Terug
Gepubliceerd op 01/03/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 23/02/2023 - 20:00

Definitieve vaststelling tot opheffing van voetweg nr. 24 te Steenokkerzeel (Perk) tussen de Breemstraat en de Hondenbergweg

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Hannelore Velaerts, Vierde Schepen
Annie Berckmans, Griet Deroover, Raadsleden
feiten, context en argumentatie

Situering

De gemeente wenst over te gaan tot de afschaffing van gemeenteweg "voetweg 24" te Steenokkerzeel (Perk) gelegen tussen de Breemstraat en de Hondenbergweg. Gekadastreerd 3e Afd. - Sectie A - deel van nrs. 417 n, 419 e, 413 c, 410 c, 410 g en 409.

 

Beschrijving opheffing

De gemeenteweg "voetweg 24" te Steenokkerzeel (Perk) gelegen tussen de Breemstraat en de Hondenbergweg loopt over de percelen gekadastreerd 3e Afd. - Sectie A - deel van nrs. 417 n, 419 e, 413 c, 410 c, 410 g en 409.

 

Een plan tot afschaffing gemeenteweg "voetweg 24" tussen Breemstraat en Hondenbergweg werd opgemaakt door MESO studiebureau bvba op 10 augustus 2022.

 

Er zijn twee schattingsverslagen ter beschikking van twee landmeter-experten:
- Schattingsverslag Buro Van Eycken voor perceel 417n
- schattingsverslag landmeter Patrick Peeters voor percelen 409, 410g, 410c, 413c, 419e

Meerwaarde perceel 417N is €3774
Meerwaarde perceel 409 is €32
Meerwaarde perceel 410g is €649
Meerwaarde perceel 410c is €290
Meerwaarde perceel 413c is €347
Meerwaarde perceel 41 is €334

 

We hebben getekende verkoopbeloften van alle eigenaars.


Motivering

De af te schaffen wegenis is opgenomen als voetweg 24 in de atlas der buurtwegen van Steenokkerzeel. Deze voetweg loopt achter de tuinen van Breemstraat 5 tot 21.

Artikel 85 van het decreet Gemeentewegen bepaalt dat alle buurtwegen met ingang van 1 september 2019 geacht worden gemeentewegen te zijn.

Artikel 8 van het decreet Gemeentewegen bepaalt dat niemand een gemeenteweg kan aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.

Artikel 3, decreet Gemeentewegen, bepaalt:

"Dit decreet heeft tot doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.

Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren voeren de gemeenten een geïntegreerd beleid, dat onder meer gericht is op:
1° de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;
2° de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op functioneel vlak."

De opheffing van voetweg 24 schaadt het fijnmazig en veilig wegennet niet omdat in dit specifieke geval de Breemstraat en Hondenbergweg voldoende veilig zijn. De Breemstraat beschikt op deze plaats over een veilig, breed en mooi 2-richtingsfiets- en wandelpad dat langs langsheen het kasteeldomein de Ribaucourt loopt (beschermd landschap). De Hondenberg is een rustige smalle eenrichtingsweg die eveneens langs het beschermd landschap loopt en vergezichten biedt op de open ruimte richting Boekt.

Het traject via deze voetweg biedt qua geen meerwaarde biedt ten opzichte van het traject van de Hondenbergweg en Breemstraat. Via Hondenbergweg en Breemstraat geniet je van het beschermde landschap, via de voetweg zie je enkel de achterkanten van tuinen.

 

Artikel 4 van het decreet Gemeentewegen bepaalt dat bij wijzigingen aan een gemeentelijk wegennet rekening wordt gehouden met volgende principes:

1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;

2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd;

3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen;

4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief;

5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

De wijziging aan het gemeentelijk wegennet kan als volgt worden gemotiveerd:


 • Algemeen belang

Overeenkomstig artikel 4, 1° van het decreet Gemeentewegen dienen wijzigingen van het gemeentelijk wegennet steeds ten dienste staan van het algemeen belang.

De opheffing van voetweg 24 schaadt het algemeen belang niet, omdat in dit specifieke geval de Breemstraat en Hondenbergweg voldoende veilig zijn. De Breemstraat beschikt op deze plaats over een veilig, breed en mooi 2-richtingsfiets- en wandelpad dat langs langsheen het kasteeldomein de Ribaucourt loopt (beschermd landschap). De Hondenberg is een rustige smalle eenrichtingsweg die eveneens langs het beschermd landschap loopt en vergezichten biedt op de open ruimte richting Boekt.

Het traject via deze voetweg biedt in dit geval qua beleving geen meerwaarde ten opzichte van het traject van de Hondenbergweg en Breemstraat. Het vrijmaken, inrichten en vervolgens onderhouden van deze voetweg van 200m lang, zou in deze dan ook een relatief grote kost zijn, als we deze afwegen tegen de beperkte meerwaarde.


 • Uitzonderingskarakter wijziging, verplaatsing of afschaffing

Overeenkomstig artikel 4, 2° van het decreet Gemeentewegen is elke wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg een uitzondering, die gemotiveerd dient te worden.

Deze motiveringsverplichting werd in het leven geroepen, met het oog op de bescherming van de trage wegen, d.w.z. de wegen niet hoofdzakelijk bestemd voor gemotoriseerd verkeer, in het bijzonder de oude voetwegen opgenomen in de atlas der buurtwegen.

Hierbij wenste de decreetgever de ondoordachte opheffing van zulke trage wegen tegen te gaan, omwille van hun belangrijke maatschappelijke en mobiliteitsfunctie.

De opheffing van voetweg 24 is een uitzondering, die past binnen het tragewegenplan dat de gemeente opmaakte. De weg werd hierbij niet als prioritair of belangrijk bevonden en ook de jaren na opmaak van het plan zijn er geen elementen bijgekomen die de weg wél waardevoller zouden maken. Binnen dit plan werden de afgelopen jaren al meerdere kilometers aan verdwenen voetwegen terug opengemaakt of gerenoveerd, een trend die ook de komende jaren zal worden verdergezet.


 • Verkeersveiligheid

Overeenkomstig artikel 4, 3° dienen bij de beslissingen omtrent de wijzigingen aan het gemeentelijk wegennet steeds de verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangelande percelen in aanmerking te worden genomen.

Het opheffen van de voetweg 24 brengt noch de verkeersveiligheid, noch de ontsluiting van de aangelande percelen niet in het gedrang.

De veiligheid blijft gewaarborgd omdat de  Breemstraat hier beschikt over een veilig, breed en mooi 2-richtingsfiets- en wandelpad, dat langs langsheen het kasteeldomein de Ribaucourt loopt (beschermd landschap). De trage of verkeersarme wegen in de onmiddellijke nabijheid lopen ook beiden aan de overkant van de straat direct verder als trage of verkeersarme weg:
-De Sint Jannekesweg gaat na oversteken van de Breemstraat over in de Hondenbergweg, een rustige smalle eenrichtingsweg die eveneens langs het beschermd landschap loopt en vergezichten biedt op de open ruimte richting Boekt.
-Voetweg 25 kruist ook de Breemstraat en loopt aan de andere kant gewoon verder als trage weg.

De weg ontsluit verder ook geen landbouwpercelen of tuinen die niet op een andere manier bereikt kunnen worden.

 • Gemeentegrensoverschrijdend perspectief

Overeenkomstig artikel 4, 4° van het decreet Gemeentewegen dient zo nodig de wijziging aan het gemeentelijk wegennet te worden beoordeeld in grensoverschrijdend perspectief.

De betrokken wegenis paalt niet aan een van de aanpalende gemeenten, noch kan door voorliggende wijziging van de rooilijn enige hinder voor de buurgemeenten verwacht worden.

 

 • Actuele functie – toekomstige generaties

Overeenkomstig artikel 4, 5° van het decreet Gemeentewegen dient rekening gehouden te worden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder hierbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen.

Daarbij dienen tevens de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen te worden.

Het opheffen van de voetweg 24 brengt de behoeften van de toekomstige generaties niet in het gedrang, omdat in dit specifieke geval de Breemstraat en Hondenbergweg voldoende veilig zijn. De Breemstraat beschikt op deze plaats over een veilig, breed en mooi 2-richtingsfiets- en wandelpad dat langs langsheen het kasteeldomein de Ribaucourt loopt (beschermd landschap). De Hondenberg is een rustige smalle eenrichtingsweg die eveneens langs het beschermd landschap loopt en vergezichten biedt op de open ruimte richting Boekt. Verder zijn de trage ontsluitingen in de onmiddellijke omgeving voldoende (bv vw 25 Meuterweg), en wordt er ook aan gewerkt om deze in de ruime omgeving verder te verbeteren (renovaties) en van bijkomende aansluitingen te voorzien (heropeningen).

 

Openbaar onderzoek

Op de gemeenteraad van 15 december 2022 werd het rooilijnplan voorlopig vastgesteld en werd het college gelast met de organisatie van een openbaar onderzoek van 30 dagen, conform artikel 17 van het gemeentewegendecreet. Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 26 december 2022 tot en met 25 januari 2023.

Er werd geen bezwaar ingediend.
Er werd geen advies ontvangen van de deputatie en het departement Mobiliteit en Openbare Werken, zodat aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan (art.17 §4).

 

Sluiting openbaar onderzoek

 

In bijlage is opgenomen:

 

 • PV van sluiting (te ondertekenen)
 • Attest van ruchtbaarheid (te ondertekenen)
 • Wijzigingsdossier bestaande uit:
  • opmetingsplan
  • rooilijnplan
  • uittreksels kadaster, atlas der buurtwegen, topografische kaart

 

Definitieve vaststelling

 

Na definitieve vaststelling van het voorliggend gemeentelijk rooilijnplan door de gemeenteraad:
 • wordt het gemeenteraadsbesluit gepubliceerd op de gemeentelijke website en aangeplakt bij het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van het nieuwe, gewijzigde of verplaatste wegdeel; en dit gedurende een termijn van tenminste 30 dagen.
 • wordt het rooilijnplan samen met het gemeenteraadsbesluit na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan het departement en de deputatie.
juridische overwegingen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Tegenstanders: Ann Goovaerts
Onthouders: Rudy Peeters
Resultaat: Met 18 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 onthouding
besluit

1. De gemeenteraad neemt kennis van het plan tot afschaffing gemeenteweg "voetweg 24" tussen Breemstraat en Hondenbergweg dat werd opgemaakt door MESO studiebureau bvba op 10 augustus 2022

2. De gemeenteraad beslist het rooilijnplan houdende de afschaffing van gemeenteweg "voetweg 24" te Steenokkerzeel (Perk) gelegen tussen de Breemstraat en de Hondenbergweg definitief vast te stellen.

3. Het volledige rooilijndossier wordt integraal gehecht aan dit besluit.

4. Na definitieve vaststelling van het rooilijnplan door de gemeenteraad wordt het college van burgemeester en schepenen belast met de uitvoering en bekendmaking van dit besluit.

5. Na definitieve vaststelling van het rooilijnplan door de gemeenteraad wordt het gemeenteraadsbesluit bekend gemaakt aan het publiek op de volgende manieren:

 • publicatie van het besluit op de gemeentelijke website gedurende 30 dagen
 • aanplakking van het besluit bij het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van de betrokken wegen, gedurende minstens 30 dagen
 • elektronische verzending aan de deputatie van de provincie
 • via het loket lokale besturen aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken.
6. Na het verlopen van de beroepstermijn wordt het gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling van het rooilijnplan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (mits er geen beroepsprocedure werd opgestart). Het besluit treedt 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in werking.