Terug
Gepubliceerd op 29/03/2024

Besluit  Gemeenteraad

do 21/03/2024 - 20:00

Aanpassing reglement ambulante handel

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

De Vlaamse overheid heeft in 2023 enkele wijzigingen aangebracht in de federale wet en het bijhorende Koninklijk Besluit (KB) omtrent het reglement voor ambulante handel. Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 april 2024. Op basis hiervan werd het bestaande reglement dat dateert van 21 april 2016 volledig herzien en aangepast.

feiten, context en argumentatie

In het decreet van 3 maart 2023 wordt:

- de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante handel en kermisactiviteiten afgeschaft

- de wet van 25 juni 1993 gewijzigd betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

Concreet gaat het om volgende wijzigingen:

- de afschaffing van de machtiging ("leurkaart") voor ambulante (en kermis-) activiteiten

- de termijn van definitieve opheffing van een standplaats per abonnement: minstens 6 maanden bij wijziging standplaats maar behoud van abonnement en minstens 12 maanden bij definitief verlies van standplaats en abonnement.

Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 april 2024.

Daarbij komt nog dat er geen reglement voor de gemeente Steenokkerzeel bestaat omtrent ambulante handel op openbare plaatsen (buiten de markt) en op rondtrekkende wijze.

De opmaak van een reglement dringt zich dus op.

De dienst voor lokale economie heeft zich hiervoor gebaseerd op het modelreglement van VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten).

Alle opgelegde wijzigingen werden voor de gemeente Steenokkerzeel geëvalueerd en toegevoegd in het voorstel voor een nieuw reglement omtrent ambulante handel.  

Dit voorstel vinden jullie als bijlage samen met:

- het modelreglement van VVSG

- het oude reglement

- het voorstel voor de aanpassingen van het reglment met de aanpassingen in het rood

- het nieuwe reglement

- de 6 locaties die weerhouden werden als vaste standplaats.

 

Bij goedkeuring door het college wordt dit reglement doorverwezen naar de gemeenteraad van 21 maart 2024.

juridische overwegingen

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december 2009 en 21 januari 2013 en de decreten van 24 februari 2017 en 2 maart 2023 8 tot en met 10,

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 en 22 september 2023, artikel 15 en 23 tot en met 44.

Overwegende dat volgens artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement,

Overwegende dat volgens artikel 9§ 1 de wet van 25 juni 1993 de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement

De wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 april 2024.

Dit reglement treedt pas in voege na publicatie zoals vermeld in art. 286-288 DLB

adviezen en visum

Gezien de financiële dienst momenteel de organisatie van de zondagsmarkt op zich neemt, werd met hen samengewerkt om het reglement op punt te stellen. Hun advies werd hierbij in acht genomen en opgenomen in het nieuwe voorstel.

Voor de vooraf bepaalde plaatsen (Afdeling 2.1 artikel 15) buiten de openbare markt werd advies ingewonnen bij de diensten:

- Stedenbouw en ruimtelijke ordening / openbare werken: gaven advies omtrent de vooropgestelde plaatsen door de dienst en schepen lokale economie. Plaatsen waarvoor zij geen goedkeuring gaven, werden niet weerhouden in het reglement.

- Patrimonium:  er werd advies gevraagd bij Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen wat betreft het beschermd dorpsgezicht voor volgende plaatsen:

 • Parkeerplaatsen rondom kerk van Perk (Kerkdreef en Tervuursesteenweg)
 • Nieuwe parking aan de Kampenhoutsesteenweg te Perk
 • Op het kasteelplein aan de Claeslaan te Humelgem.

Hier kregen we voor de eerste 2 plaatsen groen licht. Voor het kasteelplein werd geadviseerd om hier geen ambulante handel te organiseren. Hun voorstel zijn de parkeerplaatsen tegenover het kasteelplein.

Het advies van de Raad voor Lokale Economie luidt als volgt:

Artikel 1:

 • Openingsuren van de markt: starten om 07u00 is geen probleem, maar afsluiten om 13u00 is te laat. Momenteel moeten de marktkramers stoppen om 12u00 en om 14u00 het terrein verlaten, maar dit lukt vaak niet. Een uur later afsluiten zal er dus ook voor zorgen dat de marktkramers nog later vertrekken en dus voor extra hinder zorgen.
 • Specialisaties: artikels en aantal standplaatsen aanpassen.

Artikel 2:

 • 1. Bij de verzekeringspolis voor burgerlijke aansprakelijkheid moet (inclusief verzekering na levering) toegevoegd worden. Hierbij is de onderneming gedekt in geval van schade veroorzaakt na levering ervan of.
 • 3. Toevoeging: keuringsattesten

Artikel 5.5

 • Toevoeging: Verzekeringsattesten en FAVV-attesten

Artikel 7:

 • toevoeging: ...of meerdere medische attesten (wanneer een marktkramer voor 14 dagen ziek is en daarna een verlenging krijgt voor 14 dagen. Dit komt ook op een maand. Geldt dit dan als opschorting of niet?

Artikel 13:

 • toevoeging: Een abonnement kan pas ingaan vanaf het eerstvolgende kwartaal.

Artikel 14:

 • 1. 12u00 behouden ipv 13u00

Artikel 15:

 • Enkel de plaatsen weerhouden waar echt gebrek is aan handelaars zoals bijvoorbeeld het centrum van Melsbroek. Indien toch andere plaatsen worden weerhouden duidelijk preciseren welke specialisaties gewenst zijn

Artikel 28:

 • De marktleider heeft de bevoegdheid om de ambulante handelaars de toegang tot de openbare markt te ontzeggen indien ze niet voldoen aan de voorwaarden opgelegd in dit reglement voor ambulante handel.

 

Op dinsdag 5 maart 2024 volgde Kristin Huleu, dienst lokale economie en toerisme, een opleiding omtrent de organisatie van de markt. Op basis hiervan wordt aangeraden om volgende toevoegingen aan te brengen aan het reglement:

- Artikel 14 nr. 10 en artikel 19 nr. 11: Er dient steeds een voldoende doorgang vrij te zijn voor de brandweer en de hulpdiensten. De uitbaters van ambulante handel dienen zich onmiddellijk te schikken naar de onderrichtingen van de politie en brandweer.

- Afdeling 3: organisatie van ambulante handel op privéterrein

- Artikel 30: Voorafgaande machtiging

- Artikel 35: Kennisname en naleving reglement

- Artikel 36: Bezorging reglement

 

Het college gaat akkoord met de adviezen van de Raad voor Lokale Economie uitgezonderd het advies van de Raad omtrent het afsluiten van de verkoop op de markt om 12u00. Om 12u00 zijn er nog heel wat bezoekers aanwezig en kunnen de marktkramers een extra omzet draaien. Bovendien zorgt de aantrek van de markt ook voor een bruisend centrum en komt dit de lokale horeca/handelaars ten goede.

Het college gaat akkoord met de toevoegingen van de dienst voor lokale economie en toerisme.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassingen in het reglement van ambulante handel en keurt dit reglement goed.