Terug
Gepubliceerd op 23/11/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 16/11/2023 - 20:00

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende afbakening van parkeerplaatsen op de rijbaan in de Mulslaan

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Griet Deroover, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

Het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2009, houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor de afbakening van parkeerzones op de rijbaan in de Van Frachenlaan en de Mulslaan.
Er werden enkele parkeerplaatsen verwijderd omdat er voldoende grote parkings in de buurt aanwezig zijn (parking begraafplaats, parking Mulslaan, parking centrum, parking Van Frachenlaan) en het zone 30 is.
Het plan als bijlage met aanduiding van de actuele inplanning van de parkeerplaatsen die behouden blijven.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Yvette Van Daele, Christiana Willekens
Tegenstanders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 16 stemmen voor, 3 stemmen tegen
besluit

1. In de Mulslaan op de parkeerplaatsen die werden aangeduid op het plan als bijlage geldt:

  • voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.

2. Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

  • WM77.5.

3. Volgend reglement wordt opgeheven:

  • Het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2009, houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor de afbakening van parkeerzones op de rijbaan in de Van Frachenlaan en de Mulslaan.

4. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.