Terug
Gepubliceerd op 28/09/2021

Besluit  Gemeenteraad

do 23/09/2021 - 20:00

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende het aanbrengen van wegmarkeringen, zijnde parkeervakken, in Hof van Keustens (581.15)

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Geert Laureys, Schepenen
Peggy Lepage, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

De mail van de politie van 23 juni 2021 waarbij melding wordt gemaakt van parkeerproblemen in Hof van Keustens. Wagens staan ter hoogte van het pleintje achteraan vaak in een dubbele rij geparkeerd.

feiten, context en argumentatie

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 juli 2021, houdende goedkeuring van het verslag van de overlegvergadering met de politiezone Kastze van 24 juni 2021, waarbij onder punt 13 besloten werd om de parkeerplaatsen te behouden maar wel wegmarkeringen (parkeervakken) aan te brengen in Hof van Keustens achteraan aan het pleintje.
Het plannetje als bijlage met aanduiding van de betreffende wegmarkeringen / parkeervakken.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. Op het Hof van Keustens van nr. 9 tot nr. 13 langs het pleintje geldt:

  •   voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.
2. Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art. 77.5 van de wegcode.
3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.