Terug
Gepubliceerd op 30/05/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 25/05/2023 - 20:00

Politiereglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5)

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Sandra Ceuleers, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Werner Vanderborght, Raadsleden
aanleiding

Tot op heden worden snelheidsovertredingen gesanctioneerd via de strafrechtelijke weg met een geldboete of een onmiddellijke inning verstuurd door de politie. De inkomsten van de geïnde boetes gaan via deze weg naar de federale overheid.

feiten, context en argumentatie

Sinds 1 februari 2021 met de inwerkingtreding van artikel 29 quater van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, heeft het lokaal bestuur de mogelijkheid om de beperkte snelheidsovertredingen op de plaatsen waar de snelheid is gelimiteerd tot 30 of 50 km per uur via de gemeentelijke administratieve sancties te bestraffen.
Wanneer deze overtredingen voldoen aan de voorwaarden om via de gemeentelijke administratieve sancties te worden bestraft, heeft dit de depenalisering ervan tot gevolg.
Het politiereglement voor beperkte snelheidsovertredingen zal inwerking treden op 1 september 2023 en dit in de drie gemeenten van de politiezone KASTZE.

Het lokaal bestuur is vragende partij om meer beschikkingsrecht te verwerven over verkeersboetes die worden uitgeschreven op hun grondgebied en opteert daarom om de beperkte snelheidsovertredingen, op de plaatsen waar de snelheid is gelimiteerd tot 30 of 50 km per uur, via de gemeentelijke administratieve sancties te bestraffen.
Het lokaal bestuur zet hierdoor in op meer autonomie en een verhoging van de verkeersveiligheid.
Door de depenalisering zal de gemeente zelf de GAS-boetes innen. De inkomsten die hiermee gegeneerd worden, zullen worden aangewend om te investeren in verkeersveiligheidsprojecten en verkeersinfrastructuur.
De invoering van het politiereglement voor GAS 5 is een intergemeentelijk project. Ook in Kampenhout en Steenokkerzeel zal dit politiereglement van kracht gaan op 1 september 2023.
Op 21 maart 2023 werden alle gemeenteraadsleden van de drie gemeenten van onze politiezone KASTZE uitgenodigd in de Melkerij voor een toelichting van het GAS 5 project.

juridische overwegingen

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen, artikel 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (de Wegverkeerswet), meer in het bijzonder artikel 29quater.
Het decreet van 9 oktober 2020 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid, meer in het bijzonder artikel 6.


plaats in beleidsplan en budget

De inkomsten worden opgenomen op jaarbudgetrekening code: GBB/0480-00/73900000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN van de exploitatie 2023

Haviland vraagt per dossier een forfaitair tarief van € 24 per dossier.

De uitgaven worden opgenomen op jaarbudgetrekening code: GBB/0480-00/61419999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN van de exploitatie 2023

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Sandra Ceuleers, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Sandra Ceuleers, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Onthouders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 16 stemmen voor, 3 onthoudingen
besluit

1. De raad keurt het politiereglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5), zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit, goed.

2. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de korpschef van de politiezone KASTZE, de sanctionerend ambtenaar, van Haviland, de griffie van de politierechtbank te Vilvoorde en de procureur des Konings van Halle - Vilvoorde.