Terug
Gepubliceerd op 02/02/2024

Besluit  Gemeenteraad

do 25/01/2024 - 20:00

Bevoegdheidsdelegatie van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen voor het vaststellen van aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer inzake bepaalde wegmarkeringen

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Liesbeth Degrève, Ann Goovaerts, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

Het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2023, houdende met ingang van 1 februari 2023 en voor onbepaalde duur de bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende verkeersreglementen op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van Steenokkerzeel bevinden over te dragen van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen, voor wat betreft de verkeersborden E9a + onderbord type VIId.
De dienst openbare werken stelt voor om de bevoegdheid voor het opstellen van aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer voor bepaalde wegmarkeringen te delegeren van de gemeenteraad naar het schepencollege. De procedure kan zo sneller gebeuren en deze maatregelen zijn zeer beperkt qua omvang.
Het betreft volgende wegmarkeringen:

 • 72.2 - doorlopende streep
 • 72.3 - onderbroken streep
 • 72.4 - doorlopende en onderbroken streep naast elkaar
 • 75.1.1 - markeringen die de werkelijke rand van de rijbaan aanduiden (witte doorlopende streep)
 • 75.1.2 - markeringen die de werkelijke rand van de rijbaan aanduiden (gele onderbroken streep - parkeren verboden)
 • 75.2 - markeringen die de denkbeeldige rand van de rijbaan aanduiden.

De gemeente stelt de aanvullende reglementen vast op de gewest- en gemeentewegen die zich op haar grondgebied bevinden.
Op grond van artikel 4 § 1, tweede lid van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens kan de gemeenteraad die bevoegdheid geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.
Het positief advies van de politiezone Kastze van 5 december 2023.
De lijst met verschillende wegmarkeringen als bijlage.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de beschikbaarheid van laadpunten als vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 over de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.
De richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.


Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Jan Van hoof, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Yvette Van Daele, Christiana Willekens
Tegenstanders: Karel Servranckx, Rudy Peeters, Alen Cilic, Griet Deroover, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 15 stemmen voor, 5 stemmen tegen
besluit

1. Met ingang van 1 februari 2024 en voor onbepaalde duur wordt de bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende verkeersreglementen op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van Steenokkerzeel bevinden overgedragen van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen, voor wat betreft de volgende wegmarkeringen:

 • 72.2 - doorlopende streep
 • 72.3 - onderbroken streep
 • 72.4 - doorlopende en onderbroken streep naast elkaar
 • 75.1.1 - markeringen die de werkelijke rand van de rijbaan aanduiden (witte doorlopende streep)
 • 75.1.2 - markeringen die de werkelijke rand van de rijbaan aanduiden (gele onderbroken streep - parkeren verboden)
 • 75.2 - markeringen die de denkbeeldige rand van de rijbaan aanduiden.

2. Dit delegatiebesluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis, het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant en de politie.