Terug
Gepubliceerd op 30/06/2021

Besluit  Gemeenteraad

do 24/06/2021 - 20:30

Gemeente en OCMW Steenokkerzeel - jaarrekening 2020: vaststelling deel gemeente - goedkeuring deel OCMW - vaststelling van het geheel

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Hannelore Velaerts, Raadsleden
feiten, context en argumentatie

De jaarrekening van gemeente en OCMW voor het jaar 2020 wordt ter vaststelling voorgelegd. Dit is de eerste geïntegreerde jaarrekening die wordt opgemaakt voor gemeente en OCMW samen volgens de zogenaamde BBC2020 regels.
De rekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota, alsook een toelichting bij de jaarrekening en een aantal bijlagen. Tevens zijn ook een aantal grafieken m.b.t. 2020 evenals een aantal vergelijkingen met voorgaande jaren opgenomen in de bijlagen bij de jaarrekening.
De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten alsook de staat van het financieel evenwicht van de jaarrekening zijn in bijlage bij dit besluit opgenomen.

De raad moet jaarlijks ook - in consensus met de raad voor maatschappelijk welzijn - de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW bepalen. Er wordt voorgesteld om dit bedrag voor 2020 te bepalen op 252.425 EUR, zijnde het negatief saldo van het gecumuleerd budgettair resultaat van het OCMW voor 2020.

juridische overwegingen

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 260 en 261.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.


Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Onthouders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 18 stemmen voor, 3 onthoudingen
besluit

1. Het deel gemeente van de jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Steenokkerzeel wordt vastgesteld.

2. Het bedrag van de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW wordt voor 2020 bepaald op 252.425 EUR, zijnde het negatief saldo van het gecumuleerd budgettair resultaat van het OCMW voor 2020.

3. De gemeenteraad keurt het deel OCMW van de jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Steenokkerzeel - zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 juni 2021 - goed, en stelt daarmee de jaarrekening 2020 in zijn geheel definitief vast.

4. De jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW en bijhorende bijlagen zullen binnen de wettelijke termijnen worden overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur en dit in de voorgeschreven vorm.

 

Bijlagen:

1. Geïntegreerde balans

Actief

Passief

Vlottende activa

18.289.202

Vaste activa

64.868.969

Totaal Activa

83.158.172

Schulden

12.888.586

Netto-actief

70.269.586

Totaal Passiva

83.158.172

2. Geïntegreerde staat van opbrengsten en kosten

Totaal kosten

21.446.958

Totaal Opbrengsten

22.004.411

Overschot van het boekjaar

557.453

3. Staat van het financieel evenwicht van de geïntegreerde jaarrekening

 

Budgettair resultaat

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo

3.827.347

2.224.818

a. Ontvangsten

21.690.210

21.357.656

b. Uitgaven

17.862.863

19.132.838

II. Investeringssaldo

-2.757.726

-3.227.326

a. Ontvangsten

983.567

2.522.191

b. Uitgaven

3.741.294

5.749.517

III. Saldo exploitatie en investeringen

1.069.620

-1.002.508

IV. Financieringssaldo

-1.381.452

-1.409.316

a. Ontvangsten

72.473

74.610

b. Uitgaven

1.453.925

1.483.926

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

-311.832

-2.411.825

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

16.525.168

16.525.168

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

16.213.336

14.113.343

VIII. Onbeschikbare gelden

0

0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

16.213.336

14.113.343

 

 

 

Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo

3.827.347

2.224.818

II. Netto periodieke aflossingen

1.372.481

1.370.345

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

1.444.954

1.444.955

b. Periodieke terugvordering leningen

72.473

74.610

III. Autofinancieringsmarge

2.454.865

854.472

 

 

 

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge

2.454.865

854.472

II. Correctie op de periodieke aflossingen

660.091

544.495

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

1.444.954

1.444.955

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden

784.863

900.460

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

3.114.956

1.398.968

 

 

 

 

 

 

 

 

Geconsolideerd financieel evenwicht

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Beschikbaar budgettair resultaat

 

 

- Gemeente en OCMW

16.213.336

14.113.343

- Autonoom gemeentebedrijf

53.195

81.826

Totaal beschikbaar budgettair resultaat

16.266.531

14.195.169

II. Autofinancieringsmarge

 

 

- Gemeente en OCMW

2.454.865

854.472

- Autonoom gemeentebedrijf

-31.867

-3.236

Totale Autofinancieringsmarge

2.422.998

851.237

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

 

 

- Gemeente en OCMW

3.114.956

1.398.968

- Autonoom gemeentebedrijf

-189.255

-158.713

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge

2.925.701

1.240.255