Terug
Gepubliceerd op 13/06/2023

Besluit  College van burgemeester en schepenen

ma 12/06/2023 - 13:00

Tijdelijke politieverordening: parkeerverbod deel parking Kortenbergsesteenweg - de Kerchove 'd Exaerdestraat

aanleiding

Wegens werken die momenteel uitgevoerd worden in de Kapelstraat voor de opdracht "Onderhoudswerken fase 9" zijn er problemen voor de firma A.W.S. bvba. Zij ondervinden hinder voor hun vrachtwagens.

 
feiten, context en argumentatie

De gemeente heeft hiervoor een parkeerverbod - uitgezonderd de voertuigen van A.W.S. bvba - ingesteld op een deel van de parking gelegen op de hoek van de Kortenbergsesteenweg en de Kerchove 'd Exaerdestraat te Steenokkerzeel. Zie Eagle Be vergunning als bijlage.
Deze vergunning is geldig van 6 juni tot en met 20 juni 2023.
Om de verkeersveiligheid te waarborgen is het noodzakelijk om deze maatregelen te treffen.

 
juridische overwegingen

Artikels 56 §2, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119, 130/bis en 135 §2.
De gecoördineerde wetten van de politie op het wegverkeer van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 57 §2, 186 en 187.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals het gewijzigd is.
Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden worden bepaald, zoals het gewijzigd is.
De omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van Verkeerswezen en de minister van Openbare Werken betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens.
Het algemeen politiereglement op de gemeentewegen van Steenokkerzeel.

 
adviezen en visum

 

 
besluit

1. Ter gelegenheid van de wegenwerken in de Kapelstraat worden volgende politiemaatregelen getroffen:

  • parkeerverbod op een deel van de parking gelegen op de hoek van de Kortenbergsesteenweg - de Kerchove 'd Exaerdestraat.

2. Deze maatregelen ter kennis brengen door verkeersborden E3 met vermelding uitgezonderd de voertuigen van A.W.S. bvba.
3. Deze politieverordening is van kracht van 6 juni tot en met 20 juni 2023.
4. De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen.
5. Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikel 287 van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt is.