Terug
Gepubliceerd op 21/12/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 14/12/2023 - 20:15

Aanpassingen Passiepas: nieuw reglement

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Liesbeth Degrève, Peggy Lepage, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

Op maandag 23 oktober 2023 keurde het college principieel enkele aanpassingen aan het reglement van de Passiepas goed (zie bijlage).

feiten, context en argumentatie

In een notendop:

1. Nieuwe inkomstendrempel, gelijk aan de verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit:

- Aanvraagprocedure wordt hierdoor een stuk eenvoudiger en laagdrempeliger

- Meer gezinnen komen in aanmerking

2. Meer activiteiten komen in aanmerking:

- Ook voor meerdaagse uitstappen (bv. chiroweekend of –kamp, bosklassen)

- Wanneer er geen lokaal aanbod is, dan komen ook activiteiten buiten de gemeente in aanmerking (bv. zwemclub, kunstacademie, …)

3. Plafondbedrag per kind/kalenderjaar wordt opgetrokken van €250 naar €400 en wordt vanaf nu jaarlijks geïndexeerd:

- Dat lijkt misschien veel, maar dit bedrag werd sinds 2013 niet meer opgetrokken, noch geïndexeerd

- Enkel het toepassen van de inflatie zou ons al doen landen op €350

- Het wordt nog extra opgetrokken met €50 om de mogelijkheid te bieden om meerdere activiteiten te combineren (bv. enkele weken speelplein, met het lidgeld van een sportclub en de jeugdvereniging).

 

Deze aanpassingen werden vertaald naar een aangepast reglement. Het voorstel tot nieuw reglement werd als bijlage toegevoegd.

Dit vernieuwde reglement werd ook voorgelegd aan de bevoegde adviesraden (jeugd, sport en cultuur). Hun positieve adviezen zijn als bijlage ook toegevoegd.

Ook de procedure voor aanvraag en administratieve opvolging wordt herbekeken, zodat het reglement in voege kan gaan vanaf 1 januari 2024.

Tot slot worden ook de uitgaven en inkomsten (trekkingsrechten RNVTP en Plan Samenleven) correct in de meerjarenbegroting opgenomen.

adviezen en visum

Advies van de AV sportraad op 17 november 2023: positief

Advies van de AV cultuurraad op 22 november 2023: positief

Advies van de jeugdraad op 30 november 2023: positief

Het College ontving van zowel de Sportraad, Cultuurraad als Jeugdraad adviezen rond het aangepaste reglement van de Passiepas.

De Sport- en Cultuurraad reageerden positief, alsook de Jeugdraad. De Jeugdraad had echter nog enkele aanbevelingen. Via deze weg reageren we graag hier graag op;

Het eerste punt betreft het als gemeente zelf actief mensen aanspreken die behoren tot de doelgroep die de Passiepas omvat. Met het verruimen van dit reglement gaan de Sociale Dienst en Jeugddienst zelf ook actiever op zoek om zoveel mogelijk mensen die er baat bij hebben, toe te leiden tot de Passiepas. Dit gebeurt momenteel reeds, maar er zal nog extra op ingezet worden. Daarnaast werd er via de adviesraden opgeroepen om hun leden bekend te maken met de Passiepas. Ook de scholen op ons grondgebied ontvangen alle communicatie, om zo de leerlingen toe te leiden. Zo trachten we de Passiepas tot bij een zo breed mogelijk publiek te brengen.

Daarnaast werd er geopperd om een meertalige communicatie te voorzien, om zo ook deze inwoners specifiek aan te spreken. Dit is echter wettelijk gezien niet mogelijk, daar er vanuit de Vlaamse overheid een taalwetgeving is, waar ook wij als gemeente aan dienen te voldoen. Voor de communicatie rond de Nederlandse taallessen kon hier een uitzondering op gemaakt worden. Echter kan dit dus niet doorgetrokken worden naar andere initiatieven, zoals de Passiepas.

Het College dankt de raden voor hun adviezen en dient hen dus via deze weg van antwoord.

plaats in beleidsplan en budget

2023/ACT-68/0751-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN - Passiepas verder promoten: € 5 500


2023/ACT-67/0741-00/61599999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN - Sportaanbod inclusief maken voor kansengroepen en speciale doelgroepen: saldo dat kan aangewend worden = € 1 700


Subsidies i.h.k.v. het Plan Samenleven: €12 600 in 2024 en 2025. Vanaf 2026 vallen deze inkomsten in principe weg.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

De gemeenteraad keurt het vernieuwde reglement met betrekking tot de Passiepas goed.