Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

Besluit  AGB raad van bestuur

di 07/12/2021 - 18:00

Tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Steenokkerzeel: vaststelling

Aanleiding

De tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel werd opgemaakt met medewerking van het managementteam en de leden van het college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context, argumentatie

Met de invoering van het decreet over het lokaal bestuur en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen, bestaat het budget als zodanig niet meer. Het meerjarenplan en de aanpassingen van het meerjarenplan zijn nu het enige document. De bedragen van 2022 in het meerjarenplan worden nu aanzien als autorisatiekredieten.

Omwille van de drukte en de werklast die de coronacrisis ook in 2021 bij veel medewerkers met zich meegebracht hebben, is het bestuur er niet in geslaagd om een geactualiseerde omgevingsanalyse op te maken. Niettemin werd er bij de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wel degelijk rekening gehouden met de impact van de coronacrisis, en dit zowel voor 2021 als voor de daaropvolgende jaren.

Juridische overwegingen

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Publieke stemming
Aanwezig: Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Maaike Dierickx, Inge Singulé, Johan Witters, Paul Degraeve, Chris Blanckaert, Heidi Abeloos
Voorstanders: Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Maaike Dierickx, Inge Singulé, Johan Witters, Paul Degraeve, Chris Blanckaert
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

1. De tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Steenokkerzeel wordt vastgesteld.

2. Samengevat geeft dit de volgende financiële resultaten:

Beschikbaar budgettair resultaat Autofinancieringsmarge
2020: 53.195 EUR 2020: -31.867 EUR
2021: 54.018 EUR 2021:    3.781 EUR
2022: 56.270 EUR 2022:     -706 EUR
2023: 56.027 EUR 2023:     -242 EUR
2024: 57.025 EUR 2024:      998 EUR
2025: 58.458 EUR 2025:   1.433 EUR

Bijlagen