Terug
Gepubliceerd op 16/06/2021

Besluit  AGB raad van bestuur

do 10/06/2021 - 18:00

Jaarrekening 2020 - vaststelling (475.1)

Feiten, context, argumentatie

De jaarrekening van het AGB voor het jaar 2020 wordt ter vaststelling voorgelegd. De rekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota, alsook een toelichting bij de jaarrekening en een aantal bijlagen.
De interne jaarrekening volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), evenals de externe jaarrekening volgens het schema van de Nationale Bank van België (NBB) zijn eveneens toegevoegd.

Ingevolge artikel 37 van de statuten van het AGB Steenokkerzeel (alarmbelprocedure) wordt er voorgesteld om in 2021 een uitzonderlijke coronatoelage aan te vragen bij de gemeente, om aldus de liquiditeitspositie van het AGB te vrijwaren.

Juridische overwegingen

Artikel 243 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Publieke stemming
Aanwezig: Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Maaike Dierickx, Pamela Cologne, Paul Degraeve, Heidi Abeloos
Voorstanders: Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Maaike Dierickx, Pamela Cologne, Paul Degraeve
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

1. De jaarrekening 2020 wordt vastgesteld met toepassing van de geldende waarderingsregels in veronderstelling van continuïteit.

2. De BBC-jaarrekening 2020 wordt ter advies voorgelegd aan de gemeenteraad van juni 2021.

3. De jaarrekening 2020 van het AGB Steenokkerzeel opgesteld volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van juni 2021.

4. Het AGB Steenokkerzeel stelt aan de gemeenteraad voor om zijn activiteiten verder uit te oefenen zoals voorzien in de statuten.

5. De aanvraag van een uitzonderlijke coronatoelage aan de gemeente om de liquiditeitspositie te vrijwaren, zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke beslissing in 2021.

6. De jaarrekening 2020 en bijhorende bijlagen zullen overgemaakt worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur en dit in de voorgeschreven vorm.

 Bijlagen:

 

1. Balans

 

 

 

Actief

Passief

Vlottende activa

63.007

Schulden

2.970.950

Vaste activa

2.972.509

Netto-actief

64.566

Totaal activa

3.035.516

Totaal passiva

3.035.516

 

 

 

 2. Staat van opbrengsten en kosten

 

Totaal kosten

361.942

Totaal opbrengsten

331.175

Tekort van het boekjaar

30.767

 


 

3. Financiële toestand van de jaarrekening

  

 

Budgettair resultaat

                                                                                    

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo

53.770

84.537

a. Ontvangsten

326.842

372.947

b. Uitgaven

273.072

288.410

II. Investeringssaldo

-8.971

-38.971

a. Ontvangsten

0

0

b. Uitgaven

8.971

38.971

III. Saldo exploitatie en investeringen

44.799

45.566

IV. Financieringssaldo

-76.666

-48.802

a. Ontvangsten

8.971

38.971

b. Uitgaven

85.637

87.773

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

-31.867

-3.236

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

85.062

85.062

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

53.195

81.826

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

53.195

81.826

 

Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo

53.770

84.537

II. Netto periodieke aflossingen

85.637

87.773

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

85.637

87.773

III. Autofinancieringsmarge

-31.867

-3.236

 

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge

-31.867

-3.236

II. Correctie op de periodieke aflossingen

-157.388

87.773

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

85.637

87.773

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden

243.024

 

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

-189.255

84.537

 

Geconsolideerd financieel evenwicht

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Beschikbaar budgettair resultaat

 

 

- Autonoom gemeentebedrijf

53.195

81.826

Totaal beschikbaar budgettair resultaat

53.195

81.826

II. Autofinancieringsmarge

 

 

- Autonoom gemeentebedrijf

-31.867

-3.236

Totale Autofinancieringsmarge

-31.867

-3.236

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

 

 

- Autonoom gemeentebedrijf

-189.255

84.537

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge

-189.255

84.537


 

 


Bijlagen