Terug
Gepubliceerd op 29/02/2024

Besluit  College van burgemeester en schepenen

ma 26/02/2024 - 13:00

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende aanbrengen van wegmarkeringen in de Mulslaan, Fuérisonplaats en Van Frachenlaan

feiten, context en argumentatie

Het gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2006, houdende aanpassen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, onder andere met betrekking tot de Van Frachenlaan , Fuérisonplaats, Mulslaan en Gorislaan.
Het gemeenteraadsbesluit van 16 november 2023, houdende goedkeuring van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor het afbakenen van parkeerplaatsen in de Mulslaan.
Er werden enkele parkeerplaatsen verwijderd in de Van Frachenlaan omdat er voldoende grote parkings in de buurt aanwezig zijn (parking begraafplaats, parking Mulslaan, parking centrum, parking Van Frachenlaan) en het zone 30 betreft.
Hierdoor kunnen voertuigen, op de plaatsen waar geen wegmarkeringen zijn, op straat parkeren wat niet de bedoeling is.
Voorgesteld wordt om hier markeringen 72.3 aan te brengen zodat het verboden is om te parkeren op de rijbaan.
Het oude reglement wordt deels ingetrokken en vervangen door deze nieuwe plannen voor wat betreft deze wegmarkering.
De plannen als bijlage met aanduiding van de betreffende wegmarkering 72.3 - onderbroken streep.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2024, houdende bevoegdheidsdelegatie van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen voor bepaalde wegmarkeringen met ingang van 1 februari 2024 voor onbepaalde duur. Het betreft aanvullende reglementen op gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van Steenokkerzeel bevinden. Het betreft volgende wegmarkeringen:

  • 72.2 - doorlopende streep
  • 72.3 - onderbroken streep
  • 72.4 - doorlopende en onderbroken streep naast elkaar
  • 75.1.1 - markeringen die de werkelijke rand van de rijbaan aanduiden (witte doorlopende streep)
  • 75.1.2 - markeringen die de werkelijke rand van de rijbaan aanduiden (gele onderbroken streep - parkeren verboden)
  • 75.2 - markeringen die de denkbeeldige rand van de rijbaan aanduiden.


besluit

1. Op de Mulslaan, Fuérisonplaats en Van Frachenlaan - volgens plannen als bijlage - geldt:

  • het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep te overschrijden, behalve om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen.

2. Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

  • WM72.3

3. Volgend reglement wordt opgeheven:

  • Het gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2006, houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer onder andere met betrekking tot de Van Frachenlaan , Fuérisonplaats, Mulslaan en Gorislaan voor wat betreft artikel 1.6, 2.8 en 3.8.

4. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.