Terug
Gepubliceerd op 14/12/2021

Besluit  College van burgemeester en schepenen

ma 13/12/2021 - 13:00

Tijdelijke politieverordening: verlenging proefopstelling Damlaan snelheidsremmende maatregelen ter hoogte van het recreatieterrein Den Dam in de omgeving van het kruispunt de Salmlaan - Damlaan (581.16)

aanleiding

 

 
feiten, context en argumentatie

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 december 2020, houdende nieuwe proefopstelling snelheidsremmende maatregelen ter hoogte van het recreatieterrein Den Dam in de omgeving van het kruispunt de Salmlaan - Damlaan van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 september 2021, houdende verlenging proefopsteling tot 31 december 2021 en aanpassing door asverschuiving van de nieuwe proefopstelling snelheidsremmende maatregelen ter hoogte van het recreatieterrein Den Dam in de omgeving van het kruispunt de Salmlaan - Damlaan.
De gemeente Steenokkerzeel wenst de proefopstelling "snelheidsremmende maatregelen ter hoogte van het recreatieterrein Den Dam in de omgeving van het kruispunt de Salmlaan - Damlaan" te verlengen van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.
Om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit is het noodzakelijk om maatregelen te treffen.
Het advies van de politie als bijlage, houdende positief indien de opstelling ongewijzigd blijft maar met de opmerking om de proefopstelling definitief te maken door een aanvullend politiereglement.
Na het analyseren van de resultaten van het participatietraject mobiliteit zullen definitieve maatregelen genomen worden.

 
juridische overwegingen
 • Artikels 56 §2, 287 en 288 van het decreet  lokaal bestuur van 22 december 2017.
 • De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119, 130/bis en 135 §2.
 • De gecoördineerde wetten van de politie op het wegverkeer van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 57 §2, 186 en 187.
 • Het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals het gewijzigd is.
 • Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden worden bepaald, zoals het gewijzigd is.
 • De omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van Verkeerswezen en de minister van Openbare Werken betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens.
 • Het algemeen politiereglement op de gemeentewegen van Steenokkerzeel.
 
adviezen en visum

 

 
besluit
 1. Ter gelegenheid van de proefopstelling "snelheidsremmende maatregelen Damlaan ter hoogte van het recreatieterrein Den Dam in de omgeving van het kruispunt de Salmlaan - Damlaan", zullen volgende politiemaatregelen getroffen worden:

  • wegversmallingen ter hoogte van Damlaan 53-55 en juist achter de Croix d’ Heuchinlaan met tussenin een zone 30

   Deze maatregelen ter kennis brengen door verkeersborden F4a (begin zone 30) en F4b (einde zone 30). Deze aanduidingen van de zone 30 staan ook in de Salmlaan en de Croix d' Heuchinlaan.
   De verkeersborden A7a. De bijhorende onderborden voor de afstand, reflecterende pijlen borden Type V en borden D1c.
   De opstelling van de 2 wegversmallingen bestaat uit het gebruik van plastiek separatoren type new Jersey, eventueel aangevuld met gepaste bakens type I of II.

 2. Deze politieverordening is van kracht van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.
 3. De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen.
 4. Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikel 287 van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt is.