Terug
Gepubliceerd op 29/03/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 23/03/2023 - 20:00

Retributiereglement voor de inname van openbaar domein

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

De schepencolleges van Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst gingen in 2022 principieel akkoord met de opmaak van een uniform retributiereglement voor inname openbaar domein. Voor Steenokkerzeel betreft dit het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2022.

feiten, context en argumentatie

De gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst hebben in overleg met politie Kastze een ontwerp van retributiereglement opgemaakt voor de inname van het openbaar domein.
Dit kadert in het meerjarenplan 2020-2025 onder Doelstelling 5. Participatieve en transparante gemeente - Actieplan AP-21: Optimaliseren van de dienstverlening en onder Doelstelling 6: Veilige en mobiele gemeente - Actieplan AP-22: Streven naar een gezonde, veilige en kwalitatieve leefomgeving in onze dorpen.
Voor de tijdelijke inname van het openbaar domein is toelating nodig van het lokaal bestuur.
Deze innames kunnen hinderlijk zijn voor de verkeersveiligheid en de netheid van het openbaar domein. Daarom worden deze innames het beste beperkt in tijd. Door het heffen van retributies kan dit worden afgedwongen.
Gunstig advies van het politiecollege en van de verkeerscel.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 januari 2023 de principiële goedkeuring van dit retributiereglement verdaagd omdat er nog verschillende vragen zijn.
De vragen en antwoorden - als bijlage.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 februari 2023 de principiële goedkeuring van dit retributiereglement goedgekeurd om door te verwijzen naar de gemeenteraad.
In overleg met de buurgemeenten werd de inwerkingtreding van het reglement verplaatst van 1 mei 2023 naar 1 juni 2023 zodat er genoeg tijd is voor de nodige instellingen en communicatie.

juridische overwegingen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

plaats in beleidsplan en budget

De ontvangsten van deze retributie zijn op dit ogenblik nog niet voorzien. De nodige budgetcode zal hiervoor nog voorzien worden.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. Het retributiereglement voor de inname van openbaar domein wordt goedgekeurd. Dit retributiereglement - als bijlage - maakt integraal deel uit van dit besluit.
2. Dit reglement treedt in voege vanaf 1 juni 2023.
3. Dit besluit zal aangekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.