Terug
Gepubliceerd op 28/03/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 24/03/2022 - 20:00

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende het aanbrengen van wegmarkeringen ter hoogte van de Berkenlaan 20 - 22 en opheffen gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Liesbeth Degrève, Raadsleden
feiten, context en argumentatie

Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019, houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor wat betreft het aanbrengen van wegmarkeringen ter hoogte van de Berkenlaan 22.
De meldingen van parkeerproblemen aan de weg naar de hondenlosloopweide ter hoogte van de Berkenlaan - Platanenlaan. Het uitzicht en verkeer op het kruispunt wordt hierdoor belemmerd.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 december 2021, houdende kennisname en goedkeuring van het verslag van de overlegvergadering met Kastze Verkeer van 30 november 2021. Hierbij werd - bij punt 15 - onder andere besloten om de onderbroken belijning te verlengen om een veiligere situatie te creëren.
Het plan als bijlage met aanduiding van de wegmarkeringen.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. Op de Berkenlaan van de arcering (wegmarkering overeenkomstig art. 77.4) tot en met woning nr. 20 geldt:

  • het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep te overschrijden, behalve om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.72.3 van de wegcode.
2. Op de Berkenlaan ter hoogte van het pleintje voor woning nr. 22 geldt:
  • bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op de markeringen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.77.4 van de wegcode.

3. Volgend aanvullend reglement wordt opgeheven:

  • Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019, houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor het aanbrengen van wegmarkeringen ter hoogte van de Berkenlaan 22.

4. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.