Terug
Gepubliceerd op 30/01/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 26/01/2023 - 20:00

Bevoegdheidsdelegatie van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen voor het vaststellen van aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer inzake bepaalde parkeermaatregelen

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Peggy Lepage, Raadsleden
feiten, context en argumentatie

De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbare domein zal de komende jaren door de Vlaamse overheid georganiseerd worden door middel van een concessieopdracht. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die de komende 2 jaar de uitrol zullen verzorgen in de deelnemende Vlaamse steden en gemeenten.
De uitrol zal voornamelijk vraag- en datagestuurd verlopen. Je kan als burger een publieke laadpaal aanvragen als je zelf geen plaats hebt voor een laadpaal én een bestaand publiek laadstation te veraf is. Daarnaast zullen ook laadpunten op strategische locaties worden gerealiseerd.

De motivering van de dienst openbare werken / Thomas Dhoey - Haviland:
De wegbeheerder wordt geconsulteerd door Total Energies, met een voorstel van locatie voor het plaatsen van een laadpaal. Indien de voorgestelde locatie niet voldoet voor de wegbeheerder, kan deze zelf een geschikte locatie voorstellen. De wegbeheerder dient dan een goedkeuring te geven door middel van een aanvullend reglement. Voor deze aanvraag van een laadpaal door een inwoner zo snel mogelijk te kunnen goedkeuren, is het wenselijk om een goede dienstverlening te bieden, dat de goedkeuringstermijn bij de gemeente zo kort mogelijk is. Hiervoor is het wenselijk om een delegatie te voorzien van bevoegdheid van de gemeenteraad naar het college van burgemeester voor het goedkeuren van aanvullende reglementen betreffende de verkeersborden E9a + onderbord type VIId. We zouden deze delegatie ook wensen te gebruiken voor aanvragen van parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

De gemeente stelt de aanvullende reglementen vast op de gewest- en gemeentewegen die zich op haar grondgebied bevinden.
Op grond van artikel 4 § 1, tweede lid van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens kan de gemeenteraad die bevoegdheid geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.

Het positief advies van de politiezone Kastze van 12 januari 2023, met als opmerking er rekening mee te houden dat we deze parkeerplaatsen in de toekomst misschien gaan moeten beperken in termen van de tijd dat je deze mag innemen. Een bepaalde wagen kan bv. aangesloten zijn en na 3 uur opgeladen maar blijft er staan, dit terwijl andere gebruikers wachten.
De lijst met verschillende onderborden type GVIId als bijlage.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de beschikbaarheid van laadpunten als vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 over de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.
De richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.


Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Jan Van hoof, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Tegenstanders: Karel Servranckx, Rudy Peeters, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 17 stemmen voor, 4 stemmen tegen
besluit

1. Met ingang van 1 februari 2023 en voor onbepaalde duur wordt de bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende verkeersreglementen op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van Steenokkerzeel bevinden overgedragen van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen, enkel voor wat betreft de verkeersborden E9a + onderbord type VIId.
2. Dit delegatiebesluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis, het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant en de politie.