Terug
Gepubliceerd op 07/04/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 24/03/2022 - 20:00

Subsidiereglement bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater - aanpassing mbt groendaken

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Liesbeth Degrève, Raadsleden
aanleiding

Start project Groenadvies aan huis ism 3Wplus in het voorjaar van 2022. Inwoners kunnen gratis advies krijgen voor de aanleg van groendaken, gevelgroen, ... en kunnen indien gewenst zelfs ontzorgd worden voor de uitvoering ervan. 3Wplus maakt binnen dit project ook reclame voor duurzame gemeentelijke reglementen zoals het subsidiereglement bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater.

Het doel van het huidige subsidiereglement bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater komt niet duidelijk uit de verf, en laat ruimte voor misinterpretatie.

feiten, context en argumentatie

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2021 houdende het nieuwe subsidiereglement bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater.

Het collegebesluit van 31 januari 2022 houdende de samenwerkingsovereenkomst voor het project Groenadvies van 3Wplus.

 

Het reglement van 2021 vervangt 2 voorgaande reglementen, namelijk:

 • het gemeentelijk reglement voor de afkoppeling van hemelwater en het gemeentelijke subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen van 23 oktober 2008
 • De subsidie voor regentonnen van 15 november 2007.


Doel reglement 2021
GR-notule 24 juni 2021: "De gemeente Steenokkerzeel wenst alleen inspanningen die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is te subsidiëren, want om de klimaatdoelstellingen te behalen, zijn meer doorgedreven adaptatiemaatregelen nodig dan het huidige reglement stimuleert, zoals zoveel mogelijk ontharden van tuinen en daken."

Artikel 1 goedgekeurde reglement: (...) De subsidie kan enkel worden toegekend voor ingrepen die niet verplicht worden door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.

Op basis van de omschreven doelen is het, zeker voor inwoners, niet duidelijk op welke manier het reglement verder wil gaan dan wat reeds verplicht is.

De achterliggende insteek is het subsidiëren van ingrepen die buiten de ondergrens en bovengrens vallen van wat reeds verplicht is, maar dit uitzoeken vraagt veel opzoekwerk.

 

Concreet, een greep uit wat reeds verplicht is:

Volgens de gewestelijke verordening:

 • heeft een groendak een buffervolume van minstens 35 l/m²
 • is bij elke nieuwbouw of herbouw van een eengezinswoning is de plaatsing van een hemelwaterput met een minimale inhoud van 5.000 liter verplicht.
 • hoeven gebouwen die volledig voorzien zijn van een groendak geen hemelwaterput te plaatsen. Delen van gebouwen die voorzien zijn van een groendak, hoeven niet aangesloten te worden op de hemelwaterput (de plaatsing van een groendak is niet verplicht, maar levert wel deze vrijstelling op indien het groendak een buffervolume heeft van 35l/m²)
 • ....

 

Het huidige reglement beoogt ingrepen rond groendaken, hergebruik van hemelwater en de aanleg voor infiltratievoorzieningen een boost te geven door de drempel te verlagen, namelijk:

 • buffervolume groendak 15l/m² -> achterliggend idee is dat het op die manier mogelijk wordt gemaakt om subsidies te verkrijgen voor lichte groendaken op gebouwen die niet voldoende draagvermogen hebben voor een "echt" groendak van 35l/m².
 • ...


Aanpassing reglement maart 2022 voor wat betreft groendaken

Het groendak moet volgens het reglement (artikel 2) een buffervolume hebben van minstens 15 l/m² en substraatdikte van 4cm; dit roept vragen op over de kwaliteit aangezien de gewestelijke verordening (2014) 35 l/m² voorschrijft en de Vlaamse milieumaatschappij een buffervolume van 50 l/m² aanbeveelt.

 

De gewestelijke verordening is van toepassing op:

 • de bouw, herbouw of uitbreiding van overdekte constructies waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m²

 • de aanleg, heraanleg of uitbreiding van verhardingen waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m²

 • de aanleg van een afwatering voor de constructies of de verhardingen, vermeld in de twee bovenstaande hokjes, waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem infiltreerde

 

Het achterliggende idee achter het gemeentelijke reglement is dat door het aanmoedigen van lichtere groendaken het mogelijk gemaakt wordt om ook groendaken te plaatsen op gebouwen die niet voldoende draagvermogen hebben voor een groendak van 35 l/m². Op de markt zijn kunststof cassettes beschikbaar die hiervoor geschikt kunnen zijn (opgelet, grote verschillen qua buffercapaciteit), de duurzaamheid van deze cassettes wordt echter betwijfeld (bron: Ecohuis Antwerpen). Bovendien zijn ze niet eenvoudig te plaatsen omdat maatwerk niet mogelijk is (reststroken). 3Wplus raadt de cassettes niet aan bij hun cliënten. Een kwalitatief groendak beschikt over een substraatlaag van minstens 6 cm, in tegenstelling tot 4 cm zoals opgenomen in het reglement.

 

Het bovenvermelde doel wordt echter niet duidelijk omschreven in het reglement. Het vraagt voor een inwoner veel opzoekwerk om na te gaan wat wettelijk verplicht is, dit kan een valkuil vormen waardoor het reglement zijn doel voorbijschiet.

 

Het buffervolume van 15 l/m² voor groendaken: indien men enkel het reglement als leidraad neemt (en geen opzoekwerk doet naar wat wettelijk verplicht is) en een groendak met buffervolume van 15l/m² zou aanleggen op een constructie die groter is dan 40 m² (en dus onder de gewestelijke verordening valt) dan loopt men bepaalde vrijstellingen mis. Voor dakoppervlakten (van constructies die onder het toepassingsgebied van de verordening vallen) die uitgerust zijn met een groendak is bijvoorbeeld de plaatsing van een hemelwaterput niet verplicht; het moet dan wel een groendak zijn volgens de bepalingen van de verordening, dus met een buffervolume van minstens 35l/m².


Er is momenteel geen regelgeving die de aanleg van groendaken verplicht, daarom lijkt het aangewezen dat de subsidie groendaken van goede kwaliteit stimuleert. 

 

Omwille van de opstart van het project Groenadvies wordt voorgesteld om het reglement te wijzigen voor wat betreft groendaken, en een buffervolume te hanteren van minstens 35 l/m². Dit lijkt aangewezen, aangezien 3Wplus de gemeentelijke reglementen zal doorcommuniceren in haar promotie.

 

Toekomstige aanpassingen

Er wordt niet uitgesloten dat het reglement in de toekomst nog moeten worden aangepast, ook voor de onderdelen hemelwaterputten, infiltratievoorziening, .... Op dit moment worden aanpassingen voorgesteld ifv het project Groenadvies. De gewestelijke verordening van 2014 wordt momenteel herzien door het departement Omgeving, de bekendmaking hiervan zou ten vroegste na de zomer kunnen verwacht worden. Er werd reeds vernomen dat men in de nieuwe verordening de term retentiedaken zal hanteren (groendaken zijn een vorm van een retentiedak) met een buffervolume van minstens 50 l/m² .

 

In bijlage het aangepaste subsidiereglement bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater.juridische overwegingen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur' in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

plaats in beleidsplan en budget

Budgetcode GBB/0310-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN €5500.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. De raad neemt kennis van de voorgestelde aanpassingen aan het subsidiereglement bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater.

2. De raad gaat akkoord met het wijzigen van de definitie van een groendak (artikel 2) namelijk dat het buffervolume onder de planten minstens 35 l/m² bedraagt

3. De raad gaat akkoord met het wijzigen van artikel 7.2, namelijk dat de substraatlaag minstens 6 cm dik dient te zijn.