Terug
Gepubliceerd op 03/11/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 20/10/2022 - 20:00

Fluvius (RIOBRA) – goedkeuring vernieuwde RWG-premieregeling

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Gilbert Jaspers, Raadslid
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

De toelichting van Fluvius op donderdag 8 september 2022 over de invoering van een vernieuwd premiestelsel voor verschillende premies rationeel watergebruik (RWG) bij bestaande particuliere woningen (zie bijlage). Het betreft premies voor afkoppeling van hemelwater, regenwaterputten en infiltratievoorzieningen.

feiten, context en argumentatie

De gemeente neemt voor de activiteit riolering deel aan de Opdrachthoudende vereniging Riobra.
De statuten van Riobra hebben onder meer als voorwerp:
I. De conceptie, de realisatie, het onderhoud en de exploitatie, in de ruimste betekenis van die termen, van alle netten van leidingen, rioleringen, kunstwerken en inrichtingen van alle aard die op het grondgebied van de aangesloten gemeenten moeten dienen voor de opvang en de beheersing van het afvalwater en hemelwater om het, al dan niet na een zuiveringsbehandeling, aan de natuur terug te geven; alle verrichtingen die rechtstreeks met het voorwerp van Riobra inzake afvalwater en hemelwater verband houden. Deze in sub I genoemde activiteit wordt hierna verder “activiteit rioleringen” genoemd.
II.
...
III Riobra mag voorts alle technische, commerciële, administratieve, economische, financiële, sociale en andere verrichtingen doen en deelnemen aan alle bedrijvigheden die met dit voorwerp, zoals beschreven in sub I en II van dit artikel, verband houden.
Deze verrichtingen en bedrijvigheden kan zij ook waarnemen in samenwerking met of door het participeren in andere opdrachthoudende verenigingen of met andere privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen, en in het algemeen door het leveren van diensten en openbare nutsvoorzieningen en door het ter beschikking stellen van knowhow in verband met nutsvoorzieningen, één en ander binnen de beperkingen van het Decreet.
De gemeente heeft aldus de aanleg en het beheer van haar rioleringsnet en de hierbij horende activiteiten toevertrouwd aan Riobra.
De Opdrachthoudende vereniging Riobra doet voor de uitvoering van haar activiteiten een beroep op de exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv [hierna Fluvius].

Fluvius wil in het kader van de rioleringsactiviteiten en in opdracht van de rioleringsbeheerder een ecologisch ondersteunend beleid voeren om de diverse gebruikers van het rioleringsnet aan te sporen om hemelwater maximaal te hergebruiken en ter plaatse te infiltreren, om hemelwater volledig gescheiden te houden van afvalwater en om te voorkomen dat hemelwater in het rioleringsnet terechtkomt;

Fluvius wil voor al de klanten van de rioleringsnetbeheerders voor wie zij optreedt, een uniform en laagdrempelig premie-aanbod rationeel watergebruik ter beschikking stellen;

Fluvius voorziet per 1 januari 2023 in verschillende premies rationeel watergebruik bij bestaande particuliere woningen, namelijk voor de plaatsing van een hemelwaterput met nuttig gebruik, de plaatsing van een infiltratievoorziening en voor de aanleg van een gescheiden privéwaterafvoerstelsel (zie infofiches in bijlage voor de voorwaarden).

Fluvius streeft naar maximale efficiëntie en administratieve vereenvoudiging bij de uitvoering van deze taak, zowel voor Fluvius zelf als voor de aangesloten gemeenten.

De premiestelsels van Fluvius vervangen de huidige gemeentelijke stelsels of de gemeente kan kiezen de premies van Fluvius aan te vullen met een eigen aanvullende premie. Hiertoe kan dezelfde basis gebruikt worden als de aanvraag bij Fluvius, eventueel aangevuld met extra gegevens die de gemeente nodig acht zoals facturen, plannen...
Momenteel bestaan er in de gemeente:
1. Gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2013: Subsidiereglement gescheiden afvoer - Infrax (afkoppeling hemelwater).
2. Gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2021, gewijzigd op 24 maart 2022: Subsidiereglement bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater (hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en groendaken).

juridische overwegingen

De richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
De richtlijn 91/27/EG van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur' in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.


plaats in beleidsplan en budget

De premies zullen door Fluvius gefinancierd worden met de algemene middelen (op basis van de saneringsbijdrage) en niet langer in rekening gebracht worden van de individuele (Riobra)gemeenten via het investeringsfonds.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1 Fluvius krijgt van de gemeente de opdracht en de bevoegdheid om alle premiereglementen, die verband houden met een rationeel watergebruik bij de eindklanten, volledig te beheren, wat onder meer inhoudt:
• het opmaken van een Fluvius-premiereglement;
• het vastleggen van de premiebedragen en -voorwaarden;
• het aanbrengen van aanpassingen aan het premiereglement indien dit vereist is omwille van hogere efficiëntie, beschikbaarheid van budgetten, betere resultaten bij de klanten, etc.. Over deze aanpassingen zal de gemeente tijdig worden geïnformeerd;
• instaan voor de volledige administratieve en financiële afhandeling van de aangevraagde premies en de communicatie met de klanten hierover.
 
2 Fluvius zal op geregelde tijdstippen (minstens 1x / kwartaal) een lijst bezorgen van de uitgekeerde premies in de gemeente rekening houdend met de rechten van de betrokkenen en regels van de AVG. De gemeente kan – indien zij dit wenst - zelf een bijkomende aanvullende premie uitkeren waarbij gelijkaardige voorwaarden gehanteerd worden als in het Fluvius-reglement. Dit overzicht bevat de gegevens die Fluvius gebruikt heeft voor het uitbetalen van de premie(s) rationeel watergebruik, nl. naam en adres van de klant, de benaming van de premie, het uitgekeerde premiebedrag, de kosten die de klant gemaakt heeft en eventuele bijlagen gevoegd bij de aanvraag.

3 De bestaande gemeentelijke subsidiereglementen betreffende door Fluvius toe te kennen premies voor hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen voor hemelwater, groendaken en/of afkoppeling van hemelwater worden opgeheven met ingang van 1 januari 2023. De gemeentelijke subsidiereglementen voor toekennen van eigen  premies voor vernoemde voorzieningen worden opgeheven. 

4 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

5 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Opdrachthoudende vereniging Riobra, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be