Terug
Gepubliceerd op 25/05/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 19/05/2022 - 20:00

Goedkeuring aanpassingen Algemeen Zonaal Politiereglement

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

Het algemeen zonaal politiereglement dient aangepast te worden door twee nieuwe reglementen van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost.

feiten, context en argumentatie

Het algemeen zonaal politiereglement werd goedgekeurd op 25 maart 2021. Echter is een politiereglement een dynamisch document, dat steeds conform nieuwe regelgeving en rechtspraak moet blijven. Op de gemeenteraad in Kampenhout op 12 mei 2022 worden de twee nieuwe reglementen rond de brandveiligheid in horecazaken en evenementen voor de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost goedgekeurd. Door deze goedkeuring dienen de artikels rond de brandveiligheid in het Algemeen Zonaal politiereglement aangepast te worden.

 

 

  •  Aanpassing artikelen 72 en 131 van het Algemeen Zonaal Politiereglement + verwijdering bijlage 2:

o   De hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost heeft een uniform reglement voor horecazaken en evenementen opgesteld voor de volledige zone. In de zoneraad van 24 november 2021 werden de ontwerpen van het zonale horeca- en evenementenreglement goedgekeurd. Door deze beslissing dienen alle horecazaken en evenementen binnen de 32 gemeenten van de zone die deze reglementen bekrachtigen te voldoen aan dezelfde voorschriften. De gemeente Kampenhout valt onder deze hulpverleningszone. Ook bieden deze nieuwe reglementen de mogelijkheid om bestaande verouderde politiereglementen (cfr. bijlage 2 AZP KASTZE) op te heffen. De gemeenteraad van Kampenhout dient beide reglementen goed te keuren. De reglementen moeten in werking treden vanaf 1 juni 2022.
o    Door het goedkeuren van beide reglementen door de gemeenteraad van Kampenhout, dienen de artikelen 72 en 131 van het algemeen zonaal politiereglement aangepast te worden. Tot slot is hierdoor bijlage 2 van het algemeen zonaal politiereglement niet meer geldig en dient dit uit het algemeen zonaal politiereglement gehaald te worden.

juridische overwegingen

Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119, 119bis, 135§2, 5°
Strafwetboek van 8 juni 1867 en latere wijzigingen
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
Vlaams decreet van 22 december 2017 over het lokaal Bestuur, artikel 2§1 en 40 §3
Vlaams decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019
Zonaal horecareglement van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost
Zonaal evenementenreglement van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost
Gemeenteraad 25-03-2021: vaststelling algemeen zonaal politiereglement

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

De gemeenteraad keurt de aanpassingen van het Algemeen Zonaal Politiereglement (AZP) goed.

De gemeenteraad keurt de nieuwe versie van het Algemeen Zonaal Politiereglement (AZP) goed, dat in werking treedt op 01-06-2022.