaerestraat.
- Huinhovenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Peeterslaan
- Kerselaerestraat ter hoogte van het kruispunt met de Peeterslaan
- Kerselaerestraat ter hoogte van het kruispunt met de Tenierslaan
- Vilvoordsesteenweg ter hoogte van kruispunt Peeterslaan
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld:
 • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden C43 met zonale geldigheid.

2. In de zone Huinhoven begrensd door:
- Huinhovenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Peeterslaan en ter hoogte van de grens met Vilvoorde
- Kerselaerestraat ter hoogte van het kruispunt met de Peeterslaan
- Kerselaerestraat ter hoogte van het kruispunt met de Tenierslaan
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld:

 • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden C43 met zonale geldigheid.

3. In de zone Oude Vilvoordsesteenweg begrensd door:

- Walenbaan nr. 7
- Sasweg ter hoogte van de grens met Vilvoorde
- Huinhovenstraat ter hoogte van de Peeterslaan
- Vilvoordsesteenweg ter hoogte van de Peeterslaan
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld:
 • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden C43 met zonale geldigheid.

4. In de zone Groenveld begrensd door:

- Groenveldlaan ter hoogte van kruispunt met de Tervuursesteenweg (doodlopende verkaveling)
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld:
 • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden C43 met zonale geldigheid.
5. In de zone Zonnebos begrensd door:
- Sint-Veerledreef ter hoogte van het kruispunt met de Tervuursesteenweg
- Zonneboslaan ter hoogte van het kruispunt met de Haachtsesteenweg
- Abelendreef ter hoogte van het kruispunt met de Haachstesteenweg
- Beukendreef ter hoogte van het kruispunt met de Haachtsesteenweg
worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld:
 • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden C43 met zonale geldigheid.
6. In het gebied centrum Perk begrensd door:
- Tervuursesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Kampenhoutsesteenweg / Hof Van Keustens
- Kerkdreef ter hoogte van het kruispunt met de Hondenbergweg
- Lutgardisstraat nr. 3-5
- Driesstraat nr. 13a
- Tervuursesteenweg nr. 184
geldt:
 • de zone 30 wordt afgebakend. Het begin van de zone 30 wordt aangeduid;
 • ook het einde van de zone 30 wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden F4a
 • verkeersborden F4b.
7. In het gebied centrum Melsbroek begrensd door:
- Steenwagenstraat nr. 76
- Stationslaan ter hoogte van kruispunt met de Haachtsesteenweg
- Perksesteenweg nr. 36 (tot en met verkeersplateau)
- Van Asschestraat ter hoogte van kruispunt met de Haachtsesteenweg
- Kalkoven ter hoogte van kruispunt met de Haachtsesteenweg
geldt:
 • de zone 30 wordt afgebakend. Het begin van de zone 30 wordt aangeduid;
 • ook het einde van de zone 30 wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden F4a
 • verkeersborden F4b.
8. In het gebied centrum Steenokkerzeel begrens door:
- Van Frachenlaan ter hoogte van het einde van de kerkhofmuur
- Mulslaan ter hoogte van het kruispunt met de Dijkstraat
- De Prooststraat nr. 11
- Keizerinlaan tot en met nr. 1
- Van Frachenlaan ter hoogte van het kruispunt met de Hamdreef
- Van Frachenlaan ter hoogte van het kruispunt met de Bruyneelstraat
- het kruispunt De Prooststraat/Keizerinlaan ter hoogte van het begin van De Lannoylaan
geldt:
 • de zone 30 wordt afgebakend. Het begin van de zone 30 wordt aangeduid;
 • ook het einde van de zone 30 wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden F4a
 • verkeersborden F4b.

9. Op de Haachtsesteenweg vanaf het begin van de afslagstrook (N21) naar de Luchthavenlaan (N211) geldt:

 • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur
 • de reglementering heeft enkel betrekking op de uitrit rechts van de rijbaan die in rijstroken is verdeeld.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden C43
 • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden XI.
10. Op de Haachtsesteenweg van het kruispunt met de Tervuursesteenweg (begin middenberm) tot Haachtsesteenweg nr. 228 ter hoogte van garage Tanghe (einde middenberm) in de richting van Brussel geldt:
 • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 70 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C43.
11. Op de Haachtsesteenweg van woning nr. 228 (begin middenberm) tot woning nr. 137 (kmpt 12,600) in de richting van Haacht geldt:
 • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 70 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 •  verkeersborden C43.
12. Op de Haachtsesteenweg van de sporthal (kmpt 13,300) tot het kruispunt met de Tervuursesteenweg (kmpt 12,900) in de richting van Brussel geldt:
 • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 •   verkeersborden C43.

 13. Op de Haachtsesteenweg van woning nr. 137 (kmpt 12,600) tot het kruispunt met de Tervuurseteenweg (kmpt 12,900) in de richting van Haacht geldt:

 • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 •   verkeersborden C43.
14. Op de Kortenbergsesteenweg van de bebouwde kom tot de grens met Kortenberg in beide richtingen geldt:
 • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden C43.
15. Op de Lesagestraat van het kruispunt met de Keistraat tot het kruispunt met de Wambeekstraat in beide richtingen geldt:
 • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 30 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden C43.
16. In de zone Damlaan begrensd door:
- Damlaan nr. 39
- Damlaan nr. 57
- kruispunt de Salmlaan
- kruispunt de Croix d' Heuchinlaan
geldt:
 • de zone 30 wordt afgebakend. Het begin van de zone 30 wordt aangeduid;
 • ook het einde van de zone 30 wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden F4a
 • verkeersborden F4b.
17. Op de Steenwagenstraat van het kruispunt met de Luchthavenlaan tot het kruispunt met de Bataviastraat in beide richtingen geldt:
 • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden C43.

18. Op de Bataviastraat van het kruispunt met de Steenwagenstraat tot het einde van de Bataviastraat (grens stad Vilvoorde) in beide richtingen geldt:

 • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden C43.

19. Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:

 • Het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2021, houdende het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: instellen van snelheidszones met zonale geldigheid '30' en '50' en '70' (geen zone) in Steenokkerzeel.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2019, houdende het invoeren van een snelheidsbeperking tot 30 km/u en het aanleggen van twee wegversmallingen in een deel van de Lesagestraat te Steenokkerzeel dient deels te worden opgeheven, namelijk artikel 1.

20. Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.