Terug
Gepubliceerd op 24/06/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 23/06/2022 - 20:15

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende verkeersmaatregelen Bataviastraat / Steenwagenstraat te Melsbroek (581.15)

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2022, houdende kennisname en goedkeuring van het verslag van het overleg met de politiezone Kastze van 22 februari 2022, waarbij onder andere punt 14 - besloten werd om naar aanleiding van de verwarring voor fietsers, duidelijke fietslogo's te laten aanbrengen in de Steenwagenstraat zodat fietsers weten dat het rode voetpad niet voor fietsers bestemd is. Er werd besloten om na te kijken wat de kostprijs voor een fietssuggestiestrook is van de Bataviastraat tot de Stationslaan en dit in beide richtingen. Dit zal ook de snelheid naar beneden halen.
De gemeente ontvangt regelmatig meldingen in verband met de verkeersveiligheid in de Steenwagenstraat en de plaats van de fietsers in deze straat.
Bij de heraanleg van dit kruispunt werd er geen aanvullend reglement opgemaakt.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Het plan als bijlage met aanduiding van de betreffende borden en wegmarkeringen.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Onthouders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 17 stemmen voor, 3 onthoudingen
besluit
1. Op de Steenwagenstraat van het kruispunt met de Bataviastraat tot de woning nr. 128 langs beide zijden van de weg geldt:
 •  fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het dubbelrichtings-fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D7.
2. Op de Bataviastraat ter hoogte van het kruispunt met de Steenwagenstraat (het betreft 3 oversteekplaatsen) geldt:
 • fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.4 van de wegcode.
3. Op de Bataviastraat ter hoogte van het kruispunt met de Steenwagenstraat (voor de fietsers aan de 3 fietsoversteken langs beide zijden van de oversteek) geldt:
 • de bestuurders moeten voorrang verlenen;
 • de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode.
4. Op de Bataviastraat ter hoogte van het kruispunt met de Steenwagenstraat geldt:
 •  de bestuurders zijn verplicht de hindernis langs rechts voorbij te rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D1.
5. Op de Bataviastraat ter hoogte van het kruispunt met de Steenwagenstraat geldt:
 • de bestuurders moeten voorrang verlenen;
 • de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode.
6. Op het grondgebied van Steenokkerzeel in de Bataviastraat tot de grens met Machelen richting Vilvoorde geldt;
 • fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het dubbelrichtings-fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D7.
7. Op de Steenwagenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Bataviastraat in de richting van de Machelsesteenweg geldt:
 • de bestuurders hebben voorrang.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B15.
8. Op de Steenwagenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Luchthavenlaan geldt:
 • de bestuurders zijn verplicht de hindernis langs rechts voorbij te rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D1.
9. Op de Steenwagenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Luchthavenlaan geldt:
 • de bestuurders zijn verplicht rechts af te slaan.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D1(f).
10. Op de Steenwagenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Luchthavenlaan geldt:
 • de bestuurders moeten voorrang verlenen;
 • de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode.
11. Op de Steenwagenstraat vanaf huisnummer 128 in de richting van de Machelsesteenweg geldt:
 • de toegang is verboden voor bestuurders van rijwielen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C11.
12. Op de Steenwagenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Bataviastraat geldt:
 • de bestuurders moeten voorrang verlenen;
 • de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode.
13. Op de Steenwagenstraat (huisnummer 115) ter hoogte van het kruispunt met de Bataviastraat in de richting van de Luchthavenlaan geldt: 
 • de bestuurders hebben voorrang.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B15.
14. Op de Steenwagenstraat van huisnummer 128 (gaat verder in eventuele fietssuggestiestrook - fietsers op de rijbaan - en betreft enkel kort stuk ter begeleiding van de fietsers) in de richting van de Machelsesteenweg aan de kant van de pare huisnummers geldt:
 • fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten de markering volgen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.74 van de wegcode.
15. Op de Steenwagenstraat van huisnummer 115 (stopt eventuele fietssuggestiestrook - fietsers op de rijbaan / de wegmarkering betreft enkel kort stuk ter begeleiding van de fietsers) tot start fietspad aan de kant van de onpare huisnummers in de richting van Luchthavenlaan geldt:
 • fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.74 van de wegcode.
16. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.