Terug
Gepubliceerd op 28/04/2022

Besluit  Gemeenteraad

di 26/04/2022 - 20:00

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende het instellen van een parkeerverbod ter hoogte van de Wambeekstraat 59-61a en 70-72 te Steenokkerzeel (581.15)

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Jan Van hoof, Rudy Peeters, Sandra Ceuleers, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2022, houdende goedkeuring van het verslag van de overlegvergadering met de politiezone Kastze van 22 februari 2022, waarbij onder andere - punt 8 - besloten werd om wegmarkeringen (gele onderbroken belijning) aan te brengen voor en na de bocht en aan de overkant op de hoek Wambeekstraat / Artoisstraat te Steenokkerzeel. Dit omdat er geregeld auto's geparkeerd staan ter hoogte van deze bocht, waardoor de doorgang zeer moeilijk is vooral voor vrachtwagens/vuilniswagens.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. Op de Wambeekstraat van huisnummer 70 tot huisnummer 72 geldt:

  • het parkeren op de rijbaan is verboden.

Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.75.1.2° van de wegcode
.
2. Op de Wambeekstraat van huisnummer 59 tot huisnummer 61a geldt:

  • het parkeren op de rijbaan is verboden.

Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.75.1.2° van de wegcode.

3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.