Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 17/11/2022 - 20:00

Reglement voor het uitlenen van energiemeters aan inwoners en personeel: goedkeuring reglement

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

De gemeente gaat het engagement aan om bij te dragen tot een concrete beperking van de broeikasgasuitstoot, de klimaatverandering en het energieverbruik.
Het uitlenen van energiemeters aan inwoners en personeel is een actie die kan bijdragen om deze klimaatdoelstellingen te bereiken en het energieverbruik te doen verminderen.
Bijgevolg is het aangewezen om hiervoor een uitleenreglement op te stellen.
De dienst openbare werken stelt voor het uitleenreglement als volgt goed te keuren:

Artikel 1: Aanvrager.
Door de gemeente Steenokkerzeel worden energiemeters voor ontlening gratis ter beschikking gesteld aan alle inwoners woonachtig in Steenokkerzeel en de personeelsleden van de gemeente en het OCMW Steenokkerzeel.
Artikel 2: Aanvragen en reserveringen.
De energiemeter kan aan de balie van het gemeentehuis telefonisch via 02/254 19 00 worden aangevraagd of via het webformulier op de website. Maximum 1 toestel per gezin.
Indien er op het moment van de aanvraag een energiemeter beschikbaar is, kan deze onmiddellijk worden ontleend. Zo niet, dient deze te worden gereserveerd.
De aanvragen tot reservering worden in volgorde van ontvangst behandeld. De vastlegging is  slechts definitief na bevestiging. Indien de energiemeter niet afgehaald werd op de afgesproken datum, zal deze verder worden uitgeleend.
Artikel 3: Uitleningen.
De uitlening is gratis en de duur van de ontlening wordt beperkt tot maximum 2 weken.
Artikel 4: Afhalen en terugbrengen.
De energiemeters dienen aan het onthaal afgehaald en teruggebracht te worden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
Artikel 5: Waarborg.
Bij iedere ontlening wordt er aan de gebruiker een waarborg van € 20,00 euro gevraagd.
Deze waarborg dient contant te worden betaald op de dag van de afhaling en wordt terugbetaald op het moment dat de energiemeter, zonder gebreken en in de oorspronkelijke staat, wordt ingeleverd.
Artikel 6: Controle.
Bij het afhalen/leveren gaat de ontlener de goede staat van de energiemeter na.
Indien door de ontlener geen bemerkingen worden gesignaleerd, zullen bij inlevering eventuele defecten en kosten aan de energiemeter voor rekening van de ontlener zijn.
Artikel 7: Gebruik.
Tijdens de uitlening moet de gebruiker de volgende richtlijnen naleven:

  • hij moet voor de energiemeter zorgen als een goede huisvader
  • hij moet de verstrekte gebruiksaanwijzingen strikt opvolgen
  • hij mag de energiemeter in geen geval overdragen, uitlenen of ter beschikking stellen van derden.

Artikel 8: Verantwoordelijkheid.
De ontlener is volledig verantwoordelijk voor eventuele beschadiging, diefstal of verlies van de energiemeter.
Het gemeentebestuur kan de kosten die voortvloeien uit schade (andere dan slijtage), diefstal of het verlies van de energiemeter terugvorderen van de ontlener. Hiervoor zal de waarborg aangesproken worden.
Artikel 9: Aansprakelijkheid.
De gemeente Steenokkerzeel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de energiemeter.

 

juridische overwegingen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Onthouders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 19 stemmen voor, 3 onthoudingen
besluit

1. Het reglement voor het uitlenen van energiemeters aan inwoners en personeel wordt goedgekeurd, als volgt:

Artikel 1: Aanvrager.
Door de gemeente Steenokkerzeel worden energiemeters voor ontlening gratis ter beschikking gesteld aan alle inwoners woonachtig in Steenokkerzeel en de personeelsleden van de gemeente en het OCMW Steenokkerzeel.
Artikel 2: Aanvragen en reserveringen.
De energiemeter kan aan de balie van het gemeentehuis telefonisch via 02/254 19 00 worden aangevraagd  of via het webformulier op de website. Maximum 1 toestel per gezin.
Indien er op het moment van de aanvraag een energiemeter beschikbaar is, kan deze onmiddellijk worden ontleend. Zo niet, dient deze te worden gereserveerd.
De aanvragen tot reservering worden in volgorde van ontvangst behandeld. De vastlegging is slechts definitief na bevestiging. Indien de energiemeter niet afgehaald werd op de afgesproken datum, zal deze verder worden uitgeleend.
Artikel 3: Uitleningen.
De uitlening is gratis en de duur van de ontlening wordt beperkt tot maximum 2 weken.
Artikel 4: Afhalen en terugbrengen.
De energiemeters dienen aan het onthaal afgehaald en teruggebracht te worden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
Artikel 5: Waarborg.
Bij iedere ontlening wordt er aan de gebruiker een waarborg van € 20,00 euro gevraagd.
Deze waarborg dient contant te worden betaald op de dag van de afhaling en wordt terugbetaald op het moment dat de energiemeter, zonder gebreken en in de oorspronkelijke staat, wordt ingeleverd.
Artikel 6: Controle.
Bij het afhalen/leveren gaat de ontlener de goede staat van de energiemeter na.
Indien door de ontlener geen bemerkingen worden gesignaleerd, zullen bij inlevering eventuele defecten en kosten aan de energiemeter voor rekening van de ontlener zijn.
Artikel 7: Gebruik.
Tijdens de uitlening moet de gebruiker de volgende richtlijnen naleven:

  • hij moet voor de energiemeter zorgen als een goede huisvader
  • hij moet de verstrekte gebruiksaanwijzingen strikt opvolgen
  • hij mag de energiemeter in geen geval overdragen, uitlenen of ter beschikking stellen van derden.

Artikel 8: Verantwoordelijkheid.
De ontlener is volledig verantwoordelijk voor eventuele beschadiging, diefstal of verlies van de energiemeter.
Het gemeentebestuur kan de kosten die voortvloeien uit schade (andere dan slijtage), diefstal of het verlies van de energiemeter terugvorderen van de ontlener. Hiervoor zal de waarborg aangesproken worden.
Artikel 9: Aansprakelijkheid.
De gemeente Steenokkerzeel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de energiemeter.

2. Dit reglement treedt in voege na publicatie volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal bestuur.