Terug
Gepubliceerd op 29/06/2023

Besluit  College van burgemeester en schepenen

ma 26/06/2023 - 13:00

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende aanbrengen van parkeerplaatsen voor het laden van elektrische wagens parking Wylder, parking Mulslaan, parking Kampenhoutsesteenweg en gemeentehuis

feiten, context en argumentatie

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2023 houdende:

 1. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorkeurslocaties voor de laadpalen. Vragen die binnen komen via het systeem van “Paal volgt wagen” worden zoveel mogelijk opgelost via deze locaties. Indien de locaties niet voldoen voor een specifieke aanvraag van paal volgt wagen (omdat de locatie te ver is van de woning) wordt een andere locatie voorgelegd aan het college. 
 2. Het plan met voorkeurslocaties wordt ter informatie overgemaakt aan MOW.
 3. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat we bij het departement MOW een aanvraag doen voor laadpalen op volgende strategische locaties:  
  - parking Mulslaan
  - parking Kampenhoutsesteenweg
  - autodeelplek gemeentehuis
  - parking Wylder.
 4. Het college wil graag nog elektrische laadpalen voor gewone voertuigen aan het gemeentehuis, naast de cambio's. Eventueel achter de sporthal op de grond die de gemeente heeft aangekocht voor uitbreiding van de parking.

De aanvraag 23-STRAT-191 van de Gemeente Steenokkerzeel op het loket “strategische laadpalen” van 31 maart 2023 voor:
- twee laadpalen voor elektrisch laden op de aan te leggen parking op de Mulslaan t.h.v. Muslaan 2-6
- twee laadpalen op de aan te leggen parking op de Kampenhoutsesteenweg 4
- twee laadpalen op de parking vooraan aan het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17.
De aanvraag 23-STRAT-201 van de Gemeente Steenokkerzeel op het loket “strategische laadpalen” van 6 april 2023 voor:
- twee laadpalen voor elektrisch laden op de parking in Wylder aan F.C. Melsbroek.
De locatievoorstellen van het departement MOW/ de concessiehouder van de opdracht “uitrol laadpalen” Total Energies van 1 en 9 juni 2023 - zie bijlage. Deze locatievoorstellen kunnen pas definitief worden goedgekeurd door de gemeente (wegbeheerder) na goedkeuring van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer.
Het advies van de politie, zie verslag van de periodieke overlegvergadering met politie Kastze Verkeer van 21 februari 2023.
De locatievoorstellen met plannen en aanduiding van de betreffende parkeerplaatsen – als bijlage.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2023, houdende bevoegdheidsdelegatie van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen voor het vaststellen van aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer inzake bepaalde parkeermaatregelen met ingang van 1 februari 2023 voor onbepaalde duur. Het betreft aanvullende reglementen op gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van Steenokkerzeel bevinden, enkel voor wat betreft de verkeersborden E9a + onderbord type VIId.


besluit

1. Op de parking ter hoogte van de Mulslaan 2-6:

 • het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor elektrische of hybride elektrische voertuigen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9a

 • GVIId.


2. Op de parking ter hoogte van de Kampenhoutsesteenweg 4

 • het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor elektrische of hybride elektrische voertuigen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9a

 • GVIId.


3. Op de parking vooraan aan het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17:

 • het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor elektrische of hybride elektrische voertuigen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9a

 • GVIId


4. Op de parking in Wylder aan F.C. Melsbroek

 • het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor elektrische of hybride elektrische voertuigen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9a

 • GVIId.


5. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.
6. Het locatievoorstel voor de elektrische laadpalen wordt hiermee goedgekeurd, dit wordt elektronisch goedgekeurd op het loket strategische laadpalen.