Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 22/09/2022 - 20:00

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende het plaatsen van verkeersbord B23, waarbij fietsers de verkeerslichten mogen voorbij rijden om rechtdoor te rijden, op de Tervuursesteenweg N227 ter hoogte van het kruispunt met de Vilvoordsesteenweg N278

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Jan Van hoof, Raadslid
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

De vraag van de politie en de schepen van mobiliteit tot het plaatsen van een bord B23 aan de verkeerslichten Tervuursesteenweg N227 / Vilvoordsesteenweg N278, kant oude pastorie te Perk. Dit zodanig dat de fietsers die richting Elewijt willen fietsen niet meer moeten stoppen maar direct kunnen doorrijden. De lichten staan rechts van het fietspad waardoor fietsers die nu rechtdoor willen altijd moeten stoppen als het rood is, zonder reden.
De dienst openbare werken / mobiliteit geeft hiervoor positief advies.
Als bijlage:

  • het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant dat dit voor hen kan op voorwaarde dat er een aanvullend reglement wordt opgemaakt door de gemeente
  • een plan met aanduiding van dit verkeersbord
  • een foto van de situatie ter plaatse.

Het aanvullend reglement is geheel van toepassing op gewestwegen. Het aanvullend reglement bevat maatregelen over volgende gewestweg: Tervuursesteenweg.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Onthouders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 18 stemmen voor, 3 onthoudingen
besluit

1.Op de Tervuursesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Vilvoordsesteenweg geldt:

  • fietsers mogen de driekleurige verkeerslichten voorbijrijden om rechtdoor te rijden, wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan vanaf het rode of oranjegele licht.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B23.
2. Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.


Bijlagen