Terug
Gepubliceerd op 28/09/2021

Besluit  Gemeenteraad

do 23/09/2021 - 20:00

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende aanbrengen van wegmarkeringen in de Van Asschestraat - Sellaerstraat en de Keistraat - Kapelstraat (581.15)

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Geert Laureys, Schepenen
Peggy Lepage, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 november 2020, houdende goedkeuring van het verslag van de overlegvergadering met de politiezone Kastze van 13 oktober 2020, waarbij onder punt 10 gevraagd werd om een parkeerverbod in te stellen aan het kruispunt Kapelstraat - Keistraat te Steenokkerzeel om beter en veilig met de vrachtwagen te kunnen passeren. Besloten werd om te bekijken of 1 van de 2 voorgestelde plaatsen kan voldoen als parkeerverbod. Na nazicht stelt de dienst openbare werken voor om wegmarkeringen (gele onderbroken lijnen) aan te brengen langs de Kapelstraat van nr. 3 t.e.m. nr. 9. Indien dit niet voldoende blijkt kunnen er aan de overzijde ook nog maatregelen genomen worden.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 juli 2021, houdende goedkeuring van het verslag van de overlegvergadering met de politiezone Kastze van 24 juni 2021, waarbij onder punt 4 besloten werd om wegmarkeringen (gele onderbroken lijnen) aan te brengen in de Van Asschestraat ter hoogte van het kruispunt met de Sellaerstraat. Dit naar aanleiding van het creëren van een fietsstraat in de Van Asschestraat. Nu moeten auto's en grotere voertuigen vaak over het gras en door de goot rijden.
De plannetjes als bijlage met aanduiding van de betreffende markeringen.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Onthouders: Rudy Peeters
Resultaat: Met 19 stemmen voor, 1 onthouding
besluit

1. Op de Van Asschestraat van nr. 1 tot Sellaerstraat nr. 3 geldt:

  •   het parkeren op de rijbaan is verboden.
2. Op de Kapelstraat van nr. 3 tot nr. 9 geldt:
  •   het parkeren op de rijbaan is verboden.
3. Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.75.1.2° van de wegcode.

4. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.