Terug
Gepubliceerd op 04/10/2023

Besluit  College van burgemeester en schepenen

ma 02/10/2023 - 13:00

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende aanbrengen van parkeerplaatsen voor het laden van elektrische wagens 't Velleken Steenokkerzeel

feiten, context en argumentatie

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2023 houdende:

 1. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorkeurslocaties voor de laadpalen. Vragen die binnen komen via het systeem van “Paal volgt wagen” worden zoveel mogelijk opgelost via deze locaties. Indien de locaties niet voldoen voor een specifieke aanvraag van paal volgt wagen (omdat de locatie te ver is van de woning) wordt een andere locatie voorgelegd aan het college. 
 2. Het plan met voorkeurslocaties wordt ter informatie overgemaakt aan MOW.
 3. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat we bij het departement MOW een aanvraag doen voor laadpalen op volgende strategische locaties:  
  - parking Mulslaan
  - parking Kampenhoutsesteenweg
  - autodeelplek gemeentehuis (op voorwaarde dat deze gereserveerd zijn voor louter deelwagens)
  - kerk Perk (hoppin punt)
  - parking Wylder
 4. Het college wil graag nog elektrische laadpalen voor gewone voertuigen aan het gemeentehuis, naast de cambio's. Eventueel achter de sporthal op de grond die de gemeente heeft aangekocht voor uitbreiding van de parking.

De aanvraag VLA-RP-23-3012 volgens paal-volgt-wagen van een inwoner in de Kortenbergsesteenweg 11 op het loket “strategische laadpalen” voor 1 laadpaal (2 laadpunten).
Het locatievoorstel van het departement MOW/ de concessiehouder van de opdracht “uitrol laadpalen” Total Energies van 12 september 2023 - zie bijlage. Het locatievoorstel betreft 't Velleken ter hoogte van het kruispunt met de Dijkstraat en stemt overeen met de kortst bij zijnde strategische locatie die de gemeente voorgesteld had.
Het locatievoorstel kan pas definitief worden goedgekeurd door de gemeente (wegbeheerder) na goedkeuring van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer.
Het advies van de politie, zie verslag van de periodieke overlegvergadering met politie Kastze Verkeer van 21 februari 2023.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2023, houdende bevoegdheidsdelegatie van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen voor het vaststellen van aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer inzake bepaalde parkeermaatregelen met ingang van 1 februari 2023 voor onbepaalde duur. Het betreft aanvullende reglementen op gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van Steenokkerzeel bevinden, enkel voor wat betreft de verkeersborden E9a + onderbord type VIId.


besluit

1. Op de parking ter hoogte van 't Velleken (hoek Dijkstraat) Steenokkerzeel:

 • het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor elektrische of hybride elektrische voertuigen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9a

 • GVIId.

2. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.
3. Het locatievoorstel voor de elektrische laadpalen wordt hiermee goedgekeurd, dit wordt elektronisch goedgekeurd op het loket strategische laadpalen.