Terug
Gepubliceerd op 03/07/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 22/06/2023 - 20:15

Deontologische code voor lokale mandatarissen

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Griet Deroover, Christiana Willekens, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

Vanaf 2 maart 2023 zijn alle steden en gemeenten in Vlaanderen verplicht om een deontologische commissie op te richten. Die moet erop toezien dat de lokale politieke mandaten op een verantwoorde manier ingevuld worden.

Op de gemeente- en ocmw-raad van 23 maart 2023 werden de deontologische commissies voor de mandatarissen van Steenokkerzeel opgericht.

De deontologische commissie voor de gemeenteraad is bevoegd voor:

 • de gemeenteraadsleden
 • de voorzitter van de gemeenteraad
 • de schepenen
 • de burgemeester
 • de districtsraadsleden
 • de voorzitter van de districtsraad
 • de districtsschepenen
 • de districtsburgemeester.

De deontologische commissie voor de OCMW-raad is bevoegd voor:

 • de OCMW-raadsleden
 • de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
 • de voorzitter en de leden van het vast bureau
 • de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.


feiten, context en argumentatie

Lokale besturen zijn al sinds 2007 verplicht om een deontologische code vast te leggen. De deontologische code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch correct te handelen als ze hun mandaat uitoefenen. De deontologische commissie zal toezien op die code.

In de gemeente- en ocmw-raad van 28 maart 2019 werd de laatste deontologische code voor lokale mandatarissen goedgekeurd; door de oprichting van de deontologische commissie is deze code toe aan bijsturing; er werd een model opgemaakt door de VVSG.

De nodige aanpassingen aan de deontologische code werden op de deontologische commissie van 24 april en 30 mei 2023 besproken. Er werden een aantal bijsturingen voorgesteld aan het model van de VVSG.

juridische overwegingen

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

In de raad van 28 maart 2019 werd de deontologische code voor lokale mandatarissen goedgekeurd.

adviezen en visum

Het positief advies van de deontologische commissie van 30 mei 2023 over de bijgevoegde tekst; zie onder relaties.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. De gemeenteraad neemt kennis van het positief advies van de deontologische commissie over het ontwerp van aanpassing van de deontologische code.

2. Het voorgelegde addendum aan de bestaande deontologische code wordt goedgekeurd.

3. De aangepaste deontologische code wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.