Terug
Gepubliceerd op 01/03/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 23/02/2023 - 20:00

Goedkeuring zaak der wegen volgens de aanvraag tot omgevingsvergunning met referentie OMV_2021196182; 2022/OMV/094S) voor de groepswoningbouw te "Huinhovenstraat". Definitieve vaststelling van de rooilijn tot wijziging van de gemeenteweg Huinhovenstraat te Steenokkerzeel, afdeling Perk

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Hannelore Velaerts, Vierde Schepen
Annie Berckmans, Griet Deroover, Raadsleden
aanleiding

Op 28 juni 2022 werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor een groepswoningbouw, gelegen Huinhovenstraat, kadastraal gekend (afd. 3) sectie C nrs. 180P, 180T, 180R en 182E met referentie (OMV_2021196182; 2022/OMV/094S). Het betreft een geïntegreerde vergunningsaanvraag waarbij eveneens de definitieve vaststelling van het rooilijnplan gemeenteweg "Huinhovenstraat" wordt aangevraagd.

feiten, context en argumentatie

Situering

In het noorden van de gemeente Steenokkerzeel ligt de deelgemeente Perk. Ten westen van deze kern, vlakbij de E19 tussen Brussel en Antwerpen en net naast de gemeentegrens met Vilvoorde, ligt de Huinhovenstraat. Deze straat loopt voornamelijk door het agrarische gebied tussen de deelgemeenten van Steenokkerzeel en Vilvoorde. Ter hoogte van de betreffende bouwaanvraag maakt ze deel uit van het woonfragment "Huinhoven", een 500-tal meter buiten de kern van Perk.

De wijziging situeert zich in het deel van de Huinhovenstraat tussen de Peeterslaan (N278) en de Vilvoordsesteenweg, in het mobiliteitsplan gekend als lokale weg type III, zijnde woonstraat in verblijfsgebied. Beperkte rijwegbreedte en comfortabele voetgangerszones zijn hier aangewezen.

Beschrijving wijziging

Voorliggend rooilijnplan heeft als doel het openbaar domein ter hoogte van de aangevraagde bouwaanvraag te verbreden ten behoeve van de aanleg van een voetpad. De huidige openbare bedding ter hoogte van de bouwaanvraag is officieel gekend als buurtweg nr. 4. Deze heeft een juridische breedte van 5m die overeen stemt met de huidige baanbreedte (incl. boordstenen). Ter hoogte van de percelen 180P, 180T en 180R is er reeds een perceel afgesplitst, nl. 180S, dat bestemd is om toe te voegen aan het openbaar domein.  De rooilijn verschuift hierdoor tot op de grens van perceel nr. 180 S.  Ter hoogte van perceel nr. 182 wordt de rooilijn verder doorgetrokken om hier eveneens een voetpad te kunnen aanleggen. 

Motivering

Planningscontext
Het rooilijnplan is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag kadert in een nieuwe bouwaanvraag.
Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is het rooilijnplan gelegen in woongebied.

Gemeentelijk rooilijnplan
Het betreft een gedeeltelijke wijziging over 87 m in het kader van een lopende bouwaanvraag.

Artikel 8 van het decreet Gemeentewegen bepaalt dat niemand een gemeenteweg kan aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.

Artikel 11 van het decreet Gemeentewegen bepaalt dat de ligging en de breedte van een gemeenteweg wordt vastgelegd in een gemeentelijk rooilijnplan.

Het rooilijnplan "Huinhovenstraat" werd opgemaakt door landmeter-expert Patrick Peeters, LAN 04 0081, adres Hondenbergstraat 30, 1800 Vilvoorde op 6 mei 2022.

Artikel 3, decreet Gemeentewegen, bepaalt:
"Dit decreet heeft tot doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen."
Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren voeren de gemeenten een geïntegreerd beleid, dat onder meer gericht is op:

1° de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;
2° de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op functioneel vlak."

Voorliggend rooilijnplan ter hoogte van de lopende aanvraag voor een groepswoningbouw van 6 loten langs de Huinhovenstraat voorziet in de mogelijkheid tot het aanleggen van een voetpad.  De voetganger krijgt hierdoor een veilige plaats naast de rijweg.  De zone naast de rijweg voor de veilige ontwikkeling van het voetgangersverkeer wordt officieel verankerd.

 Artikel 4 van het decreet Gemeentewegen bepaalt dat bij wijzigingen aan een gemeentelijk wegennet rekening wordt gehouden met volgende principes:

1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;

2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd;

3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen;

4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief;

5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

 De wijziging aan het gemeentelijk wegennet als volgt kan worden gemotiveerd:

 • Algemeen belang

Overeenkomstig artikel 4, 1° van het decreet Gemeentewegen dienen wijzigingen van het gemeentelijk wegennet steeds ten dienste staan van het algemeen belang.

De verbreding van het openbaar domein ten behoeve van een veilige ruimte voor de voetganger bij de verdere ontwikkeling van de bebouwing in deze straat draagt bij aan het belang van eenieder die zich langs deze lokale weg begeeft. Deze verbreding heeft rechtstreeks tot gevolg dat de gemeente invulling geeft aan het art. 3 van het Gemeentewegendecreet.

 • Uitzonderingskarakter wijziging, verplaatsing of afschaffing

Overeenkomstig artikel 4, 2° van het decreet Gemeentewegen is elke wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg een uitzondering, die gemotiveerd dient te worden.

Deze motiveringsverplichting werd in het leven geroepen, met het oog op de bescherming van de trage wegen, d.w.z. de wegen niet hoofdzakelijk bestemd voor gemotoriseerd verkeer, in het bijzonder de oude voetwegen opgenomen in de atlas der buurtwegen.

Hierbij wenste de decreetgever de ondoordachte opheffing van zulke trage wegen tegen te gaan, gezien hun belangrijke maatschappelijke en mobiliteitsfunctie.

Voorliggende wijziging heeft geen betrekking op het opheffen van een trage weg in de zin van artikel 4,2° van het gemeentewegendecreet.  Er wordt daarentegen een bijkomend voetpad gecreëerd, hetgeen bijdraagt aan een goede mobiliteit.

 • Verkeersveiligheid

Overeenkomstig artikel 4, 3° dienen bij de beslissingen omtrent de wijzigingen aan het gemeentelijk wegennet steeds de verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangelande percelen in aanmerking te worden genomen.

Door de verbreding van het openbaar domein ter hoogte van de nieuwe verkaveling met zes bouwloten wordt een afzonderlijke plaats gegeven aan de zwakke weggebruiker.  Bij aanleg van een verhoogd voetpad kan het parkeren op deze strook eveneens geweerd worden. Op deze manier draagt de wijziging van het rooilijnplan bij tot de verkeersveiligheid.

 • Gemeentegrensoverschrijdend perspectief

Overeenkomstig artikel 4, 4° van het decreet Gemeentewegen dient zo nodig de wijziging aan het gemeentelijk wegennet te worden beoordeeld in grensoverschrijdend perspectief.

De betrokken wegenis paalt niet rechtstreeks aan een van de aanpalende gemeenten, noch kan door voorliggende wijziging van de rooilijn en het wegprofiel redelijkerwijze enige hinder voor de buurgemeenten verwacht worden. De plaatselijke veilige doorgang voor trage weggebruikers naar de Vilvoordsesteenweg en verder naar de Ravaartstraat (op het grondgebied van Vilvoorde) draagt bij aan de veiligheid van voetgangers die zich richting Vilvoorde begeven.

 • Actuele functie – toekomstige generaties

Overeenkomstig Artikel 4, 5° van het decreet Gemeentewegen dient rekening gehouden te worden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder hierbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen.
Daarbij dienen tevens de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen te worden.

Door de voorliggende wijziging, namelijk de opname van een zone voor voetpad in het openbaar domein wordt de behoefte van de toekomstige generatie verder verzekerd.

Openbaar onderzoek

Op 22 november 2022 werd de geïntegreerde procedure opgestart en werd het college gelast met de organisatie van een openbaar onderzoek van 30 dagen, conform artikel 17 van het omgevingsvergunningsdecreet. Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 2 december 2022 tot en met 31 december 2022.

Bezwaarschriften

Tijdens het openbaar onderzoek werden 3 bezwaarschriften ingediend (zie bijlage). Hierna worden de bezwaarschriften / opmerkingen die uitgebracht werden tijdens het openbaar onderzoek per thema gebundeld en samengevat. Wanneer een thema meerdere malen op gelijkaardige wijze terugkomt wordt dit slechts éénmaal opgenomen.

Over de ingediende bezwaarschriften / opmerkingen wordt per thema volgend standpunt ingenomen:

Er zijn bezwaren die gerelateerd zijn aan de verlegging van de rooilijn, hoewel niet letterlijk verwezen wordt naar ‘rooilijn’. Zo wordt er o.a. aangehaald:

 • de weg is te smal voor tweerichtingsverkeer, er moet uitgeweken worden op de bermen
 • onveiligheid voor fietsers aangezien de wegberm en de straat nu reeds gebruikt wordt voor het parkeren van wagens
 • verkeer in twee richtingen is onmogelijk gezien de geringe breedte van de straat
 • het voetpad ter hoogte van woning nr. 5 is onbestaande
 • uitrusting van de weg is onvoldoende voor de extra verkeersbewegingen en parkeren voor 6 woningen
 • verbreden buurtweg is niet mogelijk gezien de inplanting van woning nr. 5
 • mobiliteitsprobleem is reeds groot door bewoners, bezoekers, landbouwvoertuigen, maar vooral de afwikkeling van het bedrijf E80 in de daarvoor onvoldoende brede straat
 • ...

Behandeling en motivering

De weg is te smal voor tweerichtingsverkeer, er moet uitgeweken worden op de bermen
De rijweg varieert van 4,63m tot 4,71m. Voor tweerichtingsverkeer met auto's is 4,5 m voldoende in een woonstraat.  De verbreding van de rooilijn voor de aanleg van een voetpad draagt bij tot een veiliger verkeer aangezien de voetganger van de rijweg wordt gescheiden. Voor de ontsluiting van de bijkomende woningen in de straat is een rijweg van minimaal 4,5m voldoende. Dit bezwaar is ongegrond en wordt bijgevolg niet weerhouden.

Onveiligheid voor fietsers aangezien de wegberm nu gebruikt wordt voor parkeren van wagens
Parkeren van wagens op een verhard voetpad is verboden, de aanleg van een voetpad zal dus leiden tot het kunnen verbaliseren van parkerende auto's en het veiliger maken van de situatie.  Dit bezwaar is ongegrond en wordt bijgevolg niet weerhouden.

Verkeer in twee richtingen is onmogelijk gezien de geringe breedte van de straat.
Zie bezwaar nr 1.

Het voetpad ter hoogte van woning nr. 5 is onbestaande
Woning nr 5 is gelegen buiten de verkaveling die de aanleiding is van deze wijziging. De rooilijn ter hoogte van deze woning zal pas bij een eventuele afbraak of grondige verbouwing aan bod kunnen komen. Dit bezwaar ligt buiten de scope van deze rooilijn en wordt bijgevolg niet weerhouden.

Uitrusting van de weg is onvoldoende voor de extra verkeersbewegingen en parkeren voor 6 woningen
Het parkeren voor de bijkomende woningen moet op eigen perceel worden voorzien, hiertoe worden er twee parkeerplaatsen per bouwperceel opgelegd. De verkeersintensiteit in de straat zal door de bijkomende 6 woningen niet significant worden verhoogd en kan aldus geen gegrond argument worden geacht voor het niet verbreding van de rooilijn. De verbreding van de rooilijn daarentegen biedt de mogelijkheid om de verkeersafwikkeling veiliger te maken voor de zachte weggebruiker (voetganger). Dit bezwaar is ongegrond en wordt bijgevolg niet weerhouden.

Verbreden buurtweg is niet mogelijk gezien de inplanting van woning nr. 5
Woning nr 5 is gelegen buiten de verkaveling die de aanleiding is van deze wijziging. De rooilijn ter hoogte van deze woning zal pas bij een eventuele afbraak of grondige verbouwing aan bod kunnen komen. Dit bezwaar ligt buiten de scope van deze rooilijn en wordt bijgevolg niet weerhouden.

Mobiliteitsprobleem is reeds groot door bewoners, bezoekers, landbouwvoertuigen, maar vooral de afwikkeling van het bedrijf E80 in de daarvoor onvoldoende brede straat
Het mobiliteitsprobleem wordt niet negatief beïnvloed door het aanleggen van een voetpad langsheen de verkaveling, integendeel het probeert een oplossing te bieden aan de veilige verkeersafwikkeling voor de voetganger en het mogelijk parkeren van wagens op het voetpad. De problematiek van de verkeersafwikkeling van het bedrijf E80 bevindt zich verder in der straat en is los te bekijken van de plaatselijke rooilijnbreedte. Dit bezwaar is ongegrond en wordt bijgevolg niet weerhouden.

De bezwaarschriften worden ongegrond verklaard en niet weerhouden.


Definitieve vaststelling

Na definitieve vaststelling van het voorliggend gemeentelijk rooilijnplan door de gemeenteraad:
 • wordt het gemeenteraadsbesluit gepubliceerd op de gemeentelijke website en aangeplakt bij het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van het nieuwe, gewijzigde of verplaatste wegdeel; en dit gedurende een termijn van tenminste 30 dagen
 • wordt het rooilijnplan samen met het gemeenteraadsbesluit na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan het departement en de deputatie
juridische overwegingen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31§1
Het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
Het decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019.

adviezen en visum

De gemeenteraad neemt de beslissing over de wijziging van de rooilijn.
De gemeenteraad neemt een beslissing over de overdracht van een grond naar het openbaar domein (zie bijlage).
Het college neemt na de beslissing van de gemeenteraad een beslissing over de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen.
De gemeenteraad kan voorwaarden en lasten opleggen aangaande de inrichting.
De gemeentelijke dienst Openbare Werken gaf volgend advies over de inrichting van het voetpad:

 • de bestaande verhardingen worden opgebroken, zoals voorzien in het aanvraagdossier;
 • wegopbouw, bovenop de ondergrondse leidingen, met een breedte van 1,5m en een helling van 1,5% naar de straat:
  • Kantopsluiting d.m.v. boordstenen type ID2 (20x10)
  • Onderfundering in zand, dikte 10 cm
  • Fundering in steenslag type II zonder toevoegsel, dikte 20 cm
  • Legbed in split, dikte 4 cm
  • Waterdoorlatende klinkers met een dikte van 10 cm, kleur grijs
 • de inrichting doorstaat de pesticidentoets en is in overeenstemming met het typebestek 250

de kosten worden gedragen door de aanvrager van de omgevingsvergunning

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Onthouders: Jan Van hoof, Rudy Peeters, Ann Goovaerts
Resultaat: Met 17 stemmen voor, 3 onthoudingen
besluit

1. De gemeenteraad neemt kennis van het rooilijnplan "Huinhovenstraat" opgemaakt door landmeter-expert Patrick Peeters, LAN 04 0081, adres Hondenbergstraat 30 te Vilvoorde op 6 mei 2022.

2. De gemeenteraad beslist het rooilijnplan houdende gemeenteweg "Huinhovenstraat" voor definitieve beraadslaging en definitieve vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

3. De gemeenteraad beslist principieel akkoord te gaan om de gemeenteweg met naam Huinhovenstraat te wijzigen zoals aangeduid op het definitief vastgestelde rooilijnplan en dit ter hoogte van de percelen kadastraal gekend (afd. 3) sectie C nrs. 180P, 180T, 180R en 182E in het kader van de geïntegreerde vergunningsaanvraag met referentie (OMV_2021196182; 2022/OMV/094S).

4. Het volledige rooilijndossier wordt integraal gehecht aan dit besluit.

5. Na definitieve vaststelling van het rooilijnplan door de gemeenteraad wordt het college van burgemeester en schepenen belast met de uitvoering en bekendmaking van dit besluit

6. Na definitieve vaststelling van het rooilijnplan door de gemeenteraad wordt het gemeenteraadsbesluit bekend gemaakt aan het publiek op de volgende manieren:

 • publicatie van het besluit op de gemeentelijke website gedurende 30 dagen
 • aanplakking van het besluit bij het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van de betrokken wegen, gedurende minstens 30 dagen
 • elektronische verzending aan de deputatie van de provincie
 • via het loket lokale besturen aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken.
7. Na het verlopen van de beroepstermijn wordt het gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling van het rooilijnplan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (mits er geen beroepsprocedure werd opgestart). Het besluit treedt 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in werking.

8. De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de voorgestelde wijzigingen betreffende de zaak van de wegen volgens de aanvraag tot omgevingsvergunning met referentie (OMV_2021196182; 2022/OMV/094S) op voorwaarde dat:

 • Het perceel 180S (+/-1 a 00 ca) en de strook grond tussen de Huinhovenstraat en de nieuwe rooilijn ter hoogte van perceel 182 zijnde lot 7 van de verkaveling met een benaderende opp. van 34 ca worden gratis overgedragen aan de gemeente;
 • De voorwaarden van de gemeentelijke dienst openbare werken (hierboven vermeld onder adviezen en visum) over de inrichting worden nageleefd;
 • De omgevingsvergunning wordt verkregen en de eventueel opgelegde voorwaarden en lasten strikt worden nageleefd
9. Bovenvermeld besluit wordt principieel goedgekeurd maar biedt geen zekerheid over het verlenen van de omgevingsvergunning (OMV_2021196182; 2022/OMV/094S).