Terug
Gepubliceerd op 29/03/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 23/03/2023 - 20:00

Retributiereglement met betrekking tot de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

De afvaltarieven werden tot op heden als contantbelasting geïnd. Conform de rechtsleer wordt een belasting eerder gedefinieerd als een algemene bijdrage zonder rechtstreekse band met een prestatie, terwijl een retributie een bedrag is dat we betalen voor een specifieke dienstprestatie en waarvan de vergoeding in verhouding staat met de kostprijs ervan.

De Vlaamse regelgeving verplicht lokale besturen in Vlarema om in de aanrekening van dienstverlening rond huishoudelijk afval de werkelijke kost aan te rekenen. In deze optiek worden de afvaltarieven best als retributie verrekend eerder dan als contantbelasting. Aanpassingen aan de tarieven zijn in dat opzicht ook veeleer technische dan wel politieke beslissingen. Het college krijgt de taak deze beslissingen uit te voeren.

In tijden van zeer sterke inflatie en onstabiele grondstoffenmarkten is het aangewezen om de afvaltarieven voldoende regelmatig aan te passen zodat de kloof tussen kostprijs en tarief voldoende klein blijft en zodat de verrekening van de kostaanpassingen zonder al te grote schokken verloopt. De kosten van de intercommunale zijn zeer sterk gebonden aan  de prijzen voor stookolie en aan de loonkosten. Wanneer de tarieven voor dienstverlening onvoldoende de kostprijs dekken, zal dit een negatieve impact hebben op de vennotenbijdrage en op deze wijze op de gemeentelijke financiën.
Het is belangrijk dat de gemeenten in deze tijden voldoende financiële middelen behouden om de sterke sociale noden en noodzakelijke investeringen te kunnen doorvoeren.
Belangrijk is om aan te geven dat de begroting van Interza voor 2023 geen tariefstijgingen voorziet. Nadien zullen er regelmatige evaluaties worden gemaakt confom de Vlaamse regelgeving.

De intercommunale zal verder blijven inzetten op verbeterd sorteergedrag en afvalpreventie, zodat de globale kost voor de inwoners zoals in de voorbije jaren verder kan dalen. Het heeft evenwel beleidsmatig geen zin om de “vervuiling” van een beperkte groep inwoners met bovengemiddeld veel afval verder te subsidiëren ten koste van de gemeentelijke financiële slagkracht. Dit zou bovendien conform Vlarema niet toegelaten zijn.

De ruime vrijstelling voor aanvoer van recycleerbaar afval op de recyclageparken blijft behouden en kan niet zonder toestemming van de gemeenteraad worden gewijzigd. Voor 15 andere afvalsoorten blijft de gratis aanvoer op het recyclagepark gelden.

juridische overwegingen

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet.

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen.

plaats in beleidsplan en budget

Budgetcode GBB/0300-00/70301000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN van de exploitatie 2023 e.v.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Onthouders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 19 stemmen voor, 3 onthoudingen
besluit

Artikel 1

Vanaf 1 april 2023 wordt een retributie gevestigd op de volgende ingezamelde fracties van huishoudelijke oorsprong:


a) Huis-aan-huisinzameling

1) verwijdering van restafval en groot restafval (grof vuil)

2) recyclage van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD)

3) recyclage van GFT-afval

4) verwijdering van gebonden asbesthoudend bouwafval

5) verkoop van composteerbare zakjes, emmertjes en containers voor papier, glas en gft

 

b) Brengmethode (recyclagepark)

1) inzameling en verwijdering van niet recycleerbaar groot restafval (brandbaar en niet brandbaar)

2) inzameling en recyclage van bouw- en sloopafval, groenafval, houtafval & kunststofafval

3) inzameling en recyclage van gebonden asbesthoudend bouwafval


Artikel 2

Het bedrag van de retributie wordt voor de huis-aan-huisinzameling als volgt vastgesteld:

 

Fractie                                                             Retributie


a) Restafval


45 l zak                                                              2 euro
22.5 l zak                                                           1 euro

1100 liter container                                             32 euro per lediging

 

b) Groot restafval

Per laadbak (2 m³)                                             25 euro

 

c) Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons

75 l zak                                                             0,125 euro

De verplichting tot aanlevering in de blauwe PMD-zak geldt eveneens bij aanvoer op het recyclagepark.


d) GFT-afval (gebruiksrecht per jaar via gft sticker)


Container 240 liter                                              40 euro
Container 140 liter                                              30 euro


e) gebonden asbesthoudend bouwafval

Bigbag met afmetingen 3.10 -1.10 - 0.30 meter     30 euro


f) Aankoop van composteerbare zakjes, compostvaten en -bakken, emmertjes en containers voor papier, glas en gft
 
Emmertje met één rol van 50 zakjes                      6 euro
Twee rollen van 50 zakjes                                     6 euro
Zakasbakje                                                          2.5 euro
Compostvat                                                         15 euro
Compostbak                                                        25 euro

Container voor papierafval (140 of 240 liter)           40 euro
Container voor glasafval (140 of 240 liter)              40 euro
Bakje voor glasafval                                             6 euro
Containers voor papier en glas bij collectief gebruik in meergezinswoningen         Gratis bruikleen
Eerste container voor gft afval per woning (140 of 240 liter)                                Gratis bruikleen
Tweede container voor gft afval per woning (140 of 240 liter)                        40 euro
Leveringskosten voor containers aan huis                                                   15 euro


Artikel 3

Het groot restafval, groenafval, houtafval, harde plastics, zuiver steenpuin, gemengd bouwafval en asbesthoudend bouwafval kunnen tegen betaling aangeboden worden op het recyclagepark in samenwerking met en volgens de voorschriften van INTERZA. De wijze van betaling geschiedt op de door INTERZA voorgeschreven wijze, door middel van afgifte van een betaalbewijs conform de regels van INTERZA of door elektronische betaling via Bancontact.

De basis van de tarifering wordt gevormd door het volume van het aangeboden afval  volgens de geldende tariefcategorie. Dit volume worden bepaald als het volume van de meetkundige balk gevormd door de uiteindes van het afval in de verschillende dimensies.

Volgende categorieën worden onderscheiden:


Categorie 1: Volume tot 0.25 m3
Categorie 2: Volume tussen 0.25 en 0.5 m3
Categorie 3: Volume tussen 0.5 en 1 m3
Categorie 4: Volume tussen 1 en 1.5 m3
Categorie 5: Volume tussen 1.5 en 2 m3
Categorie 6: Volume tussen 2 en 3 m3


Volgende tarieven worden gehanteerd in euro:

 

Asbesthoudend afval

Recycleerbaar (groen, harde plastics, hout en zuiver steen)

Gemengd bouwafval en groot restafval

Cat 1

5

2,5

6,25

Cat 2

10

5

12,5

Cat 3

20

10

25

Cat 4

30

15

37,5

Cat 5

40

20

50

Cat 6

60

30

75

In afwijking van bovenstaande tarieven wordt voor zetels en sanitair porselein (WC, lavabo) een vast tarief gehanteerd van 5 euro per stuk, voor meerpersoons zetels geldt een vast tarief van 10 euro per stuk.

Ieder gezin heeft recht op een jaarlijkse vrijstelling van 25 euro voor de aanvoer van recycleerbaar afval en asbesthoudend bouwafval.
Bij een jaarlijkse aanvoer per gezin voor meer dan 100 euro, worden de tarieven verhoogd met 50 %. Zowel de vrijstelling als de verhoging worden berekend per kalenderjaar.

Voor de aanvraag van een toegangsbadge voor KMO’s en voor personen met eigendom of verblijf in de gemeente zonder domicilie wordt eenmalig 20 euro administratiekost aangerekend.


Artikel 4

§ 1. De retributie vermeld in artikel 2, a) en b) is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van restafval.

§ 2. De retributie vermeld in artikel 2, c) is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons.

§ 3. De retributie vermeld in artikel 2, d) is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van GFT-afval.

§ 4. De retributie vermeld in artikel 2, e) is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van gebonden asbesthoudend bouwafval.

§ 5 . De retributie vermeld in artikel 2, f) is verschuldigd door eenieder die de betrokken afvalrecipiënten bij Interza aankoopt.

§ 6. De retributie vermeld in artikel 3 is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake inzameling op het recyclagepark.

Artikel 5

§ 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).

Gebruikers van 1100 liter containers zijn de retributie verschuldigd bij aanvang van het kalenderjaar waarop de dienstverlening betrekking heeft


§ 2. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers voor GFT-afval zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop van de door de gemeente voorgeschreven stickers op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).

§ 3. De personen die voor de aanbreng van afvalstoffen gebruik maken van het gemeentelijk recyclagepark zijn de in artikel 3 vermelde retributie verschuldigd.


Artikel 6

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband INTERZA wordt gemachtigd om de retributie voor het gebruik van  de restafvalzakken en 1100 liter containers voor restafval (art. 2a,3°), voor de huis-aan-huisinzameling van grof vuil, pmd en gebonden asbesthoudend bouwafval  (art 2b en 2e), voor de verkoop van afvalrecipïenten (art 2f), en voor de aanvoer van afval naar het recyclagepark (art. 3) te innen.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband INTERZA wordt gemachtigd om de retributie voor het gebruik van de gft stickers te innen. De inkomsten voor de gft sticker worden doorgestort op basis van de gemeente waarvoor de sticker werd aangekocht.


Artikel 7

Conform de bepalingen van het Vlarema dienen de gevraagde afvaltarieven de weerslag te zijn van de werkelijke kost in toepassing van het principe “de vervuiler betaalt”.
Het college van Burgemeester en Schepenen dient deze aanpassingen door te voeren, op vraag van de raad van bestuur van Interza dat zich hiervoor baseert op de kostprijscalculatie van de intercommunale conform Vlarema, zonder doorrekening van de overheadkosten.

Voor wat betreft de tarieven op de recyclageparken mag de kostprijs van de vaste infrastructuur en de vaste personeelsleden niet in de kostprijs aan de inwoner verrekend worden, wel de totale kosten voor de verwerking en het transport van het afval.

Het principe dat ieder gezin jaarlijks een equivalente hoeveelheid van 2.5 m3 recycleerbare afvalstoffen gratis op het recyclagepark mag aanbrengen dient gevrijwaard te worden.


Artikel 8

De retributie moet contant worden betaald, tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Wanneer contante betaling uitzonderlijk niet mogelijk is, wordt de retributie betaald binnen de 14 dagen nadat de betalingsuitnodiging verzonden is.
Wanneer een herinnering vereist is (saldo onder nul en betalingstermijn is verlopen), wordt deze digitaal of per post verstuurd en worden er geen administratiekosten aangerekend. Wanneer een aanmaning vereist is (saldo onder nul en niet-betaling binnen de 14 dagen na de herinnering), wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 euro administratiekosten aangerekend. Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 177, tweede lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg.


Artikel 9

De gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2021 houdende het vaststellen van het reglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, wordt opgeheven met ingang van 1 april 2023.


Artikel 10

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Interza  en Ovam.