Terug
Gepubliceerd op 04/04/2024

Besluit  Gemeenteraad

do 21/03/2024 - 20:00

Politiezone Kastze: Cameratoezicht op het openbaar domein: Principiële toestemming

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

De toestemmingsaanvraag van 27 februari 2024, ingediend door de korpschef van de lokale politiezone KASTZE, waarin het type camera, de doeleinden, de gebruiksmodaliteiten, de plaats en een impact- en risicoanalyse op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel niveau beschreven wordt (zie bijlage).

feiten, context en argumentatie

De politiezone KASTZE zal de camera’s inzetten als noodzakelijk beveiligingsinstrument op en aan de tijdelijke verblijfslokatie tijdens de bouwwerken aan het hoofdcommissariaat en deze beveiliging kan niet worden vervangen door een minder ingrijpend middel.

De politiezone kan camera's plaatsen en gebruiken op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toestemming van de betrokken gemeenteraden.

juridische overwegingen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden.

De Verordening (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG).

De Richtlijn (EU) nr. 2016/680, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (RGS).

De Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (bestaande wetten, koninklijke besluiten en andere reglementering die verwijzen naar de Wet van 8 december 1992 worden geacht te verwijzen naar de nieuwe wet).

Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 2, §2.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 186 en artikel 187 (artikel 286, artikel 287 en artikel 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur vanaf 1 januari 2019).

De Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/4, §1, 1°.

Het koninklijk besluit van 22 mei 2019 (BS 04 juni 2019), tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt (uitvoering van artikel 25/2, §2, 1° WPA).

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Onthouders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 19 stemmen voor, 3 onthoudingen
besluit

1. De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van de camera’s zoals beschreven in de toestemmingsaanvraag van de korpschef op zichtbare wijze door de politiediensten op het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel.

2. Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het gebruik van de camera’s op zichtbare wijze door de politiediensten conform de overeenkomstige wettelijke bepalingen.

Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de procureur des Konings.

3. Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van bestuurlijke politie.

Dit besluit wordt eveneens bekendgemaakt op de gemeentelijke website.