Terug
Gepubliceerd op 30/06/2021

Besluit  Gemeenteraad

do 24/06/2021 - 20:30

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende het invoeren van verkeersmaatregelen voor fietsers in de Kerkdreef (581.15)

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Hannelore Velaerts, Raadsleden
aanleiding

De aanpassingen aan de verkeersborden naar aanleiding van de geplande werken aan de schoolomgeving in de Kerkdreef in het kader van de opdracht "Onderhoudswerken fase IX - wegvernieuwing De Prooststraat (Keizerinlaan - Van Frachenlaan) Kerkdreef - Breemstraat".

feiten, context en argumentatie

Op basis van de bestaande gebodsborden op het fietspad in de Kerkdreef moeten fietsers komende van de Breemstraat de rijweg oversteken op een 30-tal meter voor de schooltoegang. Schoolkinderen zouden dan twee maal de Kerkdreef moeten over steken op 30m afstand. Daarom werd gekozen om het fietspad door te trekken in dubbele richting tot aan de toegangsweg naar de school.
De aanpassing die nog dient te gebeuren aan de signalisatie betreft het plaatsen van een onderbord 'uitgezonderd voor schooltoegang', waarbij het voor naar de schooltoegang te rijden wel toegelaten is om de Kerkdreef niet over te steken en door te rijden aan het verbodsbord C11 richting school.
Omwille van deze aanpassing is het aangewezen om een aanvullend reglement op te maken waarbij alle maatregelen voor fietsers in de Kerkdreef samen worden opgenomen.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. Op de Kerkdreef vanaf het einde van het dubbelrichtingsfietspad in de richting van de kerk geldt:

  • de toegang is verboden voor bestuurders van rijwielen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C11.
- onderbord type IV 'uitgezonderd voor schooltoegang'.
2. Op de Kerkdreef van het begin van het fietspad na huisnummer 2 tot het kruispunt met de Sint-Jannekensstraat aan de kant van de pare huisnummers geldt:
  • voetgangers en fietsers moeten het deel van de openbare weg voor hen voorbehouden volgen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D10.
3. Op de Kerkdreef van het kruispunt met de Sint-Jannekensstraat tot de oversteekplaats voor fietsers aan de jeugdlokalen / kerkhof (uitgezonderd voor de schoolomgeving) aan de kant van de pare huisnummers geldt:
  • voetgangers en fietsers moeten het deel van de openbare weg voor hen voorbehouden volgen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D10.
4. Op de Kerkdreef ter hoogte van voetbalingang geldt:
  •  fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.4 van de wegcode.
5. Op de Kerkdreef ter hoogte van jeugdlokalen / kerkhof geldt:
  • fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.4 van de wegcode.
6. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.