Terug
Gepubliceerd op 22/06/2021

Besluit  Gemeenteraad

do 12/11/2020 - 20:00

Politieverordening inzake de openbare orde, rust en veiligheid alsook het verbod op niet toegelaten betogingen aan de asielcentra 127 bis en Caricole te Steenokkerzeel.

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Schepenen
Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Karel Servranckx, Annie Berckmans, Arlette Verboomen, Raadsleden
aanleiding

Naar aanleiding van enkele incidenten in het repatriëringscentrum 127bis, heeft de toenmalige burgemeester van Steenokkerzeel op 1 augustus 2011 een besluit ondertekend waarin in art 3 aan de DVZ wordt gevraagd om de eenmaking van de sites RC 127 bis en Caricole te overwegen, met het aanbrengen van een derde ‘ondoorzichtige’ omheining en wachtpost.

Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel heeft de vraag in juli 2015 nogmaals gesteld, waarop vanuit  de dienst vreemdelingenzaken (DVZ) een schrijven kwam waarin toelichting werd gegeven bij de reeds genomen veiligheidsmaatregelen, maar wordt gevraagd om af te zien van de eis om een bijkomende ondoorzichtige omheining. Hierop antwoordt de burgemeester dat de gemeente Steenokkerzeel van deze eis niet wil afstappen.

Op 4 september 2018 licht de dienst vreemdelingen aan de burgemeester en de korpschef toe dat de DVZ i.s.m. de Regie der Gebouwen (RdG) twee percelen zal aankopen die gelegen zijn tegenover het RC 127 bis: gemeente Steenokkerzeel, 1ste afdeling sectie C, 48A en 89E).

Het doel is om (a) extra parking te voorzien voor het personeel van RC 127bis en TC Caricole ingevolge de geplande capaciteitsuitbreiding van RC 127 bis in 2019 (extra vleugel van 40 bewoners + ingebruikname van de woonunits voor gezinnen vanaf augustus 2018) en (b) de installatie van een omheiningsdraad die de centra 127 bis en Caricole met elkaar verbindt, inclusief een mobiel hek dat de dienstweg kan afsluiten.

Op 29 november 2018 hebben alle betrokken partners: gemeente, politiediensten, brandweer, BAC, RdG en DVZ een eerste overleg gepleegd. De dienstweg is ingekleurd als buurtweg (nr 5) in de atlas der buurtwegen. Dit betekent dat de weg vrij toegankelijk dient te blijven, behalve wanneer er een beslissing vanwege de overheid is die de vrije toegang beperkt.

Op 21 mei 2019 ontvangt de burgemeester en de korpschef van de politiezone Kastze een schrijven vanuit de DVZ waarin wordt aangegeven dat er mogelijks een uitbreiding van de asielcentra zal plaatsvinden n.a.v. de aankoop van 2 percelen grond aan de dienstweg, rechtover RC 127bis en naast TC Caricole.

Op 23 juni 2020 werd een overleg georganiseerd tussen de directie van het RC 127bis, directie DVZ, de burgemeester en de korpsleiding van de politiezone Kastze een overleg waarin werd aangegeven dat de werken zouden opgeleverd worden eind oktober 2020.

Om die reden is het noodzakelijk dat er een regelgevend kader komt dat de politiediensten toelaat de plaats af te sluiten in geval van calamiteiten die een gevaar opleveren voor de openbare orde.

feiten, context en argumentatie

Het voorstel van bijzonder politieverordening betreffende de organisatie van manifestaties en evenementen aan de gesloten centra RC 127bis en TC Caricole

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 133, 134 §1 en 135 §2, 5°;

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63; 

Gelet op art 14, 22, 28, 29, 30, 31 en 33 van de wet op het politieambt;

Gelet op het algemeen politiereglement van de gemeente Steenokkerzeel;

Gelet op art 26 van de gecoördineerde Belgische grondwet;

Gelet op de omzendbrief OOP41 ter;

Gelet op de circulaire GDF-12 van de directeur-generaal van de luchtvaart van 1 augustus 2013 houdende toelichting bij een aantal activiteiten die een invloed kunnen hebben op het luchtverkeer, in welke gevallen daarvoor een toestemming van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart vereist is en hoe deze activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Gelet de aankoop van de Regie der Gebouwen om de percelen, gelegen te gemeente Steenokkerzeel, 1ste afdeling sectie C, 48A en 89E aan te kopen, met als doel deze over te dragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken;

Gelet de plannen van de dienst vreemdelingenzaken om de capaciteit van de asielcentra uit te breiden zoals toegelicht in een vertrouwelijk overleg aan de korpschef en de burgemeester op 4 september 2018;

Gelet het burgemeesterbesluit van de burgemeester van Steenokkerzeel van 02 augustus 2011, met daarin de vraag een omheining te voorzien die de sites 127 bis en Caricole verenigt in één site, bevestigd in een schrijven van de burgemeester aan de DVZ op 16 juli 2015 met dezelfde vraag;

Gelet op de verschillende calamiteiten in en omheen de gesloten centra in 2018, o.a. een stroompanne waarbij het RC 127 bis moest worden ontruimd en verschillende manifestaties waaronder de manifestatie van 20 juni 2018 waar 98 manifestanten, gebruik makend van lock-on materiaal dienden te worden aangehouden en de manifestatie van 23 september 2018 met de aanwezigheid van 500 manifestanten;

Gelet de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid voor de openbare orde en de bepalingen van het decreet van 2 oktober 1795 (10 vendémiere jaar IV) betreffende de collectieve aansprakelijkheid van het plaatselijk bestuur voor schade door samenscholingen;

Gelet op de voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsplicht van de gemeentelijke bestuursorganen;

Gelet op de bevoegdheden van de burgemeester betreffende de algemene politiële bevoegdheid in art 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet waarin staat vervat dat de gemeenten tot taak hebben te voorzien van een goede politie;

Gelet op de politiële uitvoerende bevoegdheid van de burgemeester zoals vervat in art 133 van de Nieuwe Gemeentewet voor wat betreft beslissingen die een individuele draagwijdte hebben en vervat staan in politiebesluiten;

Gelet de politiële verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad vervat in art 119 van de Nieuwe Gemeentewet die beslissingen kan nemen met een algemene draagwijdte en waarin politiestraffen kunnen worden opgenomen;

Overwegende de continu kwetsbare sfeer in de asielcentra waar door het personeel van de DVZ bijzondere inspanningen worden gedaan om de bewoners in een rustige, waardige en veilige omgeving te laten verblijven, maar waarbij een incident aan de buitenperimeter het vlampunt kan betekenen voor een ordeverstoring intern het centrum;

Overwegende het gevaar voor de infrastructuur van de DVZ en de voertuigen van de medewerkers van de DVZ bij een gewelddadige en/of onaangekondigde manifestatie, waarvoor de veiligheidsdiensten geen risicoanalyse hebben kunnen opmaken;

Overwegende de integriteit van de (minderjarige) bewoners van de gezinsunits op de terreinen van RC 127bis die zou kunnen worden verstoord door gewelddadige en/of onaangekondigde manifestaties waarvoor de veiligheidsdiensten geen risicoanalyse hebben kunnen maken;

Overwegende de mogelijkheid voor de gemeente om met een organisator van een samenscholing een vrijwaringsovereenkomst af te sluiten voor terugbetaling van eventuele schade;

Overwegende dat het genegotieerd beheer van de site op een betere manier kan worden gemanaged indien er met de organisator volgens de principes van de omzendbrief OOP41 op voorhand afspraken kunnen worden gemaakt;

Overwegende dat een sluitbare omheining het beheer van de plaats en een eventueel herstel van de openbare orde door de politiediensten kan vergemakkelijken, vooral bij de toepassing van reactieve actiemodi;

Overwegende dat zowel DVZ, de gemeente Steenokkerzeel als BAC als beheerders van de plaats op een overleg op 29 november 2018 instemmen met de installatie van de omheining en het voorzien van een sluitbare poort aan de zijde van de Tervuursesteenweg;

Overwegende de reeds actuele aanwezigheid van een sluitbare poort over de dienstweg tussen de omheining van TC Caricole en de omheiningsdraad van de nationale luchthaven;

Overwegende de nabijheid van de nationale luchthaven en de veelgebruikte landingsbaan 257L als kritieke infrastructuur;

Besluit :

Artikel 1:

Deze bijzondere politieverordening wil een juridisch kader creëren voor manifestaties en evenementen in een perimeter van 200m rond de omheiningsdraad van de asielcentra RC 127bis en TC Caricole gelegen te Tervuursesteenweg 300 – 302 te 1820 Steenokkerzeel.

De termen ‘evenement’ en ‘manifestatie’ worden bedoeld zoals gedefinieerd in het algemeen politiereglement van de gemeente Steenokkerzeel. De term ‘gebeurtenis’ wordt gebruikt als verzamelterm voor ‘evenement’ en ‘manifestatie’.

Algemene veiligheidsmaatregelen bij manifestaties aan de asielcentra 127 bis en Caricole te Steenokkerzeel

Artikel 2:

De organisator maakt minstens 5 werkdagen voor datum van de gebeurtenis melding van de manifestatie of het evenement aan het gemeentebestuur van Steenokkerzeel. Deze melding gebeurt aan het digitaal evenementenloket op de website van de gemeente of desgevallend op het gemeentehuis.

Artikel 3:

De organisator handelt als een goede huisvader. De aansprakelijkheidsregelgeving uit het burgerlijk wetboek blijft onverminderd van toepassing. Iedere schade die het gevolg is van een onvoorzichtigheid of nalatigheid vanwege de organisator kan op hem/haar verhaald worden.

Artikel 4:

1. Bij de melding van de gebeurtenis aan de gemeente via het digitaal evenementenloket verduidelijkt de organisator ten minste:

 • De identiteits- en contactgegevens van de organisatoren
 • De datum en tijdstip van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 • De reden van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 • De reisroute van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 • De intenties en geplande acties tijdens het evenement/steunbetuiging/herdenking
 • De deelnemende groepen, het geschat aantal deelnemers en de aard van het gebruikte vervoer van en naar de plaats van herdenking

2. Voorafgaand aan de manifestatie bespreekt de organisator de aanvraag met de politiediensten en de burgemeester van Steenokkerzeel. De burgemeester kan per gebeurtenis de gemaakte afspraken laten vatten hetzij in een samenwerkingsakkoord tussen organisator, burgemeester en politie, hetzij in een burgemeestersbesluit. De bestuurlijke overheid kan aan de organisatie een waarborg opleggen, en dit ter naleving van de gemaakte afspraken.

3. Met het oog op een vlot en democratisch verloop, voorziet de organisator van een samenkomst van meer dan 50 deelnemers een intern veiligheidsteam die de organisator ondersteunt in het ordelijk verloop van de gebeurtenis:

 • De leden van dit intern veiligheidsteam nemen zelf niet deel aan de gebeurtenis.
 • Het intern veiligheidsteam is duidelijk herkenbaar en aanspreekbaar voor de politie. Alle leden van het intern veiligheidsteam dragen daarom voor de volledige duur van de herdenking een fluorescerende overgooier.
 • De organisator garandeert dat het aantal leden van het intern veiligheidsteam zich verhouden van één persoon tot 20 manifestanten, met een minimum van 4 personen.
 • De organisator is aanwezig op de gebeurtenis en maakt zich op de plaats van de gebeurtenis na aankomst onmiddellijk kenbaar bij de politiediensten ter plaatse. Hij is tevens drager van een fluorescerende overgooier.
 • De aanwijzingen van de politie die de manifestatie begeleidt, worden strikt en onmiddellijk gevolgd.
 • Voorbijgangers worden niet verhinderd in hun bewegingsvrijheid, uitgescholden, bedreigd of geïntimideerd of aangetast in hun fysieke integriteit.
 • Het is verboden schade toe te brengen aan de openbare infrastructuur of private eigendommen.
 • De openbare weg wordt in de oorspronkelijke, nette staat achtergelaten. Zo niet zullen de gemeentediensten de kosten voor het schoonmaken aan de organisator aanrekenen.
 • Bij het bedelen van flyers of andere attributen voorziet de organisator een persoon die belast is om de weggeworpen exemplaren terug op te rapen. Flyers en spandoeken die aan de omheiningsdraad worden opgehangen worden aan het einde van de herdenking verwijderd.
 • Het is verboden om ‘lock-on’ of vasthechtingsmateriaal aan te brengen op private of openbare infrastructuur.
 • Het is verboden om voorwerpen over de omheiningsdraad van de asielcentra te werpen of te katapulteren.
 • De bepalingen van het verkeersreglement (KB 01-12-1975) en de beschikkingen inzake geluidsnormen (KB 24-02-1977) dienen strikt te worden nageleefd.
 • De politie wordt niet gehinderd in het vervullen van de opdracht het verkeer vrij te houden.

 • Het is verboden tijdens de gebeurtenis om voetzoekers of ander vuurwerk aan te wenden, of windvliegers en/of (wens)ballonnen op te laten of gebruik te maken van laserstralen of zoeklichten.

 • Gebruik van sirenes, luidsprekers of andere lawaaiveroorzakende middelen is verboden, buiten de megafoon die gebruikt wordt door de organisator of de op voorhand aan de politie aangekondigde deelnemers.

 • Hulp- en politiediensten krijgen te allen tijde vrije doorgang.
 • Het openbaar vervoer mag geen hinder ondervinden van de manifestatie.

Artikel 5:

Indien de organisator niet voldoet of wenst te voldoen aan de bepalingen van art 2, art 3 en/of art 4, kan de burgemeester in een politiebesluit een verbod uitvaardigen voor de manifestatie.

Specifieke veiligheidsmaatregelen

Artikel 6:

De omheinde site ‘asielcentra’ wordt doorkruist door de dienstweg. De dienstweg is standaard open, zodat de categorieën weggebruikers zoals aangegeven op het verkeersbord F99c vrij kunnen gebruik maken van deze weg.

Artikel 7:

In geval van een aangekondigde manifestatie of evenement kan de burgemeester op basis van een advies van de politiediensten beslissen over de noodzakelijkheid en opportuniteit van het afsluiten van de dienstweg en de duur ervan, ter vrijwaring van de openbare orde. Deze beslissing zal gemotiveerd worden in een afzonderlijk politiebesluit.

Artikel 8:

In geval van een onaangekondigde manifestatie of evenement of in geval van calamiteiten tijdens een aangekondigde gebeurtenis, zal de centrumdirecteur of diens afgevaardigde onverwijld telefonisch contact opnemen met de officier van bestuurlijke politie, die in reële tijd op basis van de aangereikte informatie het bevel kan geven om één of beide poorten te sluiten. De officier van bestuurlijke politie informeert onverwijld de burgemeester die de maatregel zal bevestigen, aanpassen of verbreken.

Deze mondelinge beslissing van de burgemeester wordt nadien opgenomen in een schriftelijk besluit van de burgemeester.

Deze maatregel wordt enkel genomen voor de strikt noodzakelijke tijd en met de finaliteit de integriteit van de personen, infrastructuur en voorwerpen binnen de afgeschermde perimeter te vrijwaren.

De toegang voor de hulpdiensten en medewerkers tot de asielcentra wordt te allen tijde gewaarborgd.

Artikel 9:

In geval van een noodsituatie in RC 127bis en/of TC Caricole (minstens de situaties die staan opgenomen in het BNIP) zal de dienstweg te allen tijde geopend blijven om het aanrijden van de hulpdiensten niet te belemmeren. Op advies van de coördinatiecel kan de burgemeester beslissen om tijdens het beheer van de noodsituatie de dienstweg te sluiten om operationele redenen en dit voor de strikt noodzakelijke tijd.

Artikel 10:

Indien één of beide poorten gesloten zijn, kunnen desalniettemin personen die daartoe gemachtigd zijn volgens de wet op de vreemdelingen, op vertoon van hun identiteitskaart en na afstemming met de centrumdirecteur of diens afgevaardigde toegang krijgen tot de asielcentra.

Artikel 11:

Aan de korpschef van de Lokale Politie Kastze en aan de directeur-coördinator van de federale politie te Halle-Vilvoorde wordt de opdracht gegeven om het nodige te doen om te controleren of deze verordening wordt nageleefd.

Artikel 12:

Tenzij voor dezelfde overtreding een wet of decreet sancties voorziet, worden op overtredingen van onderhavige politieverordening overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 17 van het algemeen politiereglement van de gemeente Steenokkerzeel administratieve sancties opgelegd.

Artikel 13:

Dit bijzonder politiereglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, aan de politierechtbank te Vilvoorde, aan de GAS-ambtenaar, aan de korpschef van de lokale politiezone KASTZE en aan de directeur-coördinator van het arrondissement Halle-Vilvoorde.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

De gemeenteraad keurt onderhavige bijzondere politieverordening goed, inzake de openbare orde, rust en veiligheid, alsook het verbod op niet-toegelaten betogingen aan de asielcentra 127bis en Caricole, te Steenokkerzeel:

Artikel 1:

Deze bijzondere politieverordening wil een juridisch kader creëren voor manifestaties en evenementen in een perimeter van 200m rond de omheiningsdraad van de asielcentra RC 127bis en TC Caricole gelegen te Tervuursesteenweg 300 – 302 te 1820 Steenokkerzeel.

De termen ‘evenement’ en ‘manifestatie’ worden bedoeld zoals gedefinieerd in het algemeen politiereglement van de gemeente Steenokkerzeel. De term ‘gebeurtenis’ wordt gebruikt als verzamelterm voor ‘evenement’ en ‘manifestatie’.

Algemene veiligheidsmaatregelen bij manifestaties aan de asielcentra 127 bis en Caricole te Steenokkerzeel

Artikel 2:

De organisator maakt minstens 5 werkdagen voor datum van de gebeurtenis melding van de manifestatie of het evenement aan het gemeentebestuur van Steenokkerzeel. Deze melding gebeurt aan het digitaal evenementenloket op de website van de gemeente of desgevallend op het gemeentehuis.

Artikel 3:

De organisator handelt als een goede huisvader. De aansprakelijkheidsregelgeving uit het burgerlijk wetboek blijft onverminderd van toepassing. Iedere schade die het gevolg is van een onvoorzichtigheid of nalatigheid vanwege de organisator kan op hem/haar verhaald worden.

Artikel 4:

1. Bij de melding van de gebeurtenis aan de gemeente via het digitaal evenementenloket verduidelijkt de organisator ten minste:

 • De identiteits- en contactgegevens van de organisatoren
 • De datum en tijdstip van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 • De reden van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 • De reisroute van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 • De intenties en geplande acties tijdens het evenement/steunbetuiging/herdenking
 • De deelnemende groepen, het geschat aantal deelnemers en de aard van het gebruikte vervoer van en naar de plaats van herdenking

2. Voorafgaand aan de manifestatie bespreekt de organisator de aanvraag met de politiediensten en de burgemeester van Steenokkerzeel. De burgemeester kan per gebeurtenis de gemaakte afspraken laten vatten hetzij in een samenwerkingsakkoord tussen organisator, burgemeester en politie, hetzij in een burgemeestersbesluit. De bestuurlijke overheid kan aan de organisatie een waarborg opleggen, en dit ter naleving van de gemaakte afspraken.

3. Met het oog op een vlot en democratisch verloop, voorziet de organisator van een samenkomst van meer dan 50 deelnemers een intern veiligheidsteam die de organisator ondersteunt in het ordelijk verloop van de gebeurtenis:

 • De leden van dit intern veiligheidsteam nemen zelf niet deel aan de gebeurtenis.
 • Het intern veiligheidsteam is duidelijk herkenbaar en aanspreekbaar voor de politie. Alle leden van het intern veiligheidsteam dragen daarom voor de volledige duur van de herdenking een fluorescerende overgooier.
 • De organisator garandeert dat het aantal leden van het intern veiligheidsteam zich verhouden van één persoon tot 20 manifestanten, met een minimum van 4 personen.
 • De organisator is aanwezig op de gebeurtenis en maakt zich op de plaats van de gebeurtenis na aankomst onmiddellijk kenbaar bij de politiediensten ter plaatse. Hij is tevens drager van een fluorescerende overgooier.
 • De aanwijzingen van de politie die de manifestatie begeleidt, worden strikt en onmiddellijk gevolgd.
 • Voorbijgangers worden niet verhinderd in hun bewegingsvrijheid, uitgescholden, bedreigd of geïntimideerd of aangetast in hun fysieke integriteit.
 • Het is verboden schade toe te brengen aan de openbare infrastructuur of private eigendommen.
 • De openbare weg wordt in de oorspronkelijke, nette staat achtergelaten. Zo niet zullen de gemeentediensten de kosten voor het schoonmaken aan de organisator aanrekenen.
 • Bij het bedelen van flyers of andere attributen voorziet de organisator een persoon die belast is om de weggeworpen exemplaren terug op te rapen. Flyers en spandoeken die aan de omheiningsdraad worden opgehangen worden aan het einde van de herdenking verwijderd.
 • Het is verboden om ‘lock-on’ of vasthechtingsmateriaal aan te brengen op private of openbare infrastructuur.
 • Het is verboden om voorwerpen over de omheiningsdraad van de asielcentra te werpen of te katapulteren.
 • De bepalingen van het verkeersreglement (KB 01-12-1975) en de beschikkingen inzake geluidsnormen (KB 24-02-1977) dienen strikt te worden nageleefd.
 • De politie wordt niet gehinderd in het vervullen van de opdracht het verkeer vrij te houden.

 • Het is verboden tijdens de gebeurtenis om voetzoekers of ander vuurwerk aan te wenden, of windvliegers en/of (wens)ballonnen op te laten of gebruik te maken van laserstralen of zoeklichten.

 • Gebruik van sirenes, luidsprekers of andere lawaaiveroorzakende middelen is verboden, buiten de megafoon die gebruikt wordt door de organisator of de op voorhand aan de politie aangekondigde deelnemers.

 • Hulp- en politiediensten krijgen te allen tijde vrije doorgang.
 • Het openbaar vervoer mag geen hinder ondervinden van de manifestatie.

Artikel 5:

Indien de organisator niet voldoet of wenst te voldoen aan de bepalingen van art 2, art 3 en/of art 4, kan de burgemeester in een politiebesluit een verbod uitvaardigen voor de manifestatie.

Specifieke veiligheidsmaatregelen

Artikel 6:

De omheinde site ‘asielcentra’ wordt doorkruist door de dienstweg. De dienstweg is standaard open, zodat de categorieën weggebruikers zoals aangegeven op het verkeersbord F99c vrij kunnen gebruik maken van deze weg.

Artikel 7:

In geval van een aangekondigde manifestatie of evenement kan de burgemeester op basis van een advies van de politiediensten beslissen over de noodzakelijkheid en opportuniteit van het afsluiten van de dienstweg en de duur ervan, ter vrijwaring van de openbare orde. Deze beslissing zal gemotiveerd worden in een afzonderlijk politiebesluit.

Artikel 8:

In geval van een onaangekondigde manifestatie of evenement of in geval van calamiteiten tijdens een aangekondigde gebeurtenis, zal de centrumdirecteur of diens afgevaardigde onverwijld telefonisch contact opnemen met de officier van bestuurlijke politie, die in reële tijd op basis van de aangereikte informatie het bevel kan geven om één of beide poorten te sluiten. De officier van bestuurlijke politie informeert onverwijld de burgemeester die de maatregel zal bevestigen, aanpassen of verbreken.

Deze mondelinge beslissing van de burgemeester wordt nadien opgenomen in een schriftelijk besluit van de burgemeester.

Deze maatregel wordt enkel genomen voor de strikt noodzakelijke tijd en met de finaliteit de integriteit van de personen, infrastructuur en voorwerpen binnen de afgeschermde perimeter te vrijwaren.

De toegang voor de hulpdiensten en medewerkers tot de asielcentra wordt te allen tijde gewaarborgd.

Artikel 9:

In geval van een noodsituatie in RC 127bis en/of TC Caricole (minstens de situaties die staan opgenomen in het BNIP) zal de dienstweg te allen tijde geopend blijven om het aanrijden van de hulpdiensten niet te belemmeren. Op advies van de coördinatiecel kan de burgemeester beslissen om tijdens het beheer van de noodsituatie de dienstweg te sluiten om operationele redenen en dit voor de strikt noodzakelijke tijd.

Artikel 10:

Indien één of beide poorten gesloten zijn, kunnen desalniettemin personen die daartoe gemachtigd zijn volgens de wet op de vreemdelingen, op vertoon van hun identiteitskaart en na afstemming met de centrumdirecteur of diens afgevaardigde toegang krijgen tot de asielcentra.

Artikel 11:

Aan de korpschef van de Lokale Politie Kastze en aan de directeur-coördinator van de federale politie te Halle-Vilvoorde wordt de opdracht gegeven om het nodige te doen om te controleren of deze verordening wordt nageleefd.

Artikel 12:

Tenzij voor dezelfde overtreding een wet of decreet sancties voorziet, worden op overtredingen van onderhavige politieverordening overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 17 van het algemeen politiereglement van de gemeente Steenokkerzeel administratieve sancties opgelegd.

Artikel 13:

Dit bijzonder politiereglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, aan de politierechtbank te Vilvoorde, aan de GAS-ambtenaar, aan de korpschef van de lokale politiezone KASTZE en aan de directeur-coördinator van het arrondissement Halle-Vilvoorde.