Terug
Gepubliceerd op 29/02/2024

Besluit  Gemeenteraad

do 22/02/2024 - 20:00

Subsidiereglement groendaken en ontharding - aanpassing i.f.v. nieuwe premies Fluvius

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Peggy Lepage, Raadslid
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

Het gemeenteraadsbesluit van 24 maart 2022 houdende de aanpassing van het nieuwe subsidiereglement bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater in functie van groendaken.

Het gemeenteraadsbesluit van 20 oktober 2022 houdende de goedkeuring van de vernieuwde RWG-premieregeling van Fluvius, waarbij het gemeenteraadsbesluit van 24 maart 2022 werd opgeheven.

Collegebeslissing van 19 december 2022, waarbij besloten werd om de gemeentelijke subsidie voor groendaken en ontharding te behouden.

Gezien de klimaatuitdaging in Steenokkerzeel, en het feit dat er geen andere instanties of overheden zijn die subsidies aanbieden voor groendaken en ontharding op particulier domein, is het aangewezen om  de bestaande gemeentelijke subsidie voor groendaken en ontharding te laten voortbestaan.

 

Voorgeschiedenis en context

Het gemeentelijk subsidiereglement hemelwater bestond voor de goedkeuring van de nieuwe premieregeling van Fluvius in 2022 uit 4 pijlers:

  • Ontharding
  • Groendaken
  • Hergebruik van hemelwater (hemelwaterputten)
  • Infiltratie van hemelwater (zowel ondergronds als bovengronds)

 

Fluvius voerde vanaf 1 januari 2023 een nieuw premiestelsel in voor verschillende premies rond rationeel watergebruik (RWG) bij bestaande particuliere woningen. Het betreft premies voor de aanleg van een gescheiden privé-waterafvoerstelsel, regenwaterputten en infiltratievoorzieningen.

Bedragen van de premies van Fluvius:

  • Gescheiden afvoer €500
  • Regenwaterputten €250
  • Infiltratie (€250) (om in aanmerking te komen voor subsidie moet 50% van de dakoppervlakte rechtstreeks of onrechtstreeks aangesloten zijn)

Het nieuwe premiestelsel van Fluvius dekt dus slechts 2 van 4 pijlers van het oorspronkelijke gemeentelijke subsidiereglement, namelijk hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen (zowel ondergrondse als bovengrondse infiltratie zoals wadi's). De premies van Fluvius voorzien geen premies voor groendaken en ontharding.

 

Kwestie aanvullende premies

Op de gemeenteraad van 20 oktober 2022 werd beslist:

  • dat Fluvius van de gemeente de opdracht en de bevoegdheid krijgt om alle premiereglementen, die verband houden met een rationeel watergebruik bij de eindklanten, volledig te beheren
  • dat de bestaande gemeentelijke subsidiereglementen betreffende door Fluvius toe te kennen premies voor hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen voor hemelwater, groendaken en/of afkoppeling van hemelwater worden opgeheven met ingang van 1 januari 2023. De gemeentelijke subsidiereglementen voor toekennen van eigen  premies voor vernoemde voorzieningen worden opgeheven. 

 

De gemeente heeft door het goedkeuren van het gemeenteraadsbesluit van 20 oktober 2022 onrechtstreeks ook besloten geen aanvullende premies te geven voor gescheiden afvoer, regenwaterputten en infiltratie (anders had dit mee opgenomen moeten worden). Indien aanvullende premies toch gewenst zijn, moet er naast een nieuw besluit ook een nieuw “protocol gegevens uitwisseling” worden goedgekeurd voor het uitwisselen van informatie met Fluvius.

 

Subsidiebedrag

De gemeentelijke  subsidie voor ontharding bedraagt 25% van de gemaakte kosten (incl BTW), tot max €600. De minimale te ontharden oppervlakte is 6 m².

Voor groendaken bedraagt dit eveneens 25% van de gemaakte kosten (incl BTW), tot max €1000. De minimale oppervlakte is 6 m².

Het voorziene budget werd niet gewijzigd.

juridische overwegingen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur' in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

plaats in beleidsplan en budget

Budgetcode GBB/0310-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN €5500.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Onthouders: Ann Goovaerts, Griet Deroover
Resultaat: Met 19 stemmen voor, 2 onthoudingen
besluit

1. De raad neemt kennis van het ontwerp-subsidiereglement voor groendaken en ontharding.

2. De raad keurt het ontwerp-reglement goed.

3. Dit besluit zal aangekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.