Terug
Gepubliceerd op 20/12/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 15/12/2022 - 20:20

Voorlopige vaststelling tot opheffing van voetweg nr. 24 te Steenokkerzeel (Perk) tussen de Breemstraat en de Hondenbergweg

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Arlette Verboomen, Raadsleden
feiten, context en argumentatie

Situering

De gemeente wenst over te gaan tot de afschaffing van gemeenteweg "voetweg 24" te Steenokkerzeel (Perk) gelegen tussen de Breemstraat en de Hondenbergweg. Gekadastreerd 3e Afd. - Sectie A - deel van nrs. 417 n, 419 e, 413 c, 410 c, 410 g en 409.

 

Beschrijving opheffing

De gemeenteweg "voetweg 24" te Steenokkerzeel (Perk) gelegen tussen de Breemstraat en de Hondenbergweg loopt over de percelen gekadastreerd 3e Afd. - Sectie A - deel van nrs. 417 n, 419 e, 413 c, 410 c, 410 g en 409.

 

Een plan tot afschaffing gemeenteweg "voetweg 24" tussen Breemstraat en Hondenbergweg werd opgemaakt door MESO studiebureau bvba op 10 augustus 2022.

 

Er zijn twee schattingsverslagen ter beschikking van twee landmeter-experten:
- Schattingsverslag Buro Van Eycken voor perceel 417n
- schattingsverslag landmeter Patrick Peeters voor percelen 409, 410g, 410c, 413c, 419e

Meerwaarde perceel 417N is €3774
Meerwaarde perceel 409 is €32
Meerwaarde perceel 410g is €649
Meerwaarde perceel 410c is €290
Meerwaarde perceel 413c is €347
Meerwaarde perceel 41 is €334

 

We hebben getekende verkoopbeloften van alle eigenaars.


Motivering

De af te schaffen wegenis is opgenomen als voetweg 24 in de atlas der buurtwegen van Steenokkerzeel. Deze voetweg loopt achter de tuinen van Breemstraat 5 tot 21.

Artikel 85 van het decreet Gemeentewegen bepaalt dat alle buurtwegen met ingang van 1 september 2019 geacht worden gemeentewegen te zijn.

Artikel 8 van het decreet Gemeentewegen bepaalt dat niemand een gemeenteweg kan aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.

Artikel 3, decreet Gemeentewegen, bepaalt:

"Dit decreet heeft tot doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.

Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren voeren de gemeenten een geïntegreerd beleid, dat onder meer gericht is op:
1° de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;
2° de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op functioneel vlak."

De opheffing van voetweg 24 schaadt het fijnmazig en veilig wegennet niet omdat in dit specifieke geval de Breemstraat en Hondenbergweg voldoende veilig zijn. De Breemstraat beschikt op deze plaats over een veilig, breed en mooi 2-richtingsfiets- en wandelpad dat langs langsheen het kasteeldomein de Ribaucourt loopt (beschermd landschap). De Hondenberg is een rustige smalle eenrichtingsweg die eveneens langs het beschermd landschap loopt en vergezichten biedt op de open ruimte richting Boekt.

Het traject via deze voetweg biedt qua geen meerwaarde biedt ten opzichte van het traject van de Hondenbergweg en Breemstraat. Via Hondenbergweg en Breemstraat geniet je van het beschermde landschap, via de voetweg zie je enkel de achterkanten van tuinen.

 

Artikel 4 van het decreet Gemeentewegen bepaalt dat bij wijzigingen aan een gemeentelijk wegennet rekening wordt gehouden met volgende principes:

1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;

2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd;

3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen;

4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief;

5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

De wijziging aan het gemeentelijk wegennet kan als volgt worden gemotiveerd:


 • Algemeen belang

Overeenkomstig artikel 4, 1° van het decreet Gemeentewegen dienen wijzigingen van het gemeentelijk wegennet steeds ten dienste staan van het algemeen belang.

De opheffing van voetweg 24 schaadt het algemeen belang niet, omdat in dit specifieke geval de Breemstraat en Hondenbergweg voldoende veilig zijn. De Breemstraat beschikt op deze plaats over een veilig, breed en mooi 2-richtingsfiets- en wandelpad dat langs langsheen het kasteeldomein de Ribaucourt loopt (beschermd landschap). De Hondenberg is een rustige smalle eenrichtingsweg die eveneens langs het beschermd landschap loopt en vergezichten biedt op de open ruimte richting Boekt.

Het traject via deze voetweg biedt in dit geval qua beleving geen meerwaarde ten opzichte van het traject van de Hondenbergweg en Breemstraat. Het vrijmaken, inrichten en vervolgens onderhouden van deze voetweg van 200m lang, zou in deze dan ook een relatief grote kost zijn, als we deze afwegen tegen de beperkte meerwaarde.


 • Uitzonderingskarakter wijziging, verplaatsing of afschaffing

Overeenkomstig artikel 4, 2° van het decreet Gemeentewegen is elke wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg een uitzondering, die gemotiveerd dient te worden.

Deze motiveringsverplichting werd in het leven geroepen, met het oog op de bescherming van de trage wegen, d.w.z. de wegen niet hoofdzakelijk bestemd voor gemotoriseerd verkeer, in het bijzonder de oude voetwegen opgenomen in de atlas der buurtwegen.

Hierbij wenste de decreetgever de ondoordachte opheffing van zulke trage wegen tegen te gaan, omwille van hun belangrijke maatschappelijke en mobiliteitsfunctie.

De opheffing van voetweg 24 is een uitzondering, die past binnen het tragewegenplan dat de gemeente opmaakte. De weg werd hierbij niet als prioritair of belangrijk bevonden en ook de jaren na opmaak van het plan zijn er geen elementen bijgekomen die de weg wél waardevoller zouden maken. Binnen dit plan werden de afgelopen jaren al meerdere kilometers aan verdwenen voetwegen terug opengemaakt of gerenoveerd, een trend die ook de komende jaren zal worden verdergezet.


 • Verkeersveiligheid

Overeenkomstig artikel 4, 3° dienen bij de beslissingen omtrent de wijzigingen aan het gemeentelijk wegennet steeds de verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangelande percelen in aanmerking te worden genomen.

Het opheffen van de voetweg 24 brengt noch de verkeersveiligheid, noch de ontsluiting van de aangelande percelen niet in het gedrang.

De veiligheid blijft gewaarborgd omdat de  Breemstraat hier beschikt over een veilig, breed en mooi 2-richtingsfiets- en wandelpad, dat langs langsheen het kasteeldomein de Ribaucourt loopt (beschermd landschap). De trage of verkeersarme wegen in de onmiddellijke nabijheid lopen ook beiden aan de overkant van de straat direct verder als trage of verkeersarme weg:
-De Sint Jannekesweg gaat na oversteken van de Breemstraat over in de Hondenbergweg, een rustige smalle eenrichtingsweg die eveneens langs het beschermd landschap loopt en vergezichten biedt op de open ruimte richting Boekt.
-Voetweg 25 kruist ook de Breemstraat en loopt aan de andere kant gewoon verder als trage weg.

De weg ontsluit verder ook geen landbouwpercelen of tuinen die niet op een andere manier bereikt kunnen worden.

 • Gemeentegrensoverschrijdend perspectief

Overeenkomstig artikel 4, 4° van het decreet Gemeentewegen dient zo nodig de wijziging aan het gemeentelijk wegennet te worden beoordeeld in grensoverschrijdend perspectief.

De betrokken wegenis paalt niet aan een van de aanpalende gemeenten, noch kan door voorliggende wijziging van de rooilijn enige hinder voor de buurgemeenten verwacht worden.

 

 • Actuele functie – toekomstige generaties

Overeenkomstig artikel 4, 5° van het decreet Gemeentewegen dient rekening gehouden te worden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder hierbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen.

Daarbij dienen tevens de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen te worden.

Het opheffen van de voetweg 24 brengt de behoeften van de toekomstige generaties niet in het gedrang, omdat in dit specifieke geval de Breemstraat en Hondenbergweg voldoende veilig zijn. De Breemstraat beschikt op deze plaats over een veilig, breed en mooi 2-richtingsfiets- en wandelpad dat langs langsheen het kasteeldomein de Ribaucourt loopt (beschermd landschap). De Hondenberg is een rustige smalle eenrichtingsweg die eveneens langs het beschermd landschap loopt en vergezichten biedt op de open ruimte richting Boekt. Verder zijn de trage ontsluitingen in de onmiddellijke omgeving voldoende (bv vw 25 Meuterweg), en wordt er ook aan gewerkt om deze in de ruime omgeving verder te verbeteren (renovaties) en van bijkomende aansluitingen te voorzien (heropeningen).

 

Openbaar onderzoek

Na de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan door de gemeenteraad wordt het college gelast met de organisatie van een openbaar onderzoek van 30 dagen, conform artikel 17 van het gemeentewegendecreet. Het openbaar onderzoek wordt minstens aangekondigd door:

 • 1° aanplakking aan het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van het nieuwe, gewijzigde of verplaatste wegdeel;
 • 2° een bericht op de website van de gemeente of in het gemeentelijk infoblad;
 • 3° een bericht in het Belgisch Staatsblad;
 • 4° een afzonderlijke mededeling die met een beveiligde zending wordt gestuurd naar de woonplaats van de eigenaars van de onroerende goederen die zich bevinden in het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan;
 • 5° een afzonderlijke mededeling aan de aanpalende gemeenten, als de weg paalt aan de gemeentegrens en deel uitmaakt van een gemeentegrensoverschrijdende verbinding;
 • 6° een afzonderlijke mededeling aan de deputatie en het departement;
 • 7° een afzonderlijke mededeling aan de beheerders van aansluitende openbare wegen;
 • 8° een afzonderlijke mededeling aan de maatschappijen van openbaar vervoer.

 

In bijlage is opgenomen:

Wijzigingsdossier bestaande uit

 • rooilijnplan (op te heffen wegdeel) - met schattingsverslag
 • uittreksels kadaster, atlas der buurtwegen, topografische kaart


juridische overwegingen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Het decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Christiana Willekens
Tegenstanders: Jan Van hoof, Ann Goovaerts, Griet Deroover
Resultaat: Met 18 stemmen voor, 3 stemmen tegen
besluit

1. De gemeenteraad beslist om akkoord te gaan om de gemeenteweg "voetweg 24" op te heffen zoals aangeduid op het ontwerp-rooilijnplan, opgesteld door landmeter-expert Diederik Taelemans , LAN 14 1592, optredend voor Studiebureau MESO bvba, adres Jan Mulslaan 132 bus 0201, 1853 Grimbergen op 10 augustus 2022.

2. Het ontwerp-rooilijnplan wordt voorlopig vastgesteld.

3. Het ontwerp-rooilijnplan wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek conform artikel 17 van het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019.

4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten om een openbaar onderzoek te organiseren conform artikel 17 van het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019.

5. Het dossier na het openbaar onderzoek voor definitieve beraadslaging en vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.