Terug
Gepubliceerd op 07/04/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 24/03/2022 - 20:00

Huishoudelijk reglement kinderfietsbibliotheek Op Wielekes - aanpassing

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Liesbeth Degrève, Raadsleden
aanleiding

Er drongen zich aanpassingen op voor wat betreft:

  • wat wordt bedoeld met "sociaal tarief"
  • dubbelzinnigheid over de openingsuren op zaterdag
  • er werd geen betalingstermijn voor het lidgeld vermeld
feiten, context en argumentatie

Het besluit van college van burgemeester en schepenen van 22 februari 2021 houdende het akkoord om een kinderfietsbibliotheek 'Op Wielekes' op te starten onder begeleiding van het Netwerk Bewust Verbruiken vzw, inmiddels genaamd De Transformisten vzw.

Het besluit van college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2021 houdende principieel akkoord om het depot van de kinderfietsbibliotheek in een lokaal van GC De Corren te organiseren, in de nabijheid van scholen, kribbe, het Repair Café,..

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2021 houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement.

In bijlage het volledige huishoudelijk reglement, met aanpassingen.

In september 2021 is de kinderfietsbib gestart met een startpakket van 10 fietsjes, inmiddels bestaat de kinderfietsbibliotheek uit 28 fietsjes en 4 vrijwilligers.

 

Openingsuren

De standaard-openingsuren van bib zijn 16u-17u op de 1ste woensdagnamiddag  en 11u-12u op de 2de zaterdagvoormiddag van de maand (en niet van 10 tot 11u op zaterdag, zoals eerder bepaald).

Een bezoek aan de bib gebeurt na boeken van een afspraak op https://calendly.com/opwielekes-steenokkerzeel.

Bij veel inschrijvingen kunnen de openingsuren uitgebreid worden naar 16-18u op woensdag en 10 tot 12u op zaterdag (dmv creëren van extra tijdslots op de Calendly-pagina).

Door zowel een weekdag als een dag tijdens het weekend te openen zijn meerdere verschillende vrijwilligers beschikbaar. Een oneven en een even week openen, is interessant voor kinderen van gescheiden ouders. De bibliotheek openen tijdens de eerste helft van de maand geeft de vrijwilligers die de fietsen onderhouden voldoende tijd om de fietsen weer op orde te zetten tegen de opening van de volgende maand.
 
Lidgeld
Het betreft een jaarabonnement waarmee onbeperkt fietsjes kunnen geruild worden.
€30 voor het  1ste kind - €20 voor het 2de en volgende kinderen
 
Sociaal tarief: €15 voor het 1ste kind - €10 voor het 2de en volgende kinderen
Op advies van de sociale dienst wordt voorgesteld dat het sociaal tarief van toepassing is voor inwoners die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming, dit kan bewezen worden door middel van het voorleggen van het “attest verhoogde tegemoetkoming" (zo blijft het toch enigszins anoniem). Het gaat om inwoners die werkloos zijn, leefloon krijgen of via de mutualiteit budget verkrijgen.
 
Het lidgeld dient gestort te worden binnen de 14 kalenderdagen na afsluiten van het contract.
 
Voor een fiets die niet terug gebracht wordt naar het depot, wordt € 50 aangerekend.
juridische overwegingen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur' in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

adviezen en visum

Advies sociale dienst: maak het sociaal tarief van toepassing voor inwoners die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming, dit kan bewezen worden door middel van het voorleggen van het “attest verhoogde tegemoetkoming" (zo is er toch een vorm van anonimiteit). Het gaat om inwoners die werkloos zijn, leefloon krijgen of via de mutualiteit budget verkrijgen.

plaats in beleidsplan en budget

Actie: ACT-93: Afvalbeperking, sorteren en circulaire economie stimuleren
Op budgetcode 2021/ACT-93/0309-00/61599999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN is voor 2021 €10.000 voorzien.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. De raad neemt kennis van het aangepaste huishoudelijk reglement voor de kinderfietsbibliotheek 'Op Wielekes'.

2. De raad gaat akkoord met de aanpassingen, namelijk:

  • het sociaal tarief is van toepassing op inwoners die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming, dit kan bewezen worden door middel van het voorleggen van het “attest verhoogde tegemoetkoming".
  • de kinderfietsbib is op zaterdag geopend van 11 tot 12u
  • het lidgeld dient gestort te worden binnen de 14 dagen na afsluiting van het contract

3. Deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw Transformisten.