Terug
Gepubliceerd op 24/06/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 23/06/2022 - 20:15

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende het instellen van BOB en busstrook op de Haachtsesteenweg te Steenokkerzeel (581.15)

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

De e-mail van het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant van 1 juni 2022, houdende de BOB door te trekken richting Brussel tot 140 meter voor de verkeerslichten. Richting Haacht wordt in tegenstelling tot wat eerder beslist werd in de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid besloten om geen BOB aan te leggen omwille van het feit dat de verkeersintensiteiten te hoog liggen om op 1 rijvak te kunnen verwerken. De file zal ook voor De Lijn meer tijdverlies betekenen dan wat een BOB kan opbrengen.
De Haachtsesteenweg is een belangrijke busverbinding richting Brussel waar doorstroming zeer belangrijk is. De Lijn is vragende partij om de BOB te verlengen.
De reeds aangelegde busbanen werden nooit eerder opgenomen in een aanvullend reglement en worden in dit reglement mee opgenomen.
Het aanvullend reglement is geheel of gedeeltelijk van toepassing op gewestwegen en bevat maatregelen over volgende gewestweg: Haachtsesteenweg - N21.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
De plannen en foto's als bijlage.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Jan Van hoof, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Tegenstanders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Onthouders: Rudy Peeters, Gilbert Jaspers
Resultaat: Met 15 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 2 onthoudingen
besluit
1. Op de Haachtsesteenweg van kmpt 14,610 (grens Kampenhout) tot kmpt 14,220 (einde BOB - start busstrook aan afslagstrook Abelendreef) in de richting van Brussel geldt:
 • er wordt een bedding voorbehouden voor voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer;
 • de bijzondere overrijdbare bedding wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • wegmarkeringen overeenkomstig art.72.6 van de wegcode
 • verkeersborden F18.
2. Op de Haachtsesteenweg van kmpt 14,220 (start busstrook aan afslagstrook Abelendreef) tot kmpt 14,150 (einde busstrook kruispunt Abelendreef) in de richting van Brussel geldt:
 • er wordt een rijstrook voorbehouden voor voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, taxi's en aan voertuigen voor schoolvervoer;
 • de rijstroken van de rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen worden aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • wegmarkeringen overeenkomstig art.72.5 van de wegcode
 • verkeersborden F17.
3. Op de Haachtsesteenweg van kmpt 14,100 (na kruispunt Abelendreef) tot kmpt 13,200 (thv woning 112 - gemeentehuis) in de richting van Brussel geldt:
 • er wordt een bedding voorbehouden voor voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer;
 • de bijzondere overrijdbare bedding wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • wegmarkeringen overeenkomstig art.72.6 van de wegcode
 • verkeersborden F18.
4. Op de Haachtsesteenweg van begin kruispunt Beukendreef tot einde kruispunt Beukendreef in de richting van Brussel geldt:
 • de afgebakende plaats wordt voorbehouden voor voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer. Stilstaan en parkeren op deze markering is verboden.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • wegmarkeringen overeenkomstig art.77.8 van de wegcode.
5. Op de Haachtsesteenweg van begin kruispunt Zonneboslaan tot einde kruispunt Zonneboslaan in de richting van Brussel geldt:
 • de afgebakende plaats wordt voorbehouden voor voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer. Stilstaan en parkeren op deze markering is verboden.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • wegmarkeringen overeenkomstig art.77.8 van de wegcode.
6. Op de Beukendreef ter hoogte van het kruispunt met de Haachtsesteenweg geldt:
 • de bestuurders zijn verplicht rechts af te slaan.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden D1(f).

 7. Op de Zonneboslaan ter hoogte van het kruispunt met de Haachtsesteenweg geldt:

 • de bestuurders zijn verplicht rechts af te slaan.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden D1(f).
8. Op de Haachtsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Zonneboslaan geldt:
 • het is verboden links af te slaan.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden C31a.
9. Op de Haachtsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Beukendreef geldt:
 • het is verboden links af te slaan.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden C31a.

10. Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.