Terug
Gepubliceerd op 29/12/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 14/12/2023 - 20:15

Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Liesbeth Degrève, Peggy Lepage, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

Schrijven van de FOD Binnenlandse Zaken houdende aanpassing van de tarieven van de elektronische identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari 2024.

feiten, context en argumentatie

Voor de afgifte van administratieve stukken is het billijk een gemeentebelasting te heffen, die in verhouding staat tot het werk dat nodig is voor deze afgifte. In sommige gevallen komt deze gemeentebelasting bovenop de kostprijs die door de hogere overheid wordt aangerekend aan de gemeente (identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten, Kids-ID, paspoorten, rijbewijzen, ...).

De financiële toestand van de gemeente.

juridische overwegingen

Artikel 40 en 41, 14° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

Artikel 170 §4 van de Grondwet.

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

De Omzendbrief KB ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit.

Het Ministerieel Besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij ministerieel besluit van 28 oktober 2019.

De omzendbrief van 12 september 2017 met betrekking tot voornoemd Ministerieel besluit van 15 maart 2013.

plaats in beleidsplan en budget

Budgetcode 0020/73150000 van het overig beleid.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Onthouders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 17 stemmen voor, 3 onthoudingen
besluit

Artikel 0. Opheffing

Het besluit van de gemeenteraad van 17 november 2022 met betrekking tot de gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken wordt opgeheven vanaf 1 januari 2024.

Artikel 1. Heffingsperiode en belastbaar feit

Er wordt van 1 januari 2024 tot 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op het afleveren door het gemeentebestuur van hierna bepaalde administratieve stukken.

Artikel 2. Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk door het gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt afgeleverd.

Artikel 3.  Tarief 

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:

1)  Het bedrag van de belasting met betrekking tot de afgifte van de elektronische identiteitskaart en de afgifte van kaarten en verblijfsdocumenten aan vreemde onderdanen wordt als volgt vastgesteld:

 • €  25 voor een 1ste afgifte van de kaart, een vernieuwing of vervanging.
 • €  26 voor een 1ste duplicaat van de kaart.
 • €  27 voor een 2de of volgend duplicaat van de kaart.
 • €  25 voor biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde landen
 • € 122 voor de afgifte volgens de extreme spoedprocedure (D+1)
 • € 159 voor de afgifte volgens de extreme spoedprocedure (D+1) met gecentraliseerde levering

Het bedrag van de belasting met betrekking tot de afgifte van de elektronische kidskaart wordt als volgt vastgesteld:

 • €  13 voor een afgifte van de kaart, een  vernieuwing of vervanging.
 • € 110 voor de afgifte volgens de extreme spoedprocedure (D+1)
 • € 147 voor de afgifte volgens de extreme spoedprocedure (D+1) met gecentraliseerde levering

Het bedrag van de belasting met betrekking tot het aanvragen van nieuwe pin- en puk codes door de inwoners wordt vastgesteld op € 5 per aanvraag (aanvragen van codes van nieuwe kaarten zijn gratis).

2)  Afgifte van paspoorten:

Paspoort of reisdocument voor meerderjarigen (+18 jr.)

  • gewoon paspoort, gewone procedure: € 70
  • gewoon paspoort, dringende procedure: € 245
  • gewoon paspoort, superdringende procedure: € 305
  • reisdocumenten vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen, gewone procedure: € 66
  • reisdocumenten vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen, dringende procedure: € 235
  • reisdocumenten vluchtelingen, staatlozen, superdringende procedure: € 295

Paspoort of reisdocument voor minderjarigen (-18 jr.)

  • gewoon paspoort, gewone procedure: € 40
  • gewoon paspoort, dringende procedure: € 215
  • gewoon paspoort, superdringende procedure: € 275
  • reisdocumenten vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen, gewone procedure: € 46
  • reisdocumenten vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen, dringende procedure: € 215
  • reisdocumenten vluchtelingen, staatlozen, superdringende procedure: € 275

3) Genealogische opzoekingen en/of opzoekingen stamboom : € 100 per halve dag opzoeking

4) Trouwboekje of duplicaat trouwboekje : € 2

5) Aflevering conformiteitsattest volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen (VCW) van 2021:

          € 90,00 euro voor een zelfstandige woning

          € 90,00 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw

          Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van december 2022. Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand december van het jaar die de tariefaanpassing voorafgaat.

Indien de burgemeester de afgifte van het conformiteitsattest weigert, is de aanvrager de belasting eveneens verschuldigd.

6) Het bedrag van de belasting met betrekking tot de afgifte van het rijbewijs in bankkaartmodel (project Mercurius) en het internationaal rijbewijs wordt vastgesteld op € 25;

Artikel 4. Vrijstellingen

Worden van de belasting vrijgesteld: de stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit of gelijk welk reglement van een administratieve overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd.

Artikel 5. Betalingswijze

De belasting moet bij de afgifte van het stuk contant worden betaald, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Ingeval het gevraagde document niet onmiddellijk kan worden afgeleverd is de belasting verschuldigd bij de aanvraag, tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

Artikel 6. Bezwaar

§1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen dat handelt als administratieve overheid.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de contante inning, de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.

§2. Het bezwaarschrift  wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 7. Algemene bepalingen

De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

Artikel 8.

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2024 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.