Terug
Gepubliceerd op 16/12/2021

Besluit  Gemeenteraad

di 14/12/2021 - 20:45

Tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW: vaststelling deel gemeente - goedkeuring deel OCMW - vaststelling van het geheel

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

De tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor gemeente en OCMW werd opgemaakt met medewerking van het managementteam en de leden van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau.

feiten, context en argumentatie

Met de invoering van het decreet over het lokaal bestuur en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen, moeten de gemeente en het OCMW voortaan één gezamenlijk beleidsplan indienen. Omdat beide organisaties nog een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid behouden, dienen er wel nog aparte kredieten per organisatie voorzien te worden.

Het budget bestaat niet meer; het meerjarenplan en de aanpassingen van het meerjarenplan zijn nu het enige document. De bedragen van 2022 in het meerjarenplan worden nu aanzien als autorisatiekredieten.

Omwille van de drukte en de werklast die de coronacrisis ook in 2021 bij veel medewerkers met zich meegebracht hebben, is het bestuur er niet in geslaagd om een geactualiseerde omgevingsanalyse op te maken. Niettemin werd er bij de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wel degelijk rekening gehouden met de impact van de coronacrisis, en dit zowel voor 2021 als voor de daaropvolgende jaren.

juridische overwegingen

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Onthouders: Karel Servranckx, Rudy Peeters, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 18 stemmen voor, 4 onthoudingen
besluit

1. Het deel gemeente van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW Steenokkerzeel wordt vastgesteld.

2. De gemeenteraad keurt het deel OCMW van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW Steenokkerzeel - zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2021 - goed, en stelt daarmee de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 in zijn geheel definitief vast.

3. Samengevat geeft dit de volgende financiële resultaten:

Beschikbaar budgettair resultaat Autofinancieringsmarge
2020: 16.213.336 EUR 2020: 2.454.865 EUR
2021: 13.919.073 EUR 2021:    712.467 EUR
2022:   4.438.808 EUR 2022:      -7.132 EUR
2023:   2.230.842 EUR 2023:    419.717 EUR
2024:   1.801.915 EUR 2024:    640.235 EUR
2025:   1.146.355 EUR 2025:    992.296 EUR

4. De lijsten van de nominatieve werkings- en investeringstoelagen als bijlagen worden goedgekeurd.