Terug
Gepubliceerd op 22/11/2021

Besluit  Gemeenteraad

do 18/11/2021 - 20:00

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende de voorrangsregeling op het kruispunt Beiaard - Coenenstraat te Steenokkerzeel (581.15)

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

De melding van inwoners dat het gevaarlijk is om Beiaard uit te rijden. Men vraagt om de voorrangsregeling duidelijk te maken.

feiten, context en argumentatie

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 september 2021, houdende goedkeuring van het verslag van de overlegvergadering met Kastze Verkeer van 2 september 2021. Hierbij werd onder andere - punt 1 - besloten om een stopstreep (witte klinkers) en B5 in Beiaard te voorzien. Eveneens dient het verkeersbord B15f geplaatst te worden in de Coenenstraat ter hoogte van de parking van De Corren en ter hoogte van de werkliedenloods.
Uit nazicht van de dienst openbare werken in samenspraak met de politie blijkt het voldoende om enkel de voorrangsregeling op het kruispunt Beiaard / Coenenstraat aan te duiden maar hier ook het verkeersbord B15f te plaatsen. Er zullen geen B15f borden geplaatst worden op de Coenenstraat ter hoogte van de parking van De Corren en de werkliedenloods. Deze zijn niet nodig want parking is geen rijbaan en aan de werkliedenloods blijft de voorrang van rechts gelden.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. Op de Beiaard ter hoogte van het kruispunt met de Coenenstraat geldt:

  • de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen;
  • de plaats waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge het verkeersbord B5 wordt aangeduid.
Op de Coenenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Beiaard wordt volgende maatregel ingevoerd:
  • de bestuurders hebben voorrang.
2. Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B5
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.1 van de wegcode
- verkeersborden B15 (B15f).
3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.