Terug
Gepubliceerd op 30/06/2021

Besluit  Gemeenteraad

do 24/06/2021 - 20:30

Subsidiereglement bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Hannelore Velaerts, Raadsleden
feiten, context en argumentatie

Het gemeentelijk reglement voor de afkoppeling van hemelwater en het gemeentelijke subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen dateert van 23 oktober 2008. De subsidie voor regentonnen dateert van 15 november 2007.
Deze reglementen zijn aan een evaluatie toe.
Het reglement voor de afkoppeling van hemelwater en het gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen subsidieert ingrepen die door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen reeds verplicht zijn. De gemeente Steenokkerzeel wenst alleen inspanningen die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is te subsidiëren.
Om de klimaatdoelstellingen te behalen, zijn meer doorgedreven adaptatiemaatregelen nodig dan het huidige reglement stimuleert, zoals zoveel mogelijk ontharden van tuinen en daken.
Het doel van het nieuwe reglement is via ontharden, groene daken en het hergebruiken, infiltreren en bufferen van hemelwater de klimaatrobuustheid van de gemeente en de levenskwaliteit van haar bewoners en bezoekers vergroten. Door het betoelagen van maatregelen op perceelniveau, worden hittestress, wateroverlast en verdroging tegengegaan en de biodiversiteit verhoogd.
Het voorgestelde reglement vervangt bovenstaande 2 reglementen. Voor kleinere investeringen zoals de aankoop van een regenton kan bekeken worden of er een samenaankoop mogelijk is.
In bijlage het nieuwe subsidiereglement bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater.
Er is jaarlijks een budget van €5500 voorzien voor het uitkeren van subsidies.

juridische overwegingen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur' in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

adviezen en visum

Positief geadviseerd door de Milieuadviesraad met bemerking dat er voldoende aandacht mag gegeven worden aan de opvolging en voorzichtigheid geboden bij niet vergunde constructies.

plaats in beleidsplan en budget

Budgetcode GBB/0310-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN €5500.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Yvette Van Daele, Christiana Willekens
Onthouders: Karel Servranckx, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Griet Deroover, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 16 stemmen voor, 5 onthoudingen
besluit

1. De gemeenteraad besluit de reglementen Gemeentelijk reglement voor de afkoppeling van hemelwater en het gemeentelijke subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen van 23 oktober 2008 en de Subsidie voor regentonnen van 15 november 2007 te vervangen door een nieuw subsidiereglement bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater.
2. Het nieuwe subsidiereglement bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater treedt in werking op de vijfde dag na publicatie.
3. De duurzaamheidsambtenaar controleert de aanvragen en informeert de burger.
4. Het subsidiereglement bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater wordt aan de burger gecommuniceerd via de gemeentelijke informatiekanalen.