Terug
Gepubliceerd op 01/03/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 24/02/2022 - 20:00

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende de weg wordt voorbehouden voor het verkeer van landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs op de weg naar de hondenlosloopweide vanaf de Perksesteenweg en in de Gillijnsstraat ter hoogte van buurtweg 15 + opheffen gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Gilbert Jaspers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

Het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019, houdende goedkeuring van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, betreffende het instellen van een toegangsverbod voor voertuigen op de weg naar de hondenlosloopweide vanaf de Perksesteenweg en in de Gillijnsstraat ter hoogte van buurtweg 15 met uitzondering voor fietsers en bromfietsers klasse A, B en P.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 december 2021, houdende kennisname en goedkeuring van het verslag van de overlegvergadering met Kastze Verkeer van 30 november 2021. Hierbij werd - bij punt 11 - onder andere besloten om de borden F99c en F101c te plaatsen voor de toegang naar het Floordambos aan de Perksesteenweg en aan de Gillijnsstraat. Dit voor de uniformiteit van alle toegangen en de handhaving door de politie.
Het plan als bijlage met aanduiding van de borden F99c en F101c.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. Op het grondgebied van Steenokkerzeel op de weg naar de hondenlosloopweide vanaf de Perksesteenweg en aan de Gillijnsstraat ter hoogte van buurtweg 15 in de richting van Vogelzang:

  • de weg wordt voorbehouden voor het verkeer van landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs. Het begin van de voorbehouden weg wordt aangeduid;
  • ook het einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden F99c
- verkeersborden F101c.
2. Volgend aanvullend reglement wordt opgeheven:
  • gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019, houdende het instellen van een toegangsverbod voor voertuigen op de weg naar de hondenlosloopweide vanaf de Perksesteenweg en in de Gillijnsstraat ter hoogte van buurtweg 15 met uitzondering voor fietsers en bromfietsers klasse A, B en P.
3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.