Terug
Gepubliceerd op 21/12/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 14/12/2023 - 20:15

Gemeentelijk reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes, aanpassing reglement tegeltuintjes GR 17 september 2020

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Liesbeth Degrève, Peggy Lepage, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

Het gemeenteraadsbesluit van 17 september 2020, houdende de herziening van het toenmalige reglement geveltuinen.

Door voortschrijdend inzicht uit het klimaatactieplan, het toenemend belang van tegelwippen en geveltuinen en het #182030-burgerinitiatief tegelwippen dringen zich enkele aanpassingen op.

 

Overzicht voornaamste wijzigingen

Melding ipv aanvraag voor geveltuinen met diepte 30 cm:

De aanleg van een geveltuin moet voortaan gemeld worden via een online formulier. Het is niet langer vereist om een dossier samen te stellen  met detailtekeningen van de uit te voeren werken en een aanvraag in te dienen. Dit is het geval voor geveltuinen met een diepte van 0,3 m.

Momenteel is het vereist om detailtekeningen met grondplan, gevelzicht en doorsnede met aanduiding van de afmetingen en de gebruikte materialen in te dienen. Dit werkt drempelverhogend, en is eigenlijk overbodig want een degelijke geveltuin kan aangelegd worden met beperkte middelen: geplastificeerde ijzerdraad, enkele stevige schroefogen, pluggen en draadspanners volstaan.

Bij de melding moeten de afmetingen van de geveltuin nog steeds meegedeeld worden.

Bij het online formulier wordt duidelijk verwezen naar de bepalingen uit het reglement.

 

Geveltuinen met diepte tot 60 cm mogelijk, mits aanvraag en goedkeuring:

Voor geveltuinen met een diepte tussen 0,3 en 0,6 m is wel een aanvraag noodzakelijk. Deze geveltuinen zijn mogelijk daar waar het voetpad voldoende breed is, de doorgang voor voetgangers dient steeds 1,50 m te bedragen. 

 

In woonerven is een geveltuin niet toegelaten.

 

Geen antiwortelscherm verplichten:

De verplichting om een antiwortelscherm te plaatsen wordt weggelaten, want contraproductief. De gangbare worteldoeken zijn niet waterdoorlatend. Geveltuinen moeten net zorgen dat de omgeving klimaatadaptiever wordt: de bladeren zorgen voor verkoeling en het verwijderen van verharding zorgt dat water in de bodem kan dringen. Waterdoorlaatbare worteldoeken zijn moeilijk te vinden en duurder.

 

KLIP-aanvraag: gemeente doet de aanvraag en betaalt de administratieve kost:

Het aanleggen van een geveltuin is een grondwerk en voor grondwerken is een KLIP-aanvraag verplicht. Voor de aanvang van grondwerken moet men nagaan welke kabels en leidingen in de grond zitten, dit om graafschade te voorkomen. Dit dient men op te vragen bij het  Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) via https://klip.vlaanderen.be/public . Deze aanvraag kost €5 en moet 40 werkdagen voor de aanvang van de werken aangevraagd worden. KLIP stuurt de aanvraag door naar alle mogelijk betrokken kabel- en leidingbeheerders (KLB's) en stelt met hun antwoorden één overzichtelijk digitaal plan op.

Voor wie een geveltuin meldt of aanvraagt neemt de gemeente de KLIPaanvraag op zich, alsook de kost ervan.

De afrekening dan samen met de andere KLIP-aanvragen die de gemeente doet.

Bij het online formulier wordt een extra stap voorzien voor huurders, zij kunnen een formulier downloaden om toestemming te vragen aan de eigenaar en dit ook opladen in het online formulier.

 

Nieuw reglement

Artikel 1 Doel
Uit de risicoanalyse van het gemeentelijke klimaatactieplan blijkt dat Steenokkerzeel en meer bepaald de 3 kernen gevoelig zijn voor hitte en wateroverlast, omwille van de hoge verhardingsgraad. De gemeente streeft naar het klimaatrobuuster inrichten van het openbaar domein, door te ontharden en te vergroenen, o.a. door middel van geveltuinen.


Artikel 2 Definities
§1 Een geveltuin is een smalle strook groen tegen een gevel die rechtstreeks aan het voetpad aansluit. Het is een beplant gedeelte van de openbare weg, onmiddellijk tegen de gevel van jouw woning. In een geveltuin kan je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten.
§2 Beheerder: de eigenaar van het gebouw waar de geveltuin zich bevindt, of de huurder in het geval dat de geveltuin werd aangelegd op initiatief van de huurder met toestemming van de eigenaar.


Art. 3 Wie kan een geveltuin aanleggen?
De eigenaar van het gebouw waarvan de gevel paalt aan de openbare weg of de huurder ervan, op voorwaarde dat de eigenaar akkoord gaat. Ingeval van mede-eigendom dienen in beide gevallen alle eigenaars akkoord te gaan.


Art. 4 Voorwaarden voor de aanleg van een geveltuin
§1 Afmetingen
a.    Het voetpad moet minstens 1,80 m breed zijn, zodat na aanleg de resterende vrije doorgang voor voetgangers minstens 1,50 m bedraagt.
b.    Het uitbreken van de verharding van het voetpad mag enkel gebeuren over een diepte van 0,3 m vanaf de voorgevellijn, de doorgang voor voetgangers moet steeds 1,50 m bedragen.
c.    Indien het voetpad breder is dan 1,80 m kan voor de diepte van de geveltuin een afwijking tot maximum 0,60 m toegestaan worden, maar hiervoor volstaat een melding niet. Een geveltuin met diepte tot 0,60 m moet aangevraagd worden.
d.    De vereiste minimum doorgang van 1,50 m wordt tot op een hoogte van 2,50 m gevrijwaard
e.    Er dient minstens 0,30 m afstand te worden gehouden van het aanpalende eigendom, tenzij de bewoner en eigenaar ervan, ermee 'schriftelijk' akkoord gaan om daarvan af te wijken;
f.    Een geveltuin kan voorzien worden van een afboording. Je kan de uitgebroken betontegels gebruiken om een afboording te maken. De afboording steekt maximaal 10 cm uit boven de trottoirverharding. De afboording is inbegrepen in de maximale diepte van de geveltuin. Indien je een afboording voorziet zorg dan voor enkele kieren, zodat hemelwater dat op de stoep valt naar de geveltuin kan vloeien.
g.    Het is toegestaan om meerdere tegels naast elkaar uit te breken.
h.    In een woonerf is de aanleg van een geveltuin niet toegelaten.

§2 Beplanting
a.    Kies geen planten met doornen of stekels:  er bestaan o.a. doornloze klimrozen;
b.    Kies geen invasieve planten, hier kan je een lijst vinden https://www.ecopedia.be/exoten/invasieve-planten
c.    Kies een juiste plant qua standplaats met het aantal uren zonlicht, de groeikracht en toekomstige ontwikkeling. Zie de bijlagen bij dit reglement voor inspiratie.
d.    Een klimhulp is stevig, goed verankerd, steekt maximaal 20 cm uit en heeft geen scherpe uitsteeksels. Tip: een goede klimhulp kan gemaakt worden met enkele schroefogen, geplastificeerde ijzerdraad en enkele draadspanners.

§3 De oorspronkelijke tegels worden bewaard door de beheerder/eigenaar, zodat ze eventueel in de toekomst kunnen teruggeplaatst worden.
§4 De plaats waar de nutsleidingen in het gebouw binnenkomen is geen aangewezen plaats voor de aanleg van een geveltuintje.

Art. 5 Procedure
§1 Voor geveltuinen met een diepte van 0,30 m geldt: voor je aan de slag kan, moet je een melding doen via het formulier op de gemeentelijke website.
§2 Voor geveltuinen met een diepte tussen 0,30 en 0,60 m moet je een aanvraag doen, via het formulier op de gemeentelijke website
§3 Ben je huurder, dan voeg je ook het formulier met de schriftelijke toelating van de eigenaar bij je melding of aanvraag, ook dit formulier is voorhanden op de website.

§4 KLIPaanvraag:
Voor de werken aanvangen moet je weten welke kabels en leidingen ondergronds aanwezig zijn, dit om graafschade te voorkomen. Wanneer de gemeente je melding of aanvraag voor de aanleg van een geveltuin ontvangt zal ze een aanvraag doen bij het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP)  .

De aanleg van een geveltuin is een grondwerk. In Vlaanderen geldt dat je voor de aanvang van de grondwerken moet nagaan welke kabels en leidingen in de grond zitten. Deze info kan door iedereen opgevraagd worden bij het KLIP-portaal via https://klip.vlaanderen.be/public . Deze aanvraag kost €5 en moet 40 werkdagen voor de aanvang van de werken aangevraagd worden. Voor de aanleg van geveltuinen in de openbare ruimte neemt de gemeente de KLIP-aanvraag op zich, alsook de kost ervan.
De werken mogen niet starten voor je beschikt over het digitale plan dat alle ondergrondse kabels en leidingen weergeeft.


Art. 6 Onderhoud en beheer van de geveltuin
§1 Het onderhoud van het tuintje en van de verharding errond, valt ten laste van de beheerder, en moet in zulke staat worden onderhouden, dat het geheel geen hinder of gevaar oplevert voor voetgangers of verkeer.
§2 Voorwerpen of planten mogen niet buiten de rand uitspringen en moeten derwijze onderhouden worden  zodat de vereiste minimum doorgang van 1,50 m tot op een hoogte van 2,5 m gevrijwaard wordt. Alle dood of levend materiaal in het tuintje verwerkt, blijft eigendom van de beheerder;
§3 De beheerder blijft aansprakelijk tegenover derden, met inbegrip van het gemeentebestuur en betrokken nutsbedrijven, voor elk schade of nadeel, van om het even welke aard, die het vergunde werk tijdens de aanleg of erna zou berokkenen, inclusief mogelijke schade aan leidingen en kabels, veroorzaakt door graafwerk.

Art. 7 Controle en handhaving op een geveltuin
§1 De gemeente kan te allen tijde controle uitoefenen op de aanplant en het onderhoud van de geveltuin. De gemeentelijke dienst openbare ruimte houdt een register van de gemelde geveltuinen bij.
§2 Slecht onderhouden en niet-reglementaire tuintjes kan het gemeentebestuur laten verwijderen op kosten van de beheerder.
§3 Schade aan het voetpad ten gevolge van de aanleg van het tuintje, zal door de gemeentelijke diensten hersteld worden op kosten van de beheerder.
§4 Op eerste verzoek van het college van burgemeester en schepenen, zullen de tuintjes die afwijkingen vertonen van de reglementeringen, worden afgebroken of in overeenstemming worden gebracht met de reglementen. Dit zonder dat het college tot enige schadevergoeding kan verplicht worden.

Art. 8 De bepalingen uit het algemeen Politiereglement van de politiezone KASTZE blijven geldig: Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden en verkeersborden moeten zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.

Art. 9 De beheerder dient ten allen tijde de toegang van de gemeentediensten en nutsbedrijven tot het tegeltuintje, ten behoeve van hun werkzaamheden, te gedogen. De bevoegde gemeentedienst en de nutsbedrijven zijn gerechtigd de verwijdering van materialen te eisen ten behoeve van hun werkzaamheden.

juridische overwegingen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur' in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. De raad neemt kennis van het ontwerp-reglement tegeltuinen.

2. De raad keurt het reglement goed.