Terug
Gepubliceerd op 30/06/2021

Besluit  Gemeenteraad

do 24/06/2021 - 20:30

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende het invoeren van een fietsstraat in de Van Asschestraat, Geerensstraat en Vanderborghtstraat te Melsbroek (581.15)

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Hannelore Velaerts, Raadsleden
feiten, context en argumentatie

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 mei 2021, houdende goedkeuring van het verslag van de overlegvergadering met de politiezone Kastze op 20 april 2021, waarbij onder andere als variapunt besloten werd om van de Van Asschestraat een fietsstraat te maken vóór 1 september 2021.
Het plan als bijlage met aanduiding van de fietsstraat.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.


 
juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

tussenkomsten

Het voorstel van CD&V om dit reglement uit te breiden met de Geerensstraat en de Vanderborghtstraat.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Tegenstanders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 18 stemmen voor, 3 stemmen tegen
besluit

1. Op de Van Asschestraat van de Sellaerstraat tot de Geerensstraat in beide richtingen geldt:

  • de fietsstraat wordt afgebakend. Het begin van de fietsstraat wordt aangeduid;
  • ook het einde van de fietsstraat wordt aangeduid.

2. Op de Geerensstraat van de Sellaerstraat tot de Van Asschestraat in beide richtingen geldt: 

  • de fietsstraat wordt afgebakend. Het begin van de fietsstraat wordt aangeduid;
  • ook het einde van de fietsstraat wordt aangeduid.

3. Op de Vanderborghtstraat van de Van Asschestraat tot de Lambrechtsstraat in beide richtingen geldt:

  • de fietsstraat wordt afgebakend. Het begin van de fietsstraat wordt aangeduid;
  • ook het einde van de fietsstraat wordt aangeduid.

4. Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden F111
- verkeersborden F113.

5. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.