Terug
Gepubliceerd op 29/03/2024

Besluit  Gemeenteraad

do 21/03/2024 - 20:00

Aanpassing kermisreglement

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

De Vlaamse overheid heeft in 2023 enkele wijzigingen aangebracht in de federale wet en het bijhorende Koninklijk Besluit (KB) omtrent het kermisreglement. Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 april 2024. Op basis hiervan werd het bestaande reglement dat dateert van 29 april 2021 herzien en aangepast.

feiten, context en argumentatie

In het decreet van 3 maart 2023 wordt:

- de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante handel en kermisactiviteiten afgeschaft

- de wet van 25 juni 1993 gewijzigd betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

Concreet gaat het om volgende wijzigingen:

- de afschaffing van de machtiging ("leurkaart") voor kermis- (en ambulante) activiteiten

- de termijn van definitieve opheffing van een standplaats per abonnement: minstens 6 maanden bij wijziging standplaats maar behoud van abonnement en minstens 12 maanden bij definitief verlies van standplaats en abonnement.

Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 april 2024.

De herziening en aanpassing van het bestaande reglement dringt zich dus op.

De dienst voor lokale economie heeft zich hiervoor gebaseerd op het modelreglement van VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten).

Alle opgelegde wijzigingen werden voor de gemeente Steenokkerzeel geëvalueerd en toegevoegd in het voorstel voor een aangepast kermisreglement.

Als bijlage:

- Het modelreglement van VVSG

- Het oude reglement

- het voorstel voor het aangepaste kermisreglement met de aanpassingen in het rood.

- het nieuwe reglement.

Bij goedkeuring door het college werd het aangepaste kermisreglement doorverwezen naar de gemeenteraad van 21 maart 2024.

juridische overwegingen

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december 2009 en 21 januari 2013 en de decreten van 24 februari 2017 en 3 maart 2023 8 tot en met 10,

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in de kermisgastronomie, gewijzigd bij het besluit van 22 september 2023, artikel 8 tot en met 24.

Overwegende dat volgens artikel 8 §1 van wet van 25 juni 1993 de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement,

Overwegende dat volgens artikel 9§ 1 de wet van 25 juni 1993 de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement

De wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 april 2024.

Dit reglement treedt pas in voege na publicatie zoals vermeld in art. 286-288 DLB.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassingen in het kermisreglement en keurt dit reglement goed.