Terug
Gepubliceerd op 31/01/2022

Besluit  Raad voor maatschappelijk welzijn

do 27/01/2022 - 21:00

Huishoudelijk reglement socio-culturele en sportieve participatie: uitbreiding praktische toepassing

Aanwezig: Bruno Peeters, voorzitter
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, leden Vast Bureau
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Griet Deroover, Raadsleden
aanleiding

Toenemende digitalisering en bijhorende nood aan financiering van informatie- en communicatietechnologieën.

feiten, context, argumentatie

Sinds 2003 werd het concept "socio-culturele en sportieve participatie van OCMW-clienteel" ingevoerd vanuit de overheid.  Jaarlijks worden KB's uitgevaardigd waarin de toepassingen worden bepaald en subsidies worden verdeeld. De OCMW's beschikken over de autonomie om de middelen in te zetten voor hun belangrijkste lokale noden binnen drie grote beleidsprioriteiten: kinderarmoede bestrijden, collectieve modules opzetten i.k.v. het GPMI én maatschappelijke participatie bevorderen.

Uitgaande van onze ervaringen terzake behouden we al vele jaren volgende categorieën van initiatieven:

1) de financiering van lidgelden van sociale, culturele en/of sportieve verenigingen

2) de financiering van deelname aan sociale, culturele en/of sportieve manifestaties

3) de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak

4) individuele acties, zijnde  de volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om de maatschappelijke integratie van kinderen van de doelgroep via deelname aan sociale programma's te bevorderen , dit in het kader van kinderarmoede.

De toepassing van de cultuurcheques 2021 werd vastgelegd bij beslissing van het Vast Bureau dd. 23 augustus 2021, bekrachtigd door het BCSD dd. 2 september 2021.

Een andere toepassing die al langer van overheidswege binnen de "socio-culturele en sportieve participatie van OCMW-clienteel" valt, is de ondersteuning en de financiering van initiatieven die de toegang en de participatie van de doelgroep tot de informatie- en communicatietechnologieën bevorderen. Tot op heden maakte ons OCMW hiervan nog geen gebruik. Wegens de toenemende digitalisering en de bijhorende nood aan financiering van informatie- en communicatietechnologieën bij onze doelgroep stellen we voor vanaf heden ook de aankoop van laptops en/of pc's te financieren. Deze steunverlening blijft beperkt tot één toestel per gezin en voor een maximum van €300.

Een toepassing waar dan weer weinig of geen gebruik van gemaakt werd via het systeem van socio-culturele en sportieve participatie is de 'maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteuning van het kind of de ouders met name raadpleging van een specialist'. Deze rol wordt nu ingevuld door de eerstelijnspsychologe van 1 Gezin 1 Plan en Welzijnskoepel. Er kan ook altijd door het Bijzonder Comité Sociale Dienst een financiële tussenkomst voorzien worden na sociaal onderzoek. Daarom wordt er voorgesteld om deze praktische toepassing te schrappen.

Tijdens de zitting van 6 december 2021 ging het Vast Bureau principieel akkoord met de wijziging van het huishoudelijk reglement socio - culturele en sportieve participatie.

juridische overwegingen
  • Artikel 23 van de Grondwet
  • Het Koninklijk Besluit van 29 juni 2021 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  • Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
besluit

De OCMW-raad keurt het gewijzigde huishoudelijk reglement socio-culturele en sportieve participatie goed.