Terug
Gepubliceerd op 25/05/2022

Besluit  AGB raad van bestuur

do 19/05/2022 - 18:00

Jaarrekening 2021 - vaststelling (475.1)

Feiten, context, argumentatie

De jaarrekening van het AGB voor het jaar 2021 wordt ter vaststelling voorgelegd. De rekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota, alsook een toelichting bij de jaarrekening en een aantal bijlagen.
De interne jaarrekening volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), evenals de externe jaarrekening volgens het schema van de Nationale Bank van België (NBB) zijn eveneens toegevoegd.

Juridische overwegingen

Artikel 243 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Besluit

1. De jaarrekening 2021 wordt vastgesteld met toepassing van de geldende waarderingsregels in veronderstelling van continuïteit.

2. De BBC-jaarrekening 2021 wordt ter advies voorgelegd aan de gemeenteraad van juni 2022.

3. De jaarrekening 2021 van het AGB Steenokkerzeel opgesteld volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van juni 2022.

4. Het AGB Steenokkerzeel stelt aan de gemeenteraad voor om zijn activiteiten verder uit te oefenen zoals voorzien in de statuten.

5. De jaarrekening 2021 en bijhorende bijlagen zullen overgemaakt worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur en dit in de voorgeschreven vorm.

 Bijlagen:

 

1. Balans

 

 

 

Actief

Passief

Vlottende activa

111.333

Schulden

2.906.710

Vaste activa

2.886.377

Netto-actief

91.000

Totaal activa

2.997.710

Totaal passiva

2.997.710

 

 

 

 2. Staat van opbrengsten en kosten

 

Totaal kosten

378.325

Totaal opbrengsten

414.911

Overschot van het boekjaar

36.587

 


 

3. Financiële toestand van de jaarrekening

   

Budgettair resultaat

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo

115.524

89.637

a. Ontvangsten

410.578

403.497

b. Uitgaven

295.054

313.860

II. Investeringssaldo

-2.957

-2.957

a. Ontvangsten

0

0

b. Uitgaven

2.957

2.957

III. Saldo exploitatie en investeringen

112.566

86.680

IV. Financieringssaldo

-85.856

-85.857

a. Ontvangsten

0

0

b. Uitgaven

85.856

85.857

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

26.710

824

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

53.195

53.195

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

79.905

54.018

VIII. Onbeschikbare gelden

0

0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

79.905

54.018

 

Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo

115.524

89.637

II. Netto periodieke aflossingen

85.856

85.857

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

85.856

85.857

b. Periodieke terugvordering leningen

0

0

III. Autofinancieringsmarge

29.667

3.781

 

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge

29.667

3.781

II. Correctie op de periodieke aflossingen

-151.035

-151.034

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

85.856

85.857

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden

236.891

236.891

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

-121.367

-147.254

 

Geconsolideerd financieel evenwicht

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Beschikbaar budgettair resultaat

 

 

- Autonoom gemeentebedrijf

79.905

54.018

Totaal beschikbaar budgettair resultaat

79.905

54.018

II. Autofinancieringsmarge

 

 

- Autonoom gemeentebedrijf

29.667

3.781

Totale Autofinancieringsmarge

29.667

3.781

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

 

 

- Autonoom gemeentebedrijf

-121.367

         -147.254

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge

-121.367

-147.254