Terug
Gepubliceerd op 21/02/2024

Besluit  College van burgemeester en schepenen

ma 19/02/2024 - 13:00

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende aanbrengen van wegmarkeringen in de Kampenhoutsesteenweg

aanleiding

De nieuwe parking in de Kampenhoutsesteenweg werd opengesteld op 26 januari 2024.

feiten, context en argumentatie

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2023, houdende goedkeuring van het overleg met de politie Kastze op 14 november 2023. Hierin werd onder andere besloten om - punt 5 - wegmarkeringen aan te brengen op de Kampenhoutsesteenweg vanaf het zebrapad tot aan de Hondenbergweg. Zo kunnen er geen voertuigen meer parkeren op dit stuk en dient men de nieuw aangelegde parking te gebruiken.
Het plan als bijlage met aanduiding van de betreffende wegmarkering 72.3 - onderbroken streep.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2024, houdende bevoegdheidsdelegatie van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen voor bepaalde wegmarkeringen met ingang van 1 februari 2024 voor onbepaalde duur. Het betreft aanvullende reglementen op gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van Steenokkerzeel bevinden. Het betreft volgende wegmarkeringen:

  • 72.2 - doorlopende streep
  • 72.3 - onderbroken streep
  • 72.4 - doorlopende en onderbroken streep naast elkaar
  • 75.1.1 - markeringen die de werkelijke rand van de rijbaan aanduiden (witte doorlopende streep)
  • 75.1.2 - markeringen die de werkelijke rand van de rijbaan aanduiden (gele onderbroken streep - parkeren verboden)
  • 75.2 - markeringen die de denkbeeldige rand van de rijbaan aanduiden.


besluit

1. Op de Kampenhoutsesteenweg vanaf einde bestaande markeringen ter hoogte van kruispunt met de Tervuursesteenweg tot aan de Hondenbergweg in de richting van Kampenhout geldt:

  • het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep te overschrijden, behalve om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen.

2.Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

  • WM72.3

3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.