Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 22/06/2023 - 20:15

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende verkeersmaatregelen voor voetgangers en fietsers in de De Prooststraat te Steenokkerzeel

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Griet Deroover, Christiana Willekens, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 december 2022, houdende goedkeuring van het verslag van het overleg met de politie van 22 november 2022 waarbij - punt 7 - besloten werd om het verkeersbord D10 te plaatsen links van de straat komende uit de Sterckxstraat en de rest van de borden in de straat ook te vervangen door D10 borden.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 maart 2023, houdende goedkeuring van het verslag van het overleg met de politie van 21 februari 2023 waarbij naar aanleiding van de vragen van de dienst openbare werken verduidelijking werd gegeven.
De verkeersborden D10 mogen links geplaatst worden - zie advies politie in bovenvermeld verslag.
Op volgende plaatsen dienen borden voorzien te worden:

 • De Prooststraat / Pastoorweg
 • De Prooststraat / Sterckxstraat
 • De Prooststraat / Artoisstraat
 • De Prooststraat / Hof Ter Ham
 • De Prooststraat / Wambeekstraat
 • De Prooststraat / Brandenburglaan
 • De Prooststraat / Keizerinlaan

De Pastoorweg blijkt na nazicht Kleinmolenveldweg te zijn.
Het plan als bijlage met aanduiding van de verkeersborden.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. Op het kruispunt van de Prooststraat met de Keizerinlaan in de richting van de Lesagestraat geldt voetgangers en fietsers moeten het deel van de openbare weg dat voor hen is voorbehouden volgen.
Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D10.

2. Op het kruispunt van de Prooststraat met de Kleinmolenveldweg in de beide richtingen geldt voetgangers en fietsers moeten het deel van de openbare weg dat voor hen is voorbehouden volgen.
Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D10.

3. Op het kruispunt van de Prooststraat met de Brandenburglaan in de beide richtingen geldt voetgangers en fietsers moeten het deel van de openbare weg dat voor hen is voorbehouden volgen.
Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D10.

4. Op het kruispunt van de Prooststraat met de Sterckxstraat in de beide richtingen geldt voetgangers en fietsers moeten het deel van de openbare weg dat voor hen is voorbehouden volgen.
Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D10.

5. Op het kruispunt van de Prooststraat met de Artoisstraat in de beide richtingen geldt voetgangers en fietsers moeten het deel van de openbare weg dat voor hen is voorbehouden volgen.
Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D10.

6. Op het kruispunt van de Prooststraat met Hof Ter Ham in de beide richtingen geldt voetgangers en fietsers moeten het deel van de openbare weg dat voor hen is voorbehouden volgen.
Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D10.

7. Op het kruispunt van de Prooststraat met de Wambeekstraat in de richting van de Keizerinlaan geldt voetgangers en fietsers moeten het deel van de openbare weg dat voor hen is voorbehouden volgen.
Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D10.

8. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.