Terug
Gepubliceerd op 28/03/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 24/03/2022 - 20:00

Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Liesbeth Degrève, Raadsleden
feiten, context en argumentatie

Het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2002, houdende goedkeuring van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs de gemeentewegen.
Het gemeenteraadsbesluit van 9 oktober 2003, houdende intrekking van artikel 26 en bijlagen 2 en 3 van de op 23 mei 2002 goedgekeurde code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
De gemeente en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur in het gemeentelijk openbaar domein. Gemeentewerken en nutswerken vergen onderling continu afstemming en overleg.
In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur - en nutswerken langs gemeentewegen op met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor werken in het openbaar domein. Ondertussen groeide vanuit de ervaringen op het terrein de vraag naar actualisatie van de code. Zo worden niet alle doelstellingen (o.a. kwaliteitsvol herstel, klachtenbehandeling, communicatie) voldoende gehaald. Er is ook nood aan betere afdwingbaarheid. De ervaring en vraag naar het ‘minder hinder’ concept nam toe. Er ontstonden digitale tools (KLIP, KLIM, GIPOD, …) die de afspraken uit de code kunnen ondersteunen.
Daarom actualiseerden de VVSG en de VRN de code van 2001. 
Deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering van werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein; een goed herstel van het openbaar domein na nutswerken; een betere afstemming van werken; een betere communicatie; aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor meldingen en klachten.
In de code staan afspraken over de handhaving ervan.
Bij het opstellen van deze code werd ernaar gestreefd om een behoorlijk bestuur door de overheid en minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een goede dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven.
Deze code kwam tot stand na intensieve besprekingen tussen een delegatie van nutsbedrijven, een delegatie van gemeenten (van klein tot groot), de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders, de VVSG, TedeWest en Igemo.
De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven op om deze code te onderschrijven.
Door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de afspraken beter kunnen laten doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen afgedwongen worden bij de uitvoerders op het terrein.
De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goed in de zittingen van 3 februari 2016 en 2 maart 2016.
Het is de bedoeling om de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van onze gemeente.

juridische overwegingen

Code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen van 2001, goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 mei 2002 + aanpassing 9 oktober 2003.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

adviezen en visum

De dienst openbare werken geeft positief advies om deze "Code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen" goed te keuren zonder opmerkingen en heeft een toelichting gegeven voor het schepencollege op 21 februari 2022.

plaats in beleidsplan en budget

De ondertekening van de code op zich heeft geen financiële gevolgen en geen gevolgen voor het personeelsbestand.
Als de afspraken uit de code worden nageleefd, zullen de afstemming met werken door derden en de kwaliteit van werken door derden verbeteren. Hierdoor kunnen op termijn de uitgaven voor de gemeente dalen.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. De code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen wordt goedgekeurd. Deze code is opgenomen als bijlage bij dit besluit.
2. De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 25 maart 2022. Overeenkomstig artikel 49 van de code is dit de dag na de goedkeuring van deze code door de gemeente. Deze bepalingen gelden voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die werken uitvoert op het grondgebied van de gemeente.
3. De vorige Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 mei 2002 + aanpassing 9 oktober 2003, wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe code van toepassing wordt. 
4. Dit besluit wordt opgestuurd aan:

  • de bestendige deputatie van de provincieraad
  • de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank
  • de toezichthoudende overheid
  • de VVSG vzw.